Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Bestuur / Coalitieakkoord 2012-2015 / Bestuur en financiën

Bestuur en financiën

Kwaliteit openbaar bestuur

BestuurDe kwaliteit van het openbaar bestuur in Limburg is een van de kerntaken van de Provincie.

De provincie wil de bestuurskracht van de lokale overheid vergroten en kiest een actieve rol bij de oplossing van bestuurlijke en financiële knelpunten. Gemeentelijke herindeling komt alleen van onderaf tot stand.

Het mogelijke voornemen tot afschaffen van de wgr‐plusregio's vraagt daarbij specifiek om een herijking van de verantwoordelijkheden van gemeenten en Provincie in de regio Parkstad.

We juichen een samenhangende regionale agendavorming van samenwerkende gemeenten toe. Projecten op de regionale agenda die aansluiten op de ambities en doelen van de Provincie worden positief benaderd.

In dat verband hechten we ook aan de uitvoering van de via het Convenant met het rijk afgesproken acties voor Zuid ‐ Limburg en afgesproken voornemens voor Noord en Midden Limburg. Ook onze grensoverschrijdende potentie dient in de uitwerking van dit Convenant volop aandacht te houden voortbouwend op Limburg experimenteerregio.

Europese middelen en Euregio

Uitgaande van een krachtige lobby en de daaruit resulterende substantiële toekenning van Europese middelen in de nieuwe structuurfondsperiode vanaf 2014 zullen we voldoende middelen reserveren voor cofinanciering van Interreg en EFRO.

We streven naar een maximaal effectieve en efficiënte structuur onder onze Zuid‐Limburgse euregionale samenwerking, door de vorming van een EGTS als juridische entiteit en bestuurlijke samenwerkingsvorm. De nieuwe structuur dient er op gericht te zijn samen tot de beste projecten voor onze euregio Maas‐Rijn te komen. Hierbij willen we aanhaken op het project EMR 2020.

Toekomstvast

We houden onverkort vast aan de bezuinigingstaakstelling van € 20 miljoen structureel in 2015, bestaande uit een formatiereductie van 185 fte en een beleidstaakstelling van € 10 miljoen. We zien deze taakstelling in samenhang met de afgesproken maximering op het niveau 2009 van de post externe inhuur. We hechten aan het fit houden van de organisatie en willen gerichte impulsen voor het nieuwe werken en een moderne bedrijfscultuur stimuleren. Toekomstvast is met name ook een kwalitatieve operatie, met oog voor de noodzakelijke cultuurverandering.

Financieel beleid

We houden vast aan de overeengekomen reductie van de provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting (MRB) met 10%.

 

In beginsel zal de Provincie bezuinigingen, die door het Rijk op doeluitkeringen worden opgelegd niet compenseren. In het perspectief van duurzame oplossingen, kan de Provincie in bepaalde gevallen overgangskosten deels en tijdelijk voor haar rekening nemen.

Wij verzetten ons volledig tegen verplicht schatkistbankieren dat namelijk in zou houden dat de autonome zeggenschap van onze provincie over de eigen middelen wordt aangetast en dat bovendien een aanslag pleegt op de inkomsten. Daarentegen gaan we binnen de wettelijke mogelijkheden de ruimte opzoeken om ons belegd vermogen zoveel mogelijk ten goede te laten komen aan de Limburgse economie. Hierdoor wordt niet alleen een voldoende financieel rendement over de middelen verkregen maar wordt ook een bijdrage verleend aan versterking en verankering van de werkgelegenheid en economische dragers van Limburg. Een en ander moet mede in het licht worden gezien van de recente financiële crises waardoor het risicoprofiel van eerder als veilig bestempelde (staats)obligatieportefeuille enorm is toegenomen.

 

Ondanks het feit dat de Provincie de afgelopen jaren flinke stappen heeft gezet op het vlak van het terugdringen van de lastendruk ( subsidies, vergunningen en handhaving) blijven wij werken aan een verdere reductie van door ons zelf beïnvloedbare administratieve lasten. We willen ook onze snelheid van handelen versterken omdat de wereld om ons heen die snelheid vraagt en bureaucratische regeldruk ons in de weg zit.

 

We zijn op open samenwerkingsrelaties met partners gericht ook als deze partners subsidiegeld van de Provincie ontvangen. We verwachten dan ook van onze partners een constructieve opstelling, waarbij ten principale niet naar juridische strijdmiddelen wordt uitgeweken. Ook met onze medeoverheden en overige partners streven we open en constructieve samenwerking na. Zo hebben wij de in de periode van de coalitiebesprekingen ontvangen suggesties en voorstellen met aandacht bekeken en waar passend overgenomen.

Omgangsvormen

We hechten aan goede omgangsvormen binnen politiek en bestuur en stellen ons voor daar de komende jaren bijvoorbeeld via een lezingencyclus aandacht aan te besteden. Verder zijn wij bereid de vergoedingen voor ondersteuning van de Statenfracties opnieuw te bespreken.

 

Hier (pdf, 52 KB) treft u de hoofdlijnen van onze financiële inzet aan.

Uitgangspunt voor ons is een degelijke financiële huishouding ook voor de lange termijn. Daarom houden wij de vaste reserve op € 1,2 miljard.

Wij voeren de aangenomen moties en GS‐besluiten uit, die de afgelopen periode zijn aangenomen voor een bedrag van in totaal ongeveer € 71 miljoen.

Om onze beleidsaccenten financieel te versterken hebben wij de nog bestaande intensiveringsgelden gedeeltelijk herijkt en op onderdelen aangevuld. Dat leidt tot een totaal van ruim € 364 miljoen aan voorgenomen intensiveringen.

Bovendien hebben wij een aantal extra nieuwe impulsen gegeven tot een bedrag van ruim € 51 miljoen.

Na dit alles resteert een positief saldo van ruim € 12 miljoen. Als tweede bijlage treft u de GS‐portefeuilleverdeling en ‐invulling aan.

Share |

Uitgelicht


Zoeken