Interbestuurlijk toezicht

Het interbestuurlijk toezicht, het toezicht tussen gemeenten en provincies, is vereenvoudigd. Hiervoor is de Wet Revitalisering Generiek Toezicht per 1 oktober 2012 ingevoerd. Uitgangspunt van de wet RGT is vertrouwen; het vertrouwen dat een bestuurslaag zijn taken goed uitoefent. En het vertrouwen dat de horizontale verantwoording - van gemeentebestuur aan gemeenteraad en van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten - op orde is.

Dit betekent dat de planning, monitoring en evaluatie van activiteiten plaats vinden, op schrift gesteld worden en gerapporteerd worden aan de gemeenteraad c.q. Provinciale Staten. Daardoor kan het toezicht sober en terughoudend worden uitgevoerd. Verder geldt het uitgangspunt ‘eenmalige uitvraag, meervoudig gebruik’: gemeenten en provincies hoeven voortaan hun verantwoordingsinformatie dus nog maar één keer aan te leveren. Het toezicht is eenvoudiger en transparanter.
Gemeenten hebben te maken met één toezichthouder per beleidsdomein. De provincie is de nieuwe toezichthouder voor: ruimtelijke ordening en WABO. Daarnaast was de provincie al toezichthouder op het gebied van archiefbeheer, gemeentefinanciën en de huisvesting van statushouders.
Het Rijk blijft toezichthouder voor de gemeenten op die terreinen waar provincies geen taak en expertise hebben. Dit geldt bijvoorbeeld voor onderwijswetten en sociale zaken.

Downloads


Toezichtgebieden

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken