Verkeer en Vervoer

 • Bereikbaarheid

  De Provincie Limburg streeft een veilige, vlotte, betrouwbare en duurzame mobiliteit na. Omdat files gemiddeld € 25/uur/voertuig kosten, zetten we in op een optimaal gebruik van de Limburgse weginfrastructuur en een totaal verkeers- en vervoerssysteem dat in balans is. Het juiste gebruik van de infrastructuur wordt gecoördineerd door de Provincie Limburg en samen met alle wegbeheerders worden afspraken gemaakt over het beter benutten van de bestaande wegennetwerken. Daarnaast zetten we in op een mental-shift. Door de inzet van gedragsbeïnvloeding maken we reizigers en logistieke vervoerders bewust van de verplaatsingsmogelijkheden die er zijn. Zowel tijdens het juiste infragebruik als tijdens een bewuste verplaatsingskeuze is actuele verkeers- en reisinformatie essentieel.
  Op bepaalde momenten en in bepaalde gebieden is extra inzet nodig. Via de zogenaamde gebiedsgerichte aanpak worden dan specifieke tools ontwikkeld en ingezet om daarmee de pieken in de verkeersbelasting op te vangen.

 • Fietsbeleid

  19 december 2016

  De Provincie Limburg erkent het belang van de fiets en wil het fietsgebruik zo veel mogelijk stimuleren. De fiets moet daarom optimaal gefaciliteerd worden. Als onderdeel van de totaalaanpak van het mobiliteitsvraagstuk zijn de hoofdlijnen van het fietsbeleid vastgelegd in het Provinciaal Verkeer- en Vervoersplan en het Beleidsplan Fiets 2014-2022.

 • Goederenvervoer

  De Provincie richt zich op het gebied van goederenvervoer zowel op de beleidsvorming als de planvorming van goederenvervoer in de provincie Limburg. Centraal staat daarin de versterking van het intermodaal vervoer, waarbij het accent ligt op de spoor- en waterinfrastructuur, terminals en overslagcentra.
  Gezien het feit dat goederenvervoer niet aan de provincie- en landgrenzen ophoudt, onderhoudt de Provincie intensieve werkcontacten met een veelheid van organisaties in binnen- en buitenland. Ter verdieping van de kennis en het feeling houden met ontwikkelingen in de markt worden regelmatig werkbezoeken gemaakt en seminars bezocht, workshops gehouden en bijgewoond etc.

 • Infraprojecten

  Overeenkomstig het Provinciaal Mobiliteitsplan is het infrastructuurbeleid van de provincie met name gericht op een verantwoorde verkeersafwikkeling van het goederenvervoer en het openbaar vervoer.
  Belangrijke voorwaarden hiervoor zijn het completeren van het nationaal wegennet en het sluitend maken en herinrichten van het regionaal wegennet. Vooral de gewenste ontwikkeling van logistieke knooppunten, regionale overslagcentra, bovenregionale bedrijven terreinen en regionaal openbaar vervoer zijn hierbij gebaat, waarmee ook de leefbaarheid is gediend.

 • Luchtvaart

  Provincies hebben een regiefunctie als het gaat om ruimtelijke ontwikkeling en omgevingsplanning. In die rol is de Provincie ook de aangewezen partij om een afweging te maken tussen lusten en lasten van een luchthaven. Luchtvaart, ook kleine luchtvaart, biedt namelijk ook kansen op - en mogelijkheden voor maatschappelijke ontwikkeling. Het te ontwikkelen luchtvaartbeleid maakt integraal deel uit van het provinciale omgevingsbeleid. De provinciale besluitvorming over de nieuwe instrumenten (luchthavenbesluit, luchthavenregeling en ontheffing) zal dan ook gebaseerd zijn op een toetsingskader voor de fysieke leefomgeving, in lijn met het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) en de Provinciale Milieuverordening (PMV).

 • Mobiliteitsmonitor

  15 juni 2016

  Provincie Limburg heeft samen met het rijk en gemeenten een uitgebreid meetnet om het verkeer op het hoofdwegennet te registreren. De mobiliteitsmonitor biedt u toegang tot gedetailleerde gegevens die verkregen worden uit dit Limburgse verkeersmeetnet.

 • Openbaar vervoer en Railagenda

  Woon je in de stad of in een kleine kern, ga je naar je werk, of reis je in je vrije tijd; het Limburgs OV moet altijd een aantrekkelijke keuze zijn. Toegankelijk, comfortabel, duurzaam en veilig. Met goede aansluitingen, betrouwbare en actuele reisinformatie, duurzaam materieel én goede voorzieningen op de overstapplaatsen biedt het Limburgs OV reisgemak van deur-tot-deur voor iedereen die zich in Limburg en de Euregio wil verplaatsen. Zo draagt het OV bij aan een optimaal vestigingsklimaat en versterkt het de bereikbaarheid en de economie van onze provincie.
  Binnen de Provincie is er een apart programma opgezet voor de grote ambitie op het gebied van OV en Spoor, namelijk het Programma OV/Railagenda. Onder dit programma valt de OV-concessie 2016-2031 en de (Inter)nationale Railagenda.

 • Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg

  09 augustus 2017

  Verkeersveiligheid is een provinciale taak omdat deProvincie Limburg ongeveer 500 kilometer weg in eigen beheer heeft. Veiligheid is heel belangrijk bij het beheer. De organisatie daarvan is een taak van verschillende afdelingen van de provincie.

 • Verkeers- en vervoersplan

  29 februari 2016

  Mobiliteit: we hebben er allemaal, elke dag mee te maken. We verplaatsen ons naar het werk of naar school. Om boodschappen te doen of naar het sportveld te gaan. Om familie of vrienden te bezoeken of om te recreëren. Mobiliteit is zo belangrijk geworden, dat we feitelijk niet meer zonder kunnen.

 • Wegen

  De Provincie Limburg heeft ongeveer 450 kilometer aan provinciale wegen in eigen beheer. Het betreffen hier stroomwegen (max. 100 km/h), gebiedsontsluitingswegen (max. 50, 70 en 80 km/h) en in mindere mate erftoegangswegen (max. 30 en 60 km/h).

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken