Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Bestuur / Coalitieakkoord 2012-2015 / Zorg, cultuur en leefbaarheid

Zorg, cultuur en leefbaarheid

Jeugdzorg

VerzorgingstehuisWe blijven streven naar harde prestatieafspraken met instellingen, afbouw van bureaucratische procedures en het begeleiden van rijksbezuinigingen. Daarbij blijven we permanent waken voor de zorg voor de jeugdigen zelf. Er mogen geen kinderen uit de boot vallen als gevolg van de ingezette beweging. We dragen aan de gemeenten een bestuurlijk organisatorisch en inhoudelijk goede jeugdzorg over.

Juist daarom moeten de eerder gereserveerde transitiegelden mede worden benut om samen met gemeenten een aantal gewenste aanpassingen door te voeren en in de nieuwe lokale sturing van de jeugdzorg te verankeren, zoals het initiatief van een omgangsvoorziening voor kinderen en gescheiden ouders en het leggen van verbinding tussen centra voor jeugd en gezin met veiligheidshuizen.

Om de ongewenste effecten van monopolievorming te voorkomen willen we meerdere jeugdzorgaanbieders onder duidelijke condities toelaten.

Zorgagenda

We willen een zorgagenda opstellen, waarbij we maximaal de specifieke gezondheidsproblemen in Limburg tot inzet willen maken van zorginnovatie en structurele versterking van de zorg. Hierbij verdienen de aantoonbare verschillen in gezondheid bijzondere aandacht. Naast een flankerende inzet in ruimtelijk en huisvestingsbeleid willen we de bestaande preventie en monitoring van gezondheid ondersteunen en ook initiatieven van zorgaanbieders ondersteunen, met name waar deze initiatieven gepaard gaan met innovatie en kennisontwikkeling. Voorts verdient de euregionale ligging meer aandacht en moet worden ingezet op een lobby richting den Haag en Brussel voor een betere bestuurlijke en organisatorische samenhang, ten gunste van de patiënt.

De huizen

Voor de Limburgse huizen voor de Sport, Zorg en Kunsten dient een grondige zelfevaluatie en eventuele aansluitende onafhankelijke evaluatie tot een nieuwe afweging te leiden van kosten en maatschappelijk rendement. Bij een eventuele disbalans zal het takenpakket op onderdelen worden herijkt. Hierbij ligt de focus op de daadwerkelijke meerwaarde van de taken voor de Limburgse burger en vrijwilliger.

Sport

We bouwen voort op de ontwikkeling van de Sportzone en onderzoeken de mogelijkheden voor een Technodrome, een indoor top trainingsaccommodatie voor met name de wielersport.

Onze Limburgse Olympische ambitie geeft richting aan het verwerven van grote internationale sportevenementen, betekent een belangrijke verbinding tussen topsport en breedtesport en onderstreept de brede betekenis van het sporten ook voor gezondheid en sociale samenhang. Om dit te concretiseren willen we aangehaakt aan het onderwijs en de naschoolse opvang de betrokkenheid van sportverenigingen stimuleren, en topsporters betrekken bij deze activiteiten onder andere aansluitend bij al bewezen initiatieven. We kiezen daarom niet voor een vorm van een sportkaart voor kinderen.

Cultuur

We zien de kandidatuur van Maastricht als Europese culturele hoofdstad als grote kans voor Limburg in de Euregio. Met argumenten ten aanzien van het draagvlak, de gekozen accenten en de economische spin off zal het definitieve bidbook worden versterkt. We willen benadrukken dat de gemeente Maastricht de trekkende overheid is en blijft. Naast en aanvullend op dit initiatief zullen wij de komende jaren een forse inspanning leveren om de culturele infrastructuur en de cultuureducatie in Limburg te behouden en te versterken. Hierbij zetten we in op een diversiteit van culturele uitingen, die soms al een breed draagvlak hebben en soms nog een extra impuls vragen. Passend binnen onze doelstellingen voor het toekomstig cultuurbeleid streven we naar een Limburgs Symfonie Orkest dat zo klein als mogelijk en zo groot als nodig moet zijn om de haarvaten van de samenleving te kunnen bereiken. Daartoe maken we harde prestatieafspraken. De standplaats Maastricht dient behouden te blijven. De zakelijke en organisatorische aspecten van het LSO en het Brabants Orkest worden gebundeld.

Monumenten

We zetten de extra inspanningen door om naast erkende rijksmonumenten ook mogelijkheden voor restauratie van gemeentelijke monumenten te behouden, passend binnen bredere investeringen. Het project Quartier des Arts is een sprekend voorbeeld in dit kader. Indien nodig worden extra middelen vrijgemaakt.

Leefbaarheid

We zetten in op een betere sociale cohesie op alle niveaus, die binnen een dorp/kern/wijk actief zijn. Het is voor de samenleving van belang dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen. We streven naar een maximale verbinding in middelen en mogelijkheden tussen aan de ene kant de herstructureringsopgave van de woningmarkt en de daarbij in te zetten middelen uit het transitiefonds en aan de andere kant de onderdelen zorg, sport, cultuur, monumenten, maatschappelijk welzijn en (stedelijk) groen.

Maatschappelijke Organisaties

We wachten de in ontwikkeling zijnde nieuwe voorstellen betreffende een regeling voor de maatschappelijke organisaties af, en willen waken voor overhaaste gevolgen voor de begrotingen van de betrokken instellingen. We hechten aan de continuïteit van de regeling zonder verschuivingen en veranderingen uit te sluiten.

Daar waar de provincie aanvullend op gemeentelijk beleid zinvol kan bijdragen aan de vermindering van werkloosheid en het voorkomen van armoede doen we dat. De organisaties die een belangrijke rol vervullen bij de instandhouding en ondersteuning van de sociale infrastructuur voor mensen in sociale en financiële moeilijkheden achten wij van grote waarde.

Veiligheid

Als rijksorgaan komen een aantal taken op het terrein van openbare orde en veiligheid aan de Commissaris der Koningin toe. Deze vallen buiten het takenpakket van de Provincie als bestuurslaag.

Wel blijven we vanuit het belang van onze burgers en het vestigingsklimaat in Limburg aandacht besteden aan zaken waar de provincie kan faciliteren, zoals een bijdrage aan de veiligheidshuizen, grensoverschrijdende (drugs)criminaliteitsbestrijding, regionale platforms criminaliteitsbestrijding en preventieactiviteiten flankerend aan herstructureringsopgave leefbaarheid.

Daarnaast blijft er vanuit onze kerntaken op het gebied van infrastructuur, water en milieu aandacht voor verkeersveiligheid en fysieke veiligheid. In dat verband zullen we ook de motie om ten laste van het BDU het budget infra‐veiligheid ter beschikking te blijven stellen aan de Regionale Mobiliteit Overleggen uitvoeren.

Share |

Uitgelicht


Zoeken