Sport

Limburg wil zich nog meer ontwikkelen als een aantrekkelijke regio om in te wonen, werken, studeren en recreëren. Een provincie waar jong en oud zich thuis voelt, waar alle burgers actief kunnen participeren en waar talent volop tot ontplooiing kan komen. Centraal staat het versterken van het leef- en vestigingsklimaat in Limburg, voor burgers, bedrijven en overige instellingen. Juist daarom wordt de kracht van sport en bewegen ingezet voor een beter Limburg, waarin iedereen het beste uit zichzelf en Limburg haalt, hetgeen ook de titel is van het huidige provinciale coalitieakkoord 2013-2015.
Wij kunnen dit niet alleen. Samen met de gemeenten, de sport, het bedrijfsleven, de zorg en het onderwijs hebben wij onze krachten rondom sport gebundeld voor een beter Limburg, op weg naar een internationale topregio. Deze samenwerking is vormgegeven in de Limburgse Olympische Ambitie (LOA).

 • Beleidskader Sport 2013-2016

  07 juni 2017, pdf, 917kB

  We gebruiken de (top)sportambities van Limburg om de provincie leefbaarder, aantrekkelijker, vitaler, veiliger en toekomstbestendiger te maken. Voor iedere Limburger die dat wil, zou een passend sport- en beweegaanbod in de buurt aanwezig moeten zijn. Sport wordt als doel en middel ingezet om integrale doelen te realiseren, sport vormt zo een belangrijke bouwsteen voor het Limburg van de toekomst.
  Via vier programmalijnen heeft de Provincie haar doelen en uitvoeringsprogramma’s in dit beleidskader geformuleerd. Sport vormt zo een belangrijke bouwsteen voor het Limburg van nu en van de toekomst. Een kansrijke(re) omgeving waar jonge mensen, bedrijven en hooggekwalificeerde werknemers zich (blijven) vestigen. Omdat Limburg hen optimale kansen geeft om het beste uit zichzelf te halen.

 • Uitvoeringsprogramma Sport 2015-2017

  10 november 2015, pdf, 1MB

  In het Uitvoeringsprogramma Sport 2015-2017 staan concrete acties en regelingen waarmee het provinciale sportbeleid uitgevoerd gaat worden. Naast talentontwikkeling en evenementen, krijgt breedtesport in Limburg volop de aandacht. Sportbeoefening staat immers aan de basis van een gezonde leefstijl en zorgt voor een sterker gemeenschapsgevoel in de samenleving. Sport inspireert, motiveert, verbindt en is gezond.

 • Sportdeelname en accommodatiegebruik in Limburg

  18 maart 2014, pdf, 2MB

  De Provincie Limburg heeft als doelstelling de sportparticipatie te verhogen. Ten behoeve van de beleidsevaluatie was inzage in de sportdeelname en in het huidige en toekomstige gebruik van sportaccommodaties in Limburg gewenst. Hierop heeft de Provincie Limburg onderzoek laten doen naar sportdeelname in Limburg met aandacht voor verschillen naar regio, leeftijd, opleidingsniveau en inkomen. Met de uitkomsten kan de Provincie gerichter de doelstellingen ten aanzien van de sportdeelname realiseren.

 • Sportzone Limburg

  In de regio Sittard-Geleen en omgeving werkt de Provincie Limburg samen met de partners in de regio aan een epicentrum voor (top)sport en talentontwikkeling op het gebied van sportbeoefening, onderwijs, leisure, innovatie en ondersteunende services.
  Sportzone Limburg concentreert zich op sporten met wortels in de regio, zoals wielrennen, handbal, atletiek, triatlon, tafeltennis, zaalvoetbal en veldvoetbal. De Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie, het Nederlands Handbal Verbond en de NederlandseTriatlon Bond hebben voor Sportzone Limburg gekozen als locatie voor het nationaal trainingscentrum polsstokhoogspringen, de Handbal Academie voor heren en het nationaal trainingcentrum triathlon. Met andere portbonden worden gesprekken gevoerd om ook hun nationaal trainingscentrum in Sportzone Limburg te vestigen. Daarnaast telt Sportzone Limburg verschillende regionale trainingscentra.

Vele (sport)organisaties, bedrijven, onderwijs- en zorginstellingen en vier gemeenten (Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein) en de Provincie Limburg participeren in Sportzone Limburg. Zij ontwikkelen gezamenlijk de voorwaardenvoor de talentencentra, sportaccommodaties, ondersteuningsstructuren en de daaruit voort komen de kansen voor vrijetijdseconomie, kennisdeling en innovatie.

 • Provinciale sportlinks

  Links naar de diverse sportorganisaties die een provinciale sportondersteunende rol hebben.

 • Subsidiemogelijkheden

  Informatie over subsidiemogelijkheden op het gebied van Sport leest u in ons Subsidie-loket.

 • Sportdeelname en accommodatiegebruik in Limburg, update 2014

  03 juni 2015, pdf, 2MB

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken