Producten en Diensten

Producten ingedeeld op thema

Producten in thema Natuur en landschap: Ecologie, flora en fauna (8)

 • 1. Faunabeheerplannen, terinzagelegging

  Het faunabeheer wordt in veel gevallen overgelaten aan zogenaamde beheereenheden. Het faunabeheer wordt uitgevoerd volgens het faunabeheerplan. Hierin is informatie opgenomen over de bestaande en.......

 • 2. Aanwijzing beschermde leefomgeving, schadevergoeding

  De minister kan een gebied of object aanwijzen als beschermde leefomgeving. Dit gebeurt alleen als dat gebied of object belangrijk is voor het behoud van een beschermde diersoort of plantensoort........

 • 3. Agrarisch natuurbeheer, beheersubsidie (SNL)

  De provincie stelt agrarische beheerpakketten samen. Dit zijn onder andere Bloemrijke graslanden, Vogelpopulaties en Kruidenrijke akkers. Het beheer richt zich op het in stand houden van de.......

 • 4. Beschermde leefomgeving, aanwijzing

  De provincie kan een bepaald object of een klein leefgebied dat van groot belang is voor het voortbestaan van dier- of plantensoorten verklaren tot beschermde leefomgeving. Dit kan vanwege de.......

 • 5. Faunabeheereenheid, erkenning

  Het faunabeheer wordt in veel gevallen opgedragen aan een faunabeheereenheid. Een faunabeheereenheid bestaat uit een samenwerkingsverband van jachthouders. Een jachthouder is iemand die op grond.......

 • 6. Verbod op bijvoeren wildsoorten, ontheffing

  Het is verboden om edelherten, damherten, reeën en wilde zwijnen bij te voeren om de stand te bevorderen. Van dit verbod kan ontheffing worden aangevraagd bij Gedeputeerde Staten van de.......

 • 7. Reconstructieplan, schadevergoeding

  In een reconstructieplan staan plannen voor de herinrichting van een gebied. Het doel van een reconstructieplan is goede ruimtelijke en economische structuur (onder meer voor landbouw, bos,.......

 • 8. Beschermde inheemse diersoorten Flora- en faunawet, ontheffing

  U mag niet zomaar beschermde diersoorten doden of planten plukken. Maar dit kan nodig zijn vanwege de volksgezondheid en de openbare veiligheid. U moet dan een ontheffing aanvragen. Deze.......

Pagina's: 1

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken