Ingekomen stukken

Alle stukken bestemd voor PS (gremia) worden gepubliceerd onder Ingekomen stukken en zijn digitaal te raadplegen.
Na openen document ziet dan ook meer informatie over de wijze van afdoen van het document (voor kennisgeving aannemen, bespreekstuk voor een PS-gremium, te betrekken bij de behandeling van een bepaald agendapunt, in handen gesteld van Gedeputeerde Staten etc.)
Leden van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten kunnen tot uiterlijk een week voorafgaande aan een commissievergadering een gemotiveerd verzoek indienen bij de commissievoorzitter om het ingekomen stuk te bespreken tijdens de commissievergadering.
Statenvoorstellen, Sonderende stukken en Initiatiefvoorstellen worden standaard geagendeerd voor de Commissievergadering, deze hoeven niet als bespreekstuk aangevraagd te worden.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken