Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Beleid / Water

Water

 • Grondwaterbescherming
  Dagelijks gebruiken wij water voor te drinken, eten klaar te maken, te wassen, te poetsen enz. Ook de industrie en de landbouw vragen veel water. Schoon (drink)water is daarom van levensbelang. In Limburg wordt bijna al het water dat uit de kraan komt bereid uit grondwater.
  Om te voorkomen dat dit grondwater wordt vervuild heeft de Provincie rondom de plaatsen waar grondwater wordt opgepompt als milieubeschermingsgebied aangewezen. Hier wordt het grondwater extra beschermd en gelden er strengere regels ter bescherming van het grondwater dan in de rest van Limburg. Deze regeling is opgenomen in de Provinciale Milieuverordening Limburg.
  De milieubeschermingsgebieden ter bescherming van het grondwater zijn verdeeld in drie zones. Rondom de putten waaruit het grondwater wordt gewonnen ligt waterwingebied (of de 60-dagen zone). Rondom het waterwingebied ligt het grondwaterbeschermingsgebied (25-jaar zone). In Midden Limburg komen er in de ondergrond afschermende lagen voor die voorkomen dat het dat het daaronder voorkomende grondwater wordt vervuild. Rond de winningen die water uit deze lagen onttrekken is een gebied aangewezen waar dergelijke kleilagen niet mogen worden aangetast: de Roerdalslenk.
  In Limburg zijn er door de Provincie 31 waterwingebieden en 25 grondwaterbeschermingsgebieden aangewezen. U kunt ze herkennen aan het blauwe bord 'grondwaterbeschermingsgebied' dat u tegenkomt als u zo'n gebied binnenrijdt.

  Bij vervuiling in grondwaterbeschermingsgebieden waarschuw: (043) 389 77 00
 • Verdrogingsbestrijding
 • Waterpanels Limburg
  Water is zeer actueel, zowel op landelijk als lokaal niveau. Logisch eigenlijk, want het klimaat verandert en de gevolgen hiervan zijn groot. Ook voor Limburg. Om in de toekomst wateroverlast te voorkomen, problemen van verdroging te verminderen en de waterkwaliteit te verbeteren is nú actie nodig.

  Waterpanels Limburg is een initiatief van provincie, waterschappen en gemeenten. Doel is samen met alle betrokken partijen de huidige en toekomstige wateropgaven in Limburg te realiseren. Dit gebeurt door regelmatig tijdens Limburgse Waterpanels - zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau - het gesprek aan te gaan, ideeën en oplossingen uit te wisselen en vervolgens samen aan de slag te gaan. Overigens is samenwerking in de waterketen geen vrijblijvendheid. In juli 2007 is het landelijke Bestuursakkoord Waterketen 2007 ondertekend door de ministeries van VROM en VenW, IPO, Vewin, VNG en UvW.

  In mei 2011 is dit Bestuursakkoord Waterketen opgevolgd door het Bestuursakkoord Water, waarin het doelmatig beheer van de waterketen als een belangrijke taakstelling is opgenomen. De doelmatigheid dient verbeterd te worden door o.m. nauwere samenwerking tussen gemeenten onderling en tussen gemeenten en waterschappen. Die samenwerking kan vooral worden gerealiseerd in zogenaamde ‘zuiveringskringen”: een groep gemeenten waarvan de riolering uitkomt op een zuiveringsinstallatie van het waterschap. In Limburg zijn inmiddels vijf van die regionale samenwerkingsverbanden gevormd: Regio Venlo-Venray, Limburgse Peelen, Westelijke Mijnstreek, Parkstad en Maastricht-Heuvelland. In de regio’s werken de gemeenten met het waterschap aan gezamenlijke projecten om de beoogde doelmatigheidswinst te realiseren.
 • Stroomgebiedvisies

 • Water

  Heel veel onderwerpen vallen onder het thema waterbeleid. Van vergunningen, beregening in de landbouw, natte kelders tot Europese richtlijnen voor dijkveiligheid.
  Weet u niet bij wie u moet zijn voor uw vraag over water? Bel dan met het secretariaat van water, (043) 389 99 10. Zij helpen u graag verder.

Uitgelicht


Zoeken