Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / e-Loket / Producten en Diensten

Producten en Diensten

Producten ingedeeld op thema

Producten in thema Natuur en landschap: Ecologie, flora en fauna (10)

 • 1. Faunabeheerplannen, terinzagelegging

  Het faunabeheer wordt in veel gevallen overgelaten aan zogenaamde beheereenheden. Dit beheer moet plaatsvinden in overeenstemming met het zogeheten faunabeheerplan. Hierin is informatie opgenomen.......

 • 2. Ecologische verbindingszones, subsidie

  Als gemeente of waterschap kunt u bij de provincie subsidie vragen voor het aanleggen van ecologische verbindingszones. De ecologische hoofdstructuur is een samenhangend netwerk van bestaande en.......

 • 3. Beschermde leefomgeving, aanwijzing

  Indien een bepaald object of een klein leefgebied van groot belang is voor het voortbestaan van planten of diersoorten kan deze, op grond van de Flora- en Faunawet, worden aangewezen als zogeheten.......

 • 4. Aanwijzing beschermde leefomgeving, schadevergoeding

  Wanneer een klein leefgebied of een object van wezenlijke betekenis is voor de instandhouding van een beschermde inheemse dier- of plantensoort kan dit worden aangewezen als beschermde.......

 • 5. Faunabeheereenheid, erkenning

  Het faunabeheer wordt in veel gevallen opgedragen aan een zogeheten faunabeheereenheid. Een dergelijke eenheid bestaat uit een samenwerkingsverband van jachthouders dat als zodanig is erkend door.......

 • 6. Verbod op bijvoeren wildsoorten, ontheffing

  Het is verboden om edelherten, damherten, reeën en wilde zwijnen bij te voeren om de stand te bevorderen. Van dit verbod kan ontheffing worden aangevraagd bij Gedeputeerde Staten van de.......

 • 7. Reconstructieplan, schadevergoeding

  Indien u als gevolg van het ontwerp of de vaststelling van een zogeheten reconstructieplan schade lijdt kunt u daarvoor van de betrokken provincie schadevergoeding krijgen. Het moet dan gaan om.......

 • 8. Beschermde inheemse diersoorten Flora- en faunawet, ontheffing

  Wanneer er bepaalde belangen in het geding zijn, kan er ontheffing worden verleend van de in de Flora- en faunawet genoemde verboden (het plukken van bepaalde planten, het doden van bepaalde.......

 • 9. Aanleg kleine landschapselementen, subsidie

  Voor het herstellen, aanleggen en in stand houden van kleine landschapselementen kunt u subsidie aanvragen bij de provincie. Kleine landschapselementen (dijken, bomenrijen, heggen en houtwallen).......

 • 10. Agrarisch natuurbeheer, beheersubsidie (SNL)

  De provincie stelt agrarische beheerpakketten samen. Dit zijn onder andere Bloemrijke graslanden, Vogelpopulaties en Kruidenrijke akkers. Het beheer richt zich op het in stand houden van de.......

Pagina's: 1


Uitgelicht


Zoeken