Drinkwaterbescherming en grondwaterbeheer

Dagelijks gebruiken wij water voor te drinken, eten klaar te maken, te wassen, te poetsen enz. Ook de industrie en de landbouw vragen veel water. Schoon (drink)water is daarom van levensbelang. In Limburg wordt bijna al het water dat uit de kraan komt bereid uit grondwater.
Om te voorkomen dat dit grondwater wordt vervuild heeft de Provincie rondom de plaatsen waar grondwater wordt opgepompt als milieubeschermingsgebied aangewezen. Hier wordt het grondwater extra beschermd en gelden er strengere regels ter bescherming van het grondwater dan in de rest van Limburg. Deze regeling is opgenomen in de Provinciale Milieuverordening Limburg.
De milieubeschermingsgebieden ter bescherming van het grondwater zijn verdeeld in drie zones. Rondom de putten waaruit het grondwater wordt gewonnen ligt waterwingebied (of de 60-dagen zone). Rondom het waterwingebied ligt het grondwaterbeschermingsgebied (25-jaar zone). In Midden Limburg komen er in de ondergrond afschermende lagen voor die voorkomen dat het dat het daaronder voorkomende grondwater wordt vervuild. Rond de winningen die water uit deze lagen onttrekken is een gebied aangewezen waar dergelijke kleilagen niet mogen worden aangetast: de Roerdalslenk.
In Limburg zijn er door de Provincie 31 waterwingebieden en 25 grondwaterbeschermingsgebieden aangewezen. U kunt ze herkennen aan het blauwe bord 'grondwaterbeschermingsgebied' dat u tegenkomt als u zo'n gebied binnenrijdt.

Bij vervuiling in grondwaterbeschermingsgebieden waarschuw: (043) 361 70 70

 • Algemene voorschriften

  02 oktober 2015

  Het is niet in alle situaties nodig om een aanvraag om ontheffing in te dienen. Voor een aantal situaties zijn er in de Provinciale Milieuverordening Limburg algemene voorschriften opgenomen. Als de betreffende inrichting of gedraging aan deze algemene voorschriften voldoet hoeft er geen ontheffing te worden aangevraagd. Wel moet dit voornemen vooraf bij de provincie worden gemeld.

 • Grondwater beschermingsgebieden

  02 oktober 2015

  De grondwaterbeschermingsgebieden liggen rondom de waterwingebieden. De grens van het grondwaterbeschermingsgebied wordt bepaald door de verblijfstijd van 25 jaar. Dit betekent dat een waterdeeltje vanaf de grens van het grondwaterbeschermingsgebied tenminste 25 jaar nodig heeft om de putten te bereiken.

 • Regelgeving

  02 oktober 2015

  In de grondwaterbeschermingsgebieden en waterwingebieden gelden net als overal in Nederland de regels van de rijksoverheid. Als belangrijkste wetten op het gebied van het milieu en de bodem kunnen worden genoemd:

 • Roerdalslenk

  02 oktober 2015

  In Midden-Limburg ligt de zg. Roerdalslenk. Dit is een deel van de aardkorst dat vrij diep is weggezonken. Het is vervolgens opgevuld met verschillende afzettingen (zand, grind, klei, veen). De pompstations Ospel, Graafschap Hornelaan, Hunsel, Asselt, Pey, Susteren en Hoogveld liggen in dit gebied.

 • Waterwingebieden

  02 oktober 2015

  De waterwingebieden liggen rondom de putten waaruit het grondwater wordt opgepompt. De grens van het waterwingebied wordt bepaald door de zogenaamde 'verblijfstijd'. Dit is de tijd die een waterdeeltje nodig heeft om de put te bereiken. Deze tijd wordt berekend waarbij alleen de 'reistijd' in het watervoerende pakket wordt meegenomen.

 • Gebiedsdossiers drinkwaterwinningen

  18 december 2014

  In een gebiedsdossier inventariseren de betrokken partijen (gemeente, provincie, drinkwaterbedrijf en waterbeheerder) welke huidige en toekomstige risico's er zijn voor de waterkwaliteit bij een winning voor drinkwater.

 • Geologische bescherming

  26 augustus 2016

  In Limburg zijn de grondwatervoorraden in bepaalde gebieden afgedekt met slecht doorlatende kleilagen, waardoor het grondwater van nature beschermd is tegen verontreinigingen vanaf maaiveld. Deze geologische bescherming komt voor in de Venloschol, de Roerdalslenk en delen van Zuid-Limburg.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken