Gedeputeerde Staten kostenvergoedingen

Op deze pagina's van de provinciale website publiceren de leden van het college van Gedeputeerde Staten per kwartaal de kostenvergoedingen.

Bestuurders van de provincies mogen hun beroepshalve gemaakte onkosten binnen wettelijk bepaalde kaders declareren. Dit is gebaseerd op een aantal (rechtspositionele) regelingen die zijn samengevat in één helder document:

In de overzichten staan kosten die ten laste worden gebracht van de budgetten van de betreffende bestuurder. Het betreft hier alle uitgaven met een ter beschikking staande provinciale creditcard en de door bestuurders ingediende declaraties. Deze declaraties worden getoetst aan de hand van een aantal administratieve voorschriften:

Overzicht kostenvergoedingen 2016

Overzicht kostenvergoedingen 2015

Overzicht kostenvergoedingen 2014

Overzicht kostenvergoedingen 2013

Overzicht kostenvergoedingen 2012

Overzicht kostenvergoedingen 2011

Overzicht kostenvergoedingen 2010

Overzicht kostenvergoedingen 2009

Herziening periode 2007 t/m juni 2009

Gedeputeerde Staten hebben in november een document vastgesteld waarin alle criteria zijn vastgelegd waaraan uitgaven van het College moeten voldoen om voor vergoeding in aanmerking te komen. Daarmee is een objectief toetsingskader ontstaan voor de interne en externe controle.

Dit toetsingskader is basis geweest voor een herrekening van eerder openbaar gemaakte bedragen. De belangrijkste wijziging is dat in de herziene versie alleen die kosten zijn meegenomen die ten laste komen van een budget van een gedeputeerde. Gedeputeerde Staten hebben overigens uit oogpunt van zorgvuldigheid besloten om de op de periode 2007 tot juli 2009 betrekking hebbende, en reeds op internet gepubliceerde gegevens, niet aan te passen. Immers, die publicatie is gebaseerd op de tot dan toe gehanteerde systematiek en zijn opgesteld vanuit het perspectief van beantwoording van de verzoeken ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur zoals die door de media zijn gedaan. Wel heeft intern onderzoek uitgewezen dat, met toepassing van de nu nader gedefinieerde systematiek, de totaalbedragen voor de leden van ons college anders zouden hebben uitgezien. Deze aanpassingen maken wij hierbij, uit oogpunt van dezelfde zorgvuldigheid, ook bekend. Deze wijzigingen zijn ook aan Provinciale Staten bekend gemaakt:

Overzicht kostenvergoedingen periode 2007 t/m juni 2009

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken