Samenwerking met Duitsland en België

Limburg grenst over een lengte van 195 kilometer aan Duitsland. De westgrens en een deel van de zuidgrens van de provincie is over een lengte van 130 kilometer tevens de grens met Vlaanderen. In het Zuiden grenst Limburg ook aan Wallonië. Samenwerken met het buitenland is voor Limburg dus een noodzaak.

 • België

  02 augustus 2017

  Limburg voert regelmatig overleg met Zeeland en Noord-Brabant met het Vlaamse Gewest en de twee Vlaamse provincies Limburg en Vlaams-Brabant. Daarnaast zijn er contacten met het Waalse Gewest, de Provincie Luik en de Duitstalige Gemeenschap van België.

 • Duitsland

  14 juli 2017

  De Provincie Limburg voert samen met de provincies Overijssel en Gelderland overleg met de drie Regierungsbezirke (bestuurlijke regio's) van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Deze drie Regierungsbezirke zijn Keulen, Münster en Düsseldorf. Ook werkt men binnen de Euregio Maas-Rijn samen met de Regio Aachen.

 • Euregio

  15 augustus 2017

  Een Euregio is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband van een aantal Europese regio's of gebieden. Door haar centrale ligging maakt Limburg onderdeel uit van drie Euregio's: de Euregio Maas-Rijn (EMR), de euregio rijn-maas-noord (ermn) en de Euregio Rijn-Waal (ERW). De Provincie Limburg is partner in een groot aantal van de projecten die georganiseerd worden door de Euregio's.

 • Onderzoek Grensoverschrijdend perspectief Zuid-Limburg

  29 september 2016, pdf, 2MB

  In het Bestuurlijk Overleg MIRT in 2012 is afgesproken, dat de Provincie Limburg met de regio een verdiepend onderzoek Zuid-Limburg uitvoert. Dit onderzoek is in september 2014 afgerond onder de titel Grensoverschrijdend perspectief Zuid-Limburg. Het rapport laat zien dat de Euregio rond Zuid-Limburg zich manifesteert als een krachtige grensoverschrijdende agglomeratie met veel uitwisseling op het gebied van cultuur, recreatie, leisure en winkelen. Voor dagelijkse zaken als wonen, werken en leren is er door grensweerstanden echter nog geen sprake van een “daily urban system”. Hierdoor worden nog allerlei interactievoordelen misgelopen. Opheffing van administratieve barrières zou Limburg, Nederland, België en Noordrijn-Westfalen forse sociaal-economische winst opleveren. De aanbevelingen in het rapport sluiten grotendeels aan bij initiatieven die al door de provincie worden ondernomen. Voor de provincie heeft het rapport daarom vooral betekenis als achtergrondmateriaal om Limburgse wensen en projecten te onderbouwen. Het rapport is toegezonden aan de Ministers van BZK (vanwege de betekenis voor grensoverschrijdende samenwerking) en I&M (vanwege de relatie met het MIRT).
  Voor informatie kunt u contact opnemen met jl.gijsenbergh@prvlimburg.nl ofwpm.sniedt@prvlimburg.nlals het gaat om het MIRT.

 • Kansenatlassen voor grensoverschrijdende samenwerking

  Veel grensregio’s hebben te maken met bevolkingsdaling of een lager dan gemiddelde aantrekkingskracht op verhuizende huishoudends. Daarom heeft het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken vanuit het programma bevolkingsdaling het initiatief genomen om samen met de regio’s kansenatlassen voor grensoverschrijdende samenwerking op te laten stellen. Het onderzoeksbureau Atlas voor gemeenten heeft inmiddels langs de grenzen van Nederland een aantal kansenatlassen opgeleverd. In Limburg is dat gebeurd mede in opdracht van de Provincie Limburg. De onderzoeken in Noord, Midden en Zuid Limburggeven cijfermatig weer welke potentie de regio’s hebben als er geen grensweerstanden zouden zijn. Vooral op het thema arbeidsmarkt is er veel winst te behalen.Tevens geven de kansenatlassen een inzicht in de opbouw van de bevolking en de voorzieningen in de betrokken regio’s aan de verschillende zijden van de grens. De conclusie van alle drie de Limburgse onderzoeken is dat alle betrokken regio’s- in binnen en buitenland- uiteindelijk profiteren als er beter wordt samengewerkt en er beleid wordt gevoerd op het verlagen van grensweerstanden. In de onderzoeken wordt niet ingegaan op die grensweerstanden maar wordt kort een aantal oorzaken genoemd; juridische, sociale en culturele ( incl. taal) barrières zorgen ervoor dat regio’s niet of nauwelijks van elkaar profiteren als er een landsgrens tussen ligt. Dat betekent dat het agglomeratie effect- het voordeel dat regio’s elkaar versterken als ze in elkaars nabijheid liggen- voor grensregio’s nauwelijks van toepassing is. Door het slechten van grensbarrièreswordt het nadeel van de ligging aan de grens verminderd en kan er een groei ontstaan van agglomeratievoordelen. Dat betekent bijvoorbeeld dat er een breder en gevarieerder aanbod van carrièremogelijkheden aan beide kanten van de grens ontstaat.

 • Limburg als experimenteerregio

  11 december 2013

  Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 12 juni 2012 de eindrapportage Limburg-Experimenteerregio vastgesteld en ter kennisgeving aangeboden aan Provinciale Staten en aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Verbetering van de grensoverschrijdende mobiliteit en samenwerking is een voortdurende opgave op alle niveaus van Europees tot nationaal tot regionaal en lokaal. Hierbij is al veel bereikt; Limburg en de euregio’s in en om Limburg profiteren hiervan. Tegelijkertijd worden in een grensprovincie als Limburg de nationale grenzen nog dagelijks ervaren.

 • Euregio_100dpi

  Euregio_100dpi

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken