Watervergunning


Voor wie

Als u afvalwater gaat lozen in de riolering, het oppervlaktewater of de bodem, dan moet u dit veelal melden op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi).

U bent verplicht dit te melden bij een gemeente (lozen op de bodem of de riolering), of een waterschap (lozen op het regionale watersysteem), Rijkswaterstaat (lozen op het hoofdwatersysteem) of de Provincie (lozen in de bodem op een diepte groter dan 10 m).

Neem bij twijfel hierover contact op met uw gemeente.

Sommige lozingen, zoals hemelwater of afvalwater afkomstig van gevelreiniging, zijn toegestaan zonder melding.

Als u activiteiten wilt gaan verrichten die te maken hebben het grondwater of het oppervlaktewater en deze gaan niet dieper dan 10 meter onder het maaiveld, dan heeft u te maken met de Waterwet. Bijvoorbeeld als u verontreinigende stoffen wil lozen op het oppervlaktewater, of grondwater wil onttrekken aan de bodem, water wil infiltreren in de bodem of een sloot dempen. In zo’n geval heeft u ofwel een watervergunning nodig of u moet uw activiteit melden.

Als uw activiteiten dieper gaan dan 10 meter onder het maaiveld,  moet u dit melden bij de Provincie Limburg.

Waarvoor

Als uw activiteit weinig gevolgen heeft voor de waterkwaliteit hoeft u de activiteit alleen te melden. Als er grotere gevolgen zijn voor de waterkwaliteit moet u een watervergunning aanvragen.

Het onderscheid is niet altijd makkelijk te maken. Voorbeelden van activiteiten waarvoor een watervergunning nodig is, zijn;

  • het oppompen van grotere hoeveelheden water aan de grond of
  • het lozen van grondwater, oppervlaktewater of regenwater (hemelwater),
  • het lozen of storten van stoffen op het oppervlaktewater (bijvoorbeeld een sloot of rivier),
  • het infiltreren van water.