Water

 • Provinciaal Waterbeleid

  Op grond van Europese en nationale kaders en provinciale ambities heeft de Provincie Limburg het Provinciaal Waterplan Limburg 2016-2021 ontwikkeld en als kader voor de uitvoering van het provinciale waterbeleid door waterschappen, gemeenten en derden vastgesteld. Het is de opvolger van het Provinciaal Waterplan Limburg 2009-2015 en een uitwerking van het waterbeleid in het POL2014, noodzakelijk om aan de vereisten van de Kaderrichtlijn Water en de Waterwet te voldoen. Samen met het Nationale Waterplan 2016-2021 van het Rijk en het Waterbeheersplan Limburg 2016-2021 van de Limburgse waterschappen vormt het een onderdeel van het tweede Stroomgebiedbeheersplan Maas 2016-2021.

 • Maas

  11 augustus 2016
 • Verdrogingsbestrijding

  Verdroging van natte natuurgebieden is in Limburg, net als in overige delen van hoog Nederland, een omvangrijk en hardnekkig milieuprobleem. Door te lage grondwaterstanden, verminderde kwelstromen en een ontoereikende grondwaterkwaliteit is de natuurkwaliteit verslechterd. Verdroging van natuurgebieden voorkomen of terugdringen is niet eenvoudig. De oorzaken liggen veelal in omliggend gebied, waardoor de maatregelen die nodig zijn, invloed hebben op de waterhuishouding in het gebied eromheen. Bij de aanpak van verdrogingsbestrijding wordt aan 48 natuurgebieden prioriteit gegeven, de zogenaamde natte natuurparels: 22 (grond)waterafhankelijke Natura 2000-gebieden en 26 overige verdrogingsgevoelige natuurgebieden. Ze omvatten samen circa 60% van het in 2006 bepaalde verdroogd areaal van de Limburgse natte natuurgebieden.
  Richtinggevend bij het herstel van de natte natuurparels zijn de ecologische streefbeelden in de Natuurbeheerplannen en de instandhoudingsdoelen voor de Natura 2000-gebieden. Voor de door waterschap en terreinbeheerder uit te voeren hydrologische maatregelen zijn het Gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR) en de daarbij behorende geformuleerde maatregelen het vertrekpunt. Teneinde de gewenste natuurkwaliteit in deze gebieden te realiseren is het voor de natuur Optimale Grond- en Oppervlaktewater Regime (OGOR) bepaald, dat de uitgangssituatie was voor het afleiden van het maatschappelijk Gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR). Het waterschap heeft op basis van het GGOR voor elke natte natuurparel een overzicht gegeven van de streefpeilen en bijbehorende herstelmaatregelen. Deze maatregelen kunnen zowel technisch van aard zijn (stuwbeheer, peilgestuurd draineren, herinrichten van beken en overige watergangen, maaiveldophoging) als ook financieel (schadevergoedingen, nadeelcompensatie). Ook verandering van grondgebruik via het stimuleren van agrarisch natuur- en landschapsbeheer en de inzet van groenblauwe diensten of via reallocatie van goudgroene natuurzones kan daarbij aan de orde zijn. Vanuit kwaliteitsoogpunt kan het nodig zijn om bronnen van verontreiniging van het grondwater aan te pakken. De GGOR-maatregelen zijn als hydrologische maatregelen opgenomen in de beheerplannen Natura 2000 en de PAS-gebiedsanalyses, gezien hun relevantie voor de instandhoudingsdoelstellingen.

 • Drinkwaterbescherming en grondwaterbeheer

  Dagelijks gebruiken wij water voor te drinken, eten klaar te maken, te wassen, te poetsen enz. Ook de industrie en de landbouw vragen veel water. Schoon (drink)water is daarom van levensbelang. In Limburg wordt bijna al het water dat uit de kraan komt bereid uit grondwater.
  Om te voorkomen dat dit grondwater wordt vervuild heeft de Provincie rondom de plaatsen waar grondwater wordt opgepompt als milieubeschermingsgebied aangewezen. Hier wordt het grondwater extra beschermd en gelden er strengere regels ter bescherming van het grondwater dan in de rest van Limburg. Deze regeling is opgenomen in de Provinciale Milieuverordening Limburg.
  De milieubeschermingsgebieden ter bescherming van het grondwater zijn verdeeld in drie zones. Rondom de putten waaruit het grondwater wordt gewonnen ligt waterwingebied (of de 60-dagen zone). Rondom het waterwingebied ligt het grondwaterbeschermingsgebied (25-jaar zone). In Midden Limburg komen er in de ondergrond afschermende lagen voor die voorkomen dat het dat het daaronder voorkomende grondwater wordt vervuild. Rond de winningen die water uit deze lagen onttrekken is een gebied aangewezen waar dergelijke kleilagen niet mogen worden aangetast: de Roerdalslenk.
  In Limburg zijn er door de Provincie 31 waterwingebieden en 25 grondwaterbeschermingsgebieden aangewezen. U kunt ze herkennen aan het blauwe bord 'grondwaterbeschermingsgebied' dat u tegenkomt als u zo'n gebied binnenrijdt.

  Bij vervuiling in grondwaterbeschermingsgebieden waarschuw: (043) 361 70 70

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken