Wet natuurbescherming

 • Aanvragen vergunning of ontheffing Wet natuurbescherming

  Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking getreden. Deze wet vervangt de voormalige Natuurbeschermingswet 1998, Flora- en faunawet en Boswet. De Wnb bevat regels voor het behoud van de biologische diversiteit en de bescherming van kwetsbare dier- en plantensoorten en hun natuurlijke leefomgeving. In de Wnb gelden aparte beschermingsregimes voor gebieden, soorten en houtopstanden.

 • Beschermde gebieden

  Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Onderstaande informatie kan (gedeeltelijk) gedateerd zijn.

  De Natuurbeschermingswet 1998 is gericht op de bescherming van gebieden die door de bijzondere aanwezige waarden zijn aangewezen als Natura2000-gebied of als beschermd natuurmonument. De provincie is sindsdien bevoegd gezag, behalve voor de handelingen zoals die via AMvB - het Besluit vergunningen Natuurbeschermingswet 1998 - zijn uitgewerkt.

 • Besluiten Wet natuurbescherming

  Hier kunt u de verleende Wnb-vergunningen raadplegen.

 • Besluiten Wet natuurbescherming / Flora en Fauna

  Hier kunt u de verleende ontheffingen Flora en Fauna raadplegen.

 • Besluiten Wet natuurbescherming / Houtopstanden

  Hier kunt u de verleende ontheffingen Houtopstanden raadplegen.

 • Onderzoeksresultaten

  01 oktober 2013

  Op 27 november 2012 is de beleidslijn Toetsing stikstofdepositie bij Limburgse Vogelrichtlijngebieden vastgesteld. Deze beleidslijn maakt het in bepaalde gevallen mogelijk om 2004 als uitgangsjaar te kiezen bij de toetsing van plannen en projecten die stikstofdepositie veroorzaken op Limburgse Vogelrichtlijngebieden.

 • Ontheffingen faunabeheer

  Hier zijn de door Gedeputeerde Staten verleende ontheffingen op grond van de Wet natuurbescherming (vanaf 1 januari 2017) in te zien, die zijn verleend op basis van het Faunabeheerplan 2015-2020.

 • Verordening Veehouderijen en Natura2000

  17 september 2015

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken