Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Beleid / Water / Waterpanels Limburg

Waterpanels Limburg

Water is zeer actueel, zowel op landelijk als lokaal niveau. Logisch eigenlijk, want het klimaat verandert en de gevolgen hiervan zijn groot. Ook voor Limburg. Om in de toekomst wateroverlast te voorkomen, problemen van verdroging te verminderen en de waterkwaliteit te verbeteren is nú actie nodig.

Waterpanels Limburg is een initiatief van provincie, waterschappen en gemeenten. Doel is samen met alle betrokken partijen de huidige en toekomstige wateropgaven in Limburg te realiseren. Dit gebeurt door regelmatig tijdens Limburgse Waterpanels - zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau - het gesprek aan te gaan, ideeën en oplossingen uit te wisselen en vervolgens samen aan de slag te gaan. Overigens is samenwerking in de waterketen geen vrijblijvendheid. In juli 2007 is het landelijke Bestuursakkoord Waterketen 2007 ondertekend door de ministeries van VROM en VenW, IPO, Vewin, VNG en UvW.

In mei 2011 is dit Bestuursakkoord Waterketen opgevolgd door het Bestuursakkoord Water, waarin het doelmatig beheer van de waterketen als een belangrijke taakstelling is opgenomen. De doelmatigheid dient verbeterd te worden door o.m. nauwere samenwerking tussen gemeenten onderling en tussen gemeenten en waterschappen. Die samenwerking kan vooral worden gerealiseerd in zogenaamde ‘zuiveringskringen”: een groep gemeenten waarvan de riolering uitkomt op een zuiveringsinstallatie van het waterschap. In Limburg zijn inmiddels vijf van die regionale samenwerkingsverbanden gevormd: Regio Venlo-Venray, Limburgse Peelen, Westelijke Mijnstreek, Parkstad en Maastricht-Heuvelland. In de regio’s werken de gemeenten met het waterschap aan gezamenlijke projecten om de beoogde doelmatigheidswinst te realiseren.

 • Stuurgroep Waterpanels
  De Waterpanels Limburg worden aangestuurd door de stuurgroep Waterpanels waarin de bestuurders van Provincie, waterschappen en waterschapsbedrijf, en een aantal gemeenten zitting hebben. De Stuurgroep is op 30 januari 2013 opgeheven. Aansturing van de Limburgse samenwerking vindt voortaan plaats in het Bestuurlijk Regiotrekkersoverleg Limburg (BROL) onder voorzitterschap van wethouder Aarts van de Gemeente Heerlen.
 • De ontbrekende schakel: Managersconferentie waterpanels Limburg 30 juni 2011
  Onder de titel: “De ontbrekende schakel!?” kwamen op initiatief van de Stuurgroep Waterpanels Limburg ruim 40 managers en ambtenaren van gemeenten, waterschappen en provincie bijeen in de Oranjerie in Roermond om te praten over de recente ontwikkelingen rond de (afval)waterketen.
 • Benchmark rioleringszorg 2010
  De uitgaven aan het riool zullen vanaf 2011 jaarlijks nog maar met 2,9% stijgen in plaats van met de gebruikelijke 5,5%. Dat blijkt uit de landelijke Benchmark Rioleringszorg 2010 die door de Stichting RIONED is aangeboden aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
 • Project Handreiking afkoppelen
  Met de presentatie van de Handreiking afkoppelen en het bijbehorende Voorbeeldenboel afkoppelen willen de samenwerkende waterpartners alle betrokken partijen inspireren en handvatten geven om regenwater af te koppelen van het riool. Dat is één van de mogelijkheden om de riooloverstorten terug te dringen en in te spelen op gevolgen van klimaatverandering.
 • Project Samenwerking in monitoring en databeheer (afval)waterketen
  Data management omvat alle disciplines gerelateerd aan het beheren van data als een waardevolle bron. Doelmatig beheer van de afvalwaterketen, zoals vastgelegd in het landelijke feitenonderzoek Doelmatig beheer waterketen, dwingt tot goed databeheer.
 • ‘Samen doorpakken!’: Ambtelijk waterpanel Limburg 27 oktober 2010
  Onder de titel: 'Samen doorpakken' kwamen ruim 50 ambtenaren van gemeenten, waterschappen en Provincie bijeen in de Statenzaal van het Gouvernement in Maastricht om te praten over de recente ontwikkelingen rond de (afval)waterketen.
 • ‘Nieuwe regels, nieuwe instrumenten, nieuwe kansen’: ambtelijk waterpanel 10 december 2009
  Onder de titel: “Nieuwe regels, nieuwe instrumenten, nieuwe kansen” kwamen ruim 60 ambtenaren van gemeenten, waterschappen en Provincie op het Gemeentehuis in Roermond bijeen om te praten over de recente ontwikkelingen rond de afvalwaterketen.
 • Limburgse overheden stimuleren goed rioolgebruik
  De Limburgse gemeenten, waterschappen en Provincie haken begin december 2010 gezamenlijk in op de landelijke campagne ‘Goed rioolgebruik’. Gemeenten en waterschappen ervaren veel overlast van vast afval in het riool. Met de campagne willen ze bedrijven en bewoners overtuigen om geen vast afval door wc en gootsteen te spoelen.
 • Contact
  Heeft u vragen of wilt u meer weten over Waterpanels Limburg? Neemt u dan contact op met:

Uitgelicht


Zoeken