Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Beleid / Water / Verdrogingsbestrijding / Actieplan Verdrogingsbestrijding 2004-2007

Actieplan Verdrogingsbestrijding 2004-2007

Het Actieplan Verdrogingsbestrijding 2004-2007 (AV3) is op 18 februari 2005 door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Dit plan vervangt het Plan van Aanpak Verdrogingsbestrijding 1996-1998 en haar opvolgster; het Plan van Aanpak Verdrogingsbestrijding 2000-2003.

Dit rapport evalueert de verdrogingsbestrijding in de periode tussen 2000 en 2003 en zet de beleidslijn uit voor de periode 2004 tot 2007, met een doorkijk naar 2010. Het plan heeft de status van uitwerking van het POL en van het Reconstructieplan.
Aan het rapport hebben een aantal rapporten ten grondslag gelegen. Er is geput uit o.a. de Ecohydrologische Atlas, de Voortgangsrapportages Verdroging, de Tijdreeksanalyse grondwaterstanden 1975-2002 en het rapport GGOR-meetnet Limburg.
Concrete uitvoeringsmaatregelen uit het Actieplan Verdroging zijn voor elk van de 42 belangrijke natte natuurgebieden, per gebied apart, uitgewerkt in de Voortgangsrapportages Verdrogingsbestrijding. De doelstelling per gebied, in termen van het na te streven grondwaterregime en -kwaliteit, is neergelegd in het GGOR-meetnet.

De hoofdpunten uit het Actieplan Verdrogingsbestrijding 2004-2007 zijn:

 1. Prioritering aan te pakken gebieden in 2004-2007, mede i.v.m. de Europese VHR/KRW.
  De belangrijkste tabel uit het Actieplan, tabel 10 op bladzijde 81, laat zien aan welke van de 42 prioritaire en kansrijke gebieden de Provincie prioriteit vraagt voor uitvoering voor de termijn tot en met 2007. Dit zijn doorgaans de gebieden waar de Europese Habitatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water herstel vereist, en waar nog onvoldoende maatregelen zijn uitgevoerd. Vaak valt bovendien in de geprioriteerde gebieden werk met werk te maken vanuit andere plattelandsdoelen.
 2. Versterkte inzet op grondverwerving en gebiedsgerichte herstelmaatregelen.
  In het Actieplan Verdrogingsbestrijding zijn de aan te pakken gebieden en wat daar moet gebeuren op hoofdlijnen aangegeven. In de Voortgangsrapportages Verdrogingsbestrijding (VGR's) staat verder per gebied in detail op kaart aangegeven wat voor maatregelen en grondverwerving in de komende periode gewenst zijn. Deze VGR’s vormen voor de waterschappen en terreinbeheerders de basis om te komen tot besteksgerede uitvoeringsplannen ter opname in de jaarplannen van de Reconstructie/Vitaal Platteland, op basis waarvan cofinanciering via het gebiedenbeleid kan worden aangevraagd.
 3. Versterkte inzet op externe vernatting door flexibele inzet instrumenten
  De provincie zal het bestaande instrumentarium flexibel toepassen en vraagt dit ook van andere partijen. Inzet van kavelruil, natschaderegeling, blauwe dienstverlening en ander maatwerk moedigen we dus aan.
 4. Uitvoering en financiering via jaarplannen plattelandsontwikkeling.
  Concreet vraagt de Provincie dat in elk reconstructiedistrict tot 2007 ervaring wordt opgedaan met het behalen van de GGOR in een natuurgebied, ook als dat externe vernatting vraagt. De provincie zal aan dit proces bijdragen door een flexibele inzet van instrumenten voor grondverwerving en natschade. De provincie heeft uit provinciale middelen geld gereserveerd (zie tabel 11 op pag. 95) namelijk voor vier jaar in totaal € 300.000 voor natschade-uitkeringen en € 300.000 voor financiële bijdragen aan uitvoeringsprojecten.
 5. Verplichting waterconservering (OWL)
  Dit wordt opgepakt in het spoor van Optimaal Waterbeheer in de Landbouw.
 6. Meer aandacht voor de aanpak van problemen met (grond)waterkwaliteit.
  Er lopen reeds een aantal sporen hiervoor, onder andere een onderzoek om te komen tot de aanpak van de fosfaatproblematiek.
 7. Uitbreiding GGOR-meetnet in 2005.
  Het gaat hierbij om een gefaseerde uitbreiding van 14 gebieden naar alle 42 verdrogingsgevoelige gebieden. Met het meetnet wordt de OGOR-natuur concreet geoperationaliseerd.

Kaart nr.

 

Omschrijving

 

Doc.info

 

 

Actieplan Verdrogingsbestrijding 2004-2007 (tekst) (pdf, 1 MB)

 

(1,3 Mb)

 

Kaart 1

 

Ligging 28 prioritaire en 14 kansrijke gebieden

 

(jpg afbeelding, 432 kB)

 

Kaart 2

 

Ligging 28 prioritaire en 14 kansrijke gebieden ten opzicht van de reconstructiedistricten NML en ZL

 

(jpg afbeelding, 515 kB)

 

Kaart 3

 

Beleidsstatus gebieden irt VHR, KRW en NB-wet

 

(jpg afbeelding, 502 kB)

 

Kaart 4

 

Stroomgebiedsindeling en beken met SEF-AEF

 

(jpg afbeelding, 556 kB)

 

Kaart 5

 

Vermindering grondwateronttrekkingen voor drinkwater en industrie

 

(jpg afbeelding, 415 kB)

 

Kaart 6

 

Beregeningsputten landbouw in en buiten bufferzones verdroging

 

(jpg afbeelding, 532 kB)

 

Kaart 7

 

Verdrogingstoestand 2003 kwantiteit (grof)

 

(jpg afbeelding, 542 kB)

 

Kaart 8

 

Verdrogingstoestand 2003 kwaliteit (grof)

 

(jpg afbeelding, 530 kB)

 

 

Kaart 9

 

 

Indeling naar grond- en oppervlaktewaterbeheerder

 

 

(jpg afbeelding, 543 kB)

 

 

Informatie over het actieplan is te krijgen bij de auteur Fred vd Brink (fwb.van.den.brink@prvlimburg.nl 043 - 389 74 99) en bij Carlijn van Tijen (c.van.tijen@prvlimburg.nl 043 - 389 74 41)

Share |

Uitgelicht


Zoeken