Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Beleid / Water / Water / Provinciaal beleidskader stedelijk waterbeheer

Provinciaal beleidskader stedelijk waterbeheer

Het Nederlandse waterbeleid is in de afgelopen 10 jaar rigoureus gewijzigd, als reactie op het toenemend aantal wateroverlastsituaties, dreigende hydrologische gevolgen van de klimaatswijziging en nieuwe Europese regelgeving. Gezamenlijk hebben de Nederlandse overheden gekozen voor een gestructureerde en voortvarende aanpak om herstel en behoud van veerkrachtige watersystemen te garanderen.

Een van de in het oogspringende veranderingen geldt voor het stedelijk waterbeheer. Voorheen beperkte de discussie over het stedelijk waterbeheer zich grotendeels tot de waterketen (water in de buizen, riolering en zuivering). Inmiddels wordt water in bebouwd gebied meer als onderdeel van het totale watersysteem en van het totale stroomgebied gezien. Daarmee krijgt de mogelijke bijdrage van stedelijk waterbeheer aan knelpunten en oplossingen in het stroomgebied meer aandacht. Beleidsmatig betekent dit dat een herijking plaatsvindt van beleidsdoelen, beleidsinstrumenten en verdeling van verantwoordelijkheden en taken in het stedelijk waterbeheer. In bijlage 1 is een overzicht gegeven van ontwikkelingen die van invloed zijn op het beleidskader voor stedelijk waterbeheer.
Hoewel nog lang niet alle veranderingen zijn uitgekristalliseerd, stelt de Provincie Limburg nu reeds een nieuw beleidskader voor het stedelijk waterbeheer vast. Daarvoor zijn drie belangrijke redenen:

  1. door nu met de regio goede afspraken te maken over de Limburgse aanpak kan er pro-actief worden geopereerd bij beleidsmatige ontwikkelingen op nationaal, Europees en stroomgebiedniveau.
  2. de termijnen die aan de nieuwe beleidsdoelen zijn gesteld maken een voortvarende aanpak noodzakelijk. Snelle duidelijkheid en overeenstemming over de verwachte inbreng van elk van de partijen maakt een effectieve en kostenefficiente inzet van elk van de partijen mogelijk.
  3. hoofdlijnen van het nieuwe beleidskader worden verankerd in het provinciale beleid bij de actualisatie va nhet POL in 2006.

 

Doelstellingen voor dit nieuwe beleidskader stedelijk waterbeheer zijn:

  1. het vastleggen van een provinciale visie op beleidsdoelen en beleidsaanpak in het stedelijk waterbeheer
  2. het concreet invullen van de provinciale taken en verantwoordelijkheden
  3. Provinciaal beleidskader stedelijk waterbeheer
Share |

Uitgelicht


Zoeken