Zorgplicht riolering

Sinds 1 januari 2005 mogen geen ongezuiverde lozingen van stedelijk afvalwater meer in de bodem plaatsvinden. De gemeente heeft met betrekking tot de inzameling van stedelijk afvalwater een zorgplicht. Binnen de bebouwde kom dient de gemeente alle panden aan te sluiten op de riolering.

Afvoeren afvalwater buitengebied

De Wet milieubeheer (Wm) biedt in artikel 10.33 lid 3 aan de gemeente de mogelijkheid om voor panden in het buitengebied een vrijstelling te vragen van de zorgplicht voor doelmatige inzameling van stedelijk afvalwater. Dit betekent dat, indien wordt voldaan aan het door de Provincie vastgestelde beleid, een ontheffing aan de gemeente kan worden verleend. Indien een ontheffing is verleend hoeft de gemeente de betreffende panden niet aan te sluiten op de riolering.

Ontheffing, IBA in eigen beheer

In het provinciaal beleidskader stedelijk waterbeheer is bepaald dat de vrijstelling van de zorgplicht voor panden, gelegen in het buitengebied buiten de bebouwde kom, een vrijstelling van de zorgplicht aan de gemeente kan worden verleend indien de kosten voor de aansluiting van een pand op de riolering de richtbedragen van € 8.169,- of € 13.616,- overschrijden, voor panden die liggen in overige gebieden respectievelijk kwetsbare gebieden. De betreffende kwetsbare gebieden zijn aangegeven op kaart 8 Milieubeschermingsgebieden van de Omgevingsverordening Limburg.  In de delen van het buitengebied waarvoor ontheffing wordt verleend, moeten burgers en bedrijven zelf zorgen voor zuivering van huishoudelijk afvalwater. Zij moeten daarbij voldoen aan de relevante regelgeving met betrekking tot lozingen (art. 11 Besluit lozing afvalwater huishoudens (Blah) en de hierbij horende Regeling lozing afvalwater huishoudens). Het gaat hier om een mini-zuiveringssysteem, een zogenaamd IBA-systeem (Individuele Behandeling Afvalwater).

Termijn ontheffing

Ontheffing voor vrijstelling van de zorgplicht wordt voor onbepaalde tijd verleend. De ontheffing kan, indien de ontwikkelingen in het gebied waarvoor de ontheffing is verleend daartoe aanleiding geven, door Gedeputeerde Staten worden ingetrokken.

Geen ontheffing, IBA in gemeentelijk beheer

De gemeente kan er echter ook voor kiezen om voor die gebieden waar aanleg van een openbaar vuilwaterriool niet doelmatig is, in plaats van het aanvragen van ontheffing van de zorgplicht ex artikel 10.33 Wm, voor plaatsing en beheer van IBA's te zorgen. Het beheer van IBA's zal moeten plaatsvinden door de gemeente, de waterbeheerder of door een derde in opdracht van de gemeente (in de wettekst: rechtspersoon die door een gemeente of waterschap met het beheer is belast).

De voorwaarden voor deze IBA's, of andere zuiveringsvoorzieningen, worden met het Besluit lozen buiten inrichtingen (artikel 3.16 Blbi) gerelateerd aan artikel 10.33, tweede lid, Wm. 

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken