Ontheffing soorten (beschermde dieren en planten)


Voor wie

Wanneer werkzaamheden negatieve effecten hebben op beschermde dieren of planten die daar aanwezig zijn, heeft u een ontheffing nodig om die werkzaamheden uit te voeren. Dit geldt voor bedrijven en particulieren.
Het is niet toegestaan om nesten en verblijfplaatsen van beschermde dieren te vernielen of beschermde dieren te doden, te vangen of te verstoren. Voor beschermde planten is het verboden om deze te plukken of de plek waar de planten groeien te vernielen.

Waarvoor

Voorbeelden van werkzaamheden waar u een ontheffing voor nodig heeft zijn:

  • het renoveren van woningen (ook het na-isoleren van spouwmuren en vervangen van het dak) en slopen van gebouwen als vogels of vleermuizen hier een nest of verblijfplaats hebben;
  • het kappen van een boom met een nest dat het hele jaar door beschermd is of een boom met holtes/openingen waar vleermuizen verblijven;
  • ruimtelijke ontwikkelingen waardoor het leefgebied van beschermde soorten wordt vernield (denk aan het bouwen van woningen, realiseren van wind-/zonneparken, herinrichten van een gebied, aanleggen van wegen of uitbreiden van bedrijventerreinen).

Een deskundige (een ecoloog of iemand met kennis van soorten) kan een inschatting maken of onderzoek doen naar de aanwezigheid van beschermde soorten. Als er beschermde dieren en planten op de locatie aanwezig zijn, waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, moet een deskundige beoordelen of deze beschermde soorten negatieve effecten gaan ondervinden van de werkzaamheden of activiteiten.
Informatie over de eisen waaraan een veldbezoek en rapportage moeten voldoen vindt u in bijlage 1 van de 'Beleidsregels passieve soortenbescherming' onder het kopje Wet- en regelgeving.

Vooroverleg

Op dit moment hebben wij bij het team vergunningverlening soortenbescherming te maken met een onvoorziene onderbezetting. We missen om uiteenlopende redenen voor langere tijd een 1/3 deel van de beschikbare formatie. In combinatie met de vele formele ontheffingsaanvragen soortenbescherming die de afgelopen weken zijn ingediend, zien wij ons genoodzaakt om nu alle nog beschikbare capaciteit daarop in te zetten. Dit betekent dat wij geen gehoor kunnen geven aan verzoeken om vooroverleg. Dit is een tijdelijke maatregel zolang er onderbezetting is. Wij beseffen ons dat dit geen ideale situatie is, maar hopen desondanks op uw begrip.

Evenementen

Organiseert u een evenement in bosrijke gebieden of nabij water met dusdanige geluidsoverlast dat broedvogels die daar aanwezig zijn worden verstoord? Dan moet u het evenement op een ander moment organiseren of maatregelen treffen om de geluidsoverlast te voorkomen.

Meer informatie

Is er sprake van schadebestrijding en populatiebeheer van wilde dieren? Kijk dan op de pagina 'Soortenbescherming'.

Heeft u algemene vragen over dit onderwerp en de Wet natuurbescherming? Die kunt u stellen via ons algemene contactformulier.