Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Beleid / Water / Water / Regulering grondwaterbeheer

Regulering grondwaterbeheer

Grondwater is voor iedereen van groot belang. Gezien alle belangen is het beheer van het grondwater wettelijk geregeld. De Provincie heeft in de Grondwaterwet de taak gekregen om het grondwater in Limburg te beheren.

Hierbij wordt rekening gehouden met meerdere belangen: zowel de drinkwaterbereiding, de industrie die het water nodig heeft voor zijn productie, als de natuur en de landbouw die zonder water verdrogen en geen oogst meer opleveren. Per 1 april 2005 zijn een aantal taken met betrekking tot vergunningverlening en handhaving grondwateronttrekkingen gedelegeerd aan het Waterschap Roer en Overmaas en het Waterschap Peel en Maasvallei.

De taak hoe het grondwater beheerd moet worden is voor Limburg verder uitgewerkt in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) en de Waterverordening Limburg. De regelgeving ten aanzien van diepe onttrekkingen in de Venloschol en ten aanzien van beregening is bij besluit van Provinciale Staten van 14 december 2007 (Prov. Blad 2007, nr.93) laatstelijk gewijzigd.

Met uitzondering van zeer kleine pompen die ruim buiten de belangrijkste Limburgse natuurgebieden staan en die geen grondwater uit de diepe voorraden in de Roerdalslenk en Venloschol onttrekken is altijd een melding of vergunning nodig. In de verordening staat beschreven wanneer het een melding is, en wanneer een vergunning.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Landelijk Gebied, telefoon (043) 389 71 63.

Share |

Uitgelicht


Zoeken