Milieu

 • Bodem

  Op www.limburg.nl/bodem vindt u informatie over het bodembeleid en bodemsaneringen in Limburg.

 • Externe veiligheid

  Informatie over omgevingsveiligheid, ruimtelijke ordening en veiligheid, toezicht risicovolle bedrijven, vervoer gevaarlijke stoffen, het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Omgevingsbeleid 2015-2018 en de Risicokaart Limburg.

 • Geluid

  Informatie over geluidonderzoek en metingen, hogere waarden geluid, geluid provinciale wegen en (ontheffingen) stiltegebieden in Limburg.

 • Handhaving

  De Provincie is bevoegd gezag voor de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het Besluit rIsico's en zware ongevallen (Brzo), het Vuurwerkbesluit, de Wet bodembescherming (Wbb), de Natuurbeschermingswet, de Ontgrondingenwet, de Mijnbouwwet, de Wet luchtvaart, de Waterwet, de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) en de Boswet.

 • Lucht

  Informatie over de actuele luchtkwaliteit in Limburg, fijn stof, luchtonderzoek en luchtmetingen, beleid, programma's en projecten.

 • Milieuklachten

  Hieronder vindt u informatie over het indienen van een milieuklacht en het melden van een ongewoon voorval door bedrijven.

 • Vergunningen

  De Provincie is bevoegd gezag voor de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het Besluit rIsico's en zware ongevallen (Brzo), het Vuurwerkbesluit, de Wet bodembescherming (Wbb), de Natuurbeschermingswet, de Ontgrondingenwet, de Mijnbouwwet, de Wet luchtvaart, de Waterwet, de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) en de Boswet.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken