Stiltegebieden

In Limburg zijn 31 stiltegebieden. Dit zijn rustige en geluidarme gebieden, belangrijk voor de rustzoekende mens en voor dieren die weinig verstoring kunnen verdragen. De meeste luidruchtige activiteiten zijn in die gebieden verboden.

Onderstaand vindt u antwoorden op enkele veelgestelde vragen over stiltegebieden. De documenten waarover in de vragen en antwoorden wordt gesproken, kunt u vinden in de rechterkolom op deze pagina.

Stiltegebieden

Wat is een stiltegebied?
Een stiltegebied is een milieubeschermingsgebied waar de geluidbelasting ten gevolge van menselijke activiteiten zodanig laag is dat het ervaren van natuurlijke geluiden niet of slechts in geringe mate wordt verstoord.

Voor mensen en dieren zijn plaatsen waar rust en stilte te vinden is van groot belang. De beschermde ‘stille’ gebieden noemen we stiltegebieden. De provincies hebben de  taak deze gebieden aan te wijzen en te beschermen. Limburg telt 31 stiltegebieden.

Waarvoor zijn er stiltegebieden?
Mensen zijn druk en worden steeds drukker. We leven in een wereld van veel en van nu. Steeds meer gezondheidsklachten kunnen worden gerelateerd aan de gejaagde manier van leven. De roep om balans groeit, de aandacht voor bezinning neemt toe. Stiltegebieden bieden een tegenwicht voor de drukke en jachtige woon- en leefomgeving elders. [bron: Een luisterend oor voor de stilte]

Ook voor de natuur, m.n. bepaalde zoogdieren en vogels, zijn rust en stilte belangrijke waarden. Stiltegebieden en natuurgebieden gaan goed samen. Van het totaal van 17.924 ha oppervlakte aan stiltegebieden in Limburg ligt 87,5% in een natuurbeschermingsgebied.

Hoe stil is een stiltegebied?
In de stiltegebieden wordt een gemiddeld geluidsniveau van maximaal 40 decibel nagestreefd. Dit geluidniveau is te vergelijken met het geluid van vogels bij zonsopkomst.

Natuurlijk voorkom je niet dat er af en toe een vliegtuig overvliegt of dat het verkeersgeluid door een bepaalde windrichting te horen is. Immers: hoe stiller een gebied, hoe duidelijker de geluiden van veraf opvallen. Maar afgezien daarvan is de stilte die de bezoeker hier ervaart onovertroffen.

Door stiltegebieden aan te wijzen kunnen we van oudsher stille gebieden ook stil laten blijven.

Hoe herken ik een stiltegebied?
Een stiltegebied is te herkennen aan het blauwe stiltebord. Deze borden staan bij de toegangswegen en langs de wandelpaden en fietsroutes in het gebied.

Waar liggen de stiltegebieden?
De Provincie Limburg heeft 31 gebieden benoemd in de Omgevingsverordening Limburg 2014. Kaartjes van de gebieden kunt u inzien via het keuzemenu aan de rechterzijde. De exacte begrenzing van de gebieden kunt u ook online raadplegen op http://www.polviewer.nl/

Regelgeving

De Provincie geeft uitvoering aan het stiltegebiedenbeleid. Daarbij kunt u denken aan het aanwijzen van gebieden, het opstellen van regels voor deze gebieden, het verlenen van ontheffingen en het handhaven op basis van meldingen. De regels zijn opgenomen in de artikelen 4.6.1 en 4.6.2 van de Omgevingsverordening Limburg 2014.

Wat mag er wel in een stiltegebied?
Het is niet de bedoeling mensen uit de stiltegebieden te weren. Ze moeten er juist kunnen genieten van de rust. Rustig recreëren, wandelen en fietsen zijn toegestaan. Dit zijn activiteiten waarbij de natuurlijke geluidsniveaus in een stiltegebied niet verstoord worden.
Er lopen wegen en paden door de stiltegebieden. Gemotoriseerd verkeer is alleen toegestaan op de daarvoor openstaande wegen, dus niet ‘off the road’ en niet in de vorm van een toertocht of wedstrijd.
Ook kunnen zich in stiltegebieden toeristisch-recreatieve accommodaties en horeca-inrichtingen bevinden. De regels die gelden voor (het terrein van/grenzend aan) de betreffende inrichting zijn vastgelegd in de omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht), die door de gemeente is verleend, of in algemene regels (Activiteitenbesluit).
Een aparte categorie zijn gebiedseigen geluiden. Dit zijn geluiden die horen bij gangbare werkzaamheden in stiltegebieden. Indien daarbij lawaaiige toestellen nodig zijn, bijvoorbeeld bij de uitoefening van landbouw, bosbouw, jacht of technisch onderhoud, dan staat de Omgevingsverordening Limburg 2014 dit toe.

Wat mag er niet in een stiltegebied?
In stiltegebieden zijn geen activiteiten toegestaan die (veel) lawaai met zich meebrengen, zoals het gebruik van lawaaiige apparaten.
Toertochten of wedstrijden met motorvoertuigen en bromfietsers (o.a. Solex) zijn niet toegestaan. Dit zijn namelijk lawaaiige activiteiten die je kunt vermijden of reguleren middels een ontheffing.
Kenmerkend voor een toertocht of wedstrijd is dat het een georganiseerde activiteit is volgens een vooraf aangegeven route.
Gedeputeerde Staten kunnen ontheffing verlenen van de verboden in de Omgevingsverordening Limburg. (zie onderdeel ontheffing aanvragen)

Stil asfalt
Op grote delen van provinciale wegen die door of langs gebieden met een stiltedoelstelling lopen, heeft de Provincie in de afgelopen jaren het bestaande asfalt vervangen door stil asfalt.
Langs sommige gebieden is of wordt door de Provincie nog stil asfalt aangelegd om de geluidkwaliteit te verbeteren. De afweging en planvorming hieromtrent is opgenomen in het  Actieplan Omgevingslawaai provinciale wegen, tweede tranche 2014-2018.

Luchtverkeerslawaai
Bij de aanwijzing van stiltegebieden sedert 1991 is de invloed van vliegverkeer buiten beschouwing gelaten. Reden hiervoor is dat het vliegverkeer slechts voor incidentele verstoring zorgt. Al is het wel zo, dat juist in stiltegebieden geluiden van veraf opvallen en luchtverkeerslawaai als storend wordt ervaren. [bron: Evaluatierapport stiltegebieden Limburg 2015]
We onderzoeken meet- en analysemethoden om meer betrouwbare uitspraken te doen over de invloed van (verkeers- en)  luchtvaartlawaai. [bron: Geluidbelasting in stiltegebieden Limburg 2015] 

Ontheffing aanvragen voor activiteiten in stiltegebieden

Waarvoor kan een ontheffing aangevraagd worden?
Gedeputeerde Staten kunnen ontheffing verlenen van de verboden in de Omgevingsverordening Limburg. In het Toetsingskader ontheffingen stiltegebieden is eenduidig vastgelegd op welke wijze zal worden omgegaan met verzoeken tot ontheffingen.
Ondernemers van toeristisch recreatieve accommodaties en horecabedrijven uit stiltegebieden kunnen maximaal 3 dagen per jaar een ontheffing krijgen. In andere gevallen kan per stiltegebied eenmaal per jaar een ontheffing worden verkregen, maar alleen als er geen alternatieve locatie mogelijk is. Aan het geluidsniveau en de tijdsduur van een activiteit zijn strikte regels verbonden. 

Hoe kan een ontheffing aangevraagd worden?
Een ontheffing kunt u aanvragen bij het Cluster Vergunningen van de Provincie. Voor meer informatie hieromtrent kunt u contact opnemen via  (043) 389 76 49. 

Melden 

Waar kan ik een overtreding of een klacht melden?
Overtredingen in stiltegebieden op grond van de Omgevingsverordening Limburg kunt u melden via het digitaal milieuklachtenformulier in de rechterkolom op deze pagina.
U kunt dit formulier ook gebruiken als u bemerkt dat er een stiltebord verdwenen is.
Indien sprake is van een klacht waarbij, naar uw mening, een snelle actie van de Provincie nodig is, kunt u de Provinciale Milieumeld- en klachtentelefoon bellen, tel. 043 361 70 70 (24 uur per dag bereikbaar, ook in het weekend).
Wij leiden meldingen door naar overige bevoegde gezagen, indien daar aanleiding toe is.

Zoeken