Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Beleid / Water / Water / Normering van wateroverlast in het regionale oppervlaktewatersysteem

Normering van wateroverlast in het regionale oppervlaktewatersysteem

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben eind 2009 in de waterverordening een normenstelsel voor wateroverlast in de regionale oppervlaktewateren in de provincie vastgesteld. Met de invoering van deze normen zal meer duidelijkheid ontstaan over de mate van bescherming tegen wateroverlast die de overheid biedt.

De waterschappen zullen op basis van deze normen een aantal wateroverlastknelpunten in de provincie aanpakken.
Alle provincies in Nederland stellen normen voor wateroverlast in regionale wateren in, vergelijkbaar met de normen die er nu al zijn voor de waterkeringen langs de Maas. In Limburg zijn deze regionale wateren alle oppervlaktewateren behalve de grote kanalen en de Maas. Het doel is om duidelijkheid te bieden over de mate van bescherming tegen wateroverlast die door de overheid geboden wordt. Door het instellen van de norm wordt tevens duidelijk op welke locaties vaker wateroverlast kan optreden dan maatschappelijk gewenst is. Bij deze knelpunten moeten maatregelen worden getroffen om aan de normen te voldoen.
De te nemen maatregelen moeten passen in de drietrapsstrategie: bij voorkeur het vasthouden van water dicht bij de bron, vervolgens het bergen van water langs de waterlopen en pas als dat niet kan het verbeterd en versneld afvoeren. Dit om afwenteling van de problemen naar benedenstroomse gebieden te voork├│men en infiltratie in de bodem te bevorderen. De waterschappen zullen hiervoor een aantal buffer- en bergingsgebieden inrichten om het water op te vangen. Daarbij zal geanticipeerd worden op een toename van 10% tot -waar mogelijk- 20% van de neerslag en afvoer door klimaatverandering. Om te komen tot definitieve normen en maatregelen voor wateroverlast is in 2007 en begin 2008 overleg met de streek gevoerd waarbij gestreefd is naar zoveel mogelijk draagvlak. Dit overleg wordt het gebiedsproces genoemd en is geleid door de waterschappen. In het Limburgse gebiedsproces waren de instanties betrokken die zijn vertegenwoordigd in de gebiedscommissies, zoals gemeenten, LLTB, en natuur- en milieuorganisaties. Na het gebiedsproces hebben de waterschappen in de zomer van 2008 een voorstel voor de normering gedaan aan de Provincie. De Provincie heeft de normen op hoofdlijnen opgenomen in het POL Waterplan 2010-2015. De normering is weergegeven op kaarten die als bijlage bij artikel 3 van de provinciale waterverordening zijn gevoegd.

Share |

Uitgelicht


Zoeken