Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Beleid / Verkeer en Vervoer / Openbaar vervoer

Openbaar vervoer

De Provincie vindt het haar verantwoordelijkheid om het initiatief te nemen om vorm te geven aan openbaar vervoer dat betaalbaar is en van goede kwaliteit. Beter inspelen op zowel de collectieve vraag als de individuele vraag van de reiziger. De reiziger kan kiezen uit een breed scala van individuele en collectieve vervoersdiensten tegen verschillende prijs- en kwaliteitsniveaus.

 • Programma Openbaar Vervoer
  Limburg is gelegen in een Europese regio met ruim 9 miljoen inwoners. De komende decennia zal er sprake zijn van een grote dynamiek in ontwikkelingen op het gebied van technologie, kennis (open innovatiecampussen, kennisdriehoek Eindhoven-Leuven-Aken), integrale gebiedsontwikkelingen, etc. In Limburg spelen regio specifieke factoren als grensligging en demografische ontwikkelingen een belangrijke rol.
  In het internationale krachtenveld is een goede (inter)nationale bereikbaarheid een must om economische structuurversterking ook daadwerkelijk te realiseren. Zeker in een grensoverschrijdende regio waar Limburg centraal in is gelegen.
  Het voorgaande rechtvaardigt een stevige ambitie voor de Openbaar Vervoer (OV)-agenda. In het coalitieakkoord 2012-2015 is daarom een belangrijke plaats ingeruimd voor het OV. Daarnaast hebben Provinciale Staten op 14 december 2012 het Initiatiefvoorstel De Limburglijnen aangenomen, waarin met betrekking tot de spooragenda duidelijke ambities zijn geformuleerd.
  De ambities, zoals die in het Coalitieakkoord en De Limburglijnen zijn opgenomen, worden via de Railagenda en de aanbestedingsprocedure voor de nieuwe OV concessie 2016 – 2031 vorm en inhoud gegeven. Deze twee sporen worden gekenmerkt door een hoge mate van integraliteit en worden in onderlinge samenhang uitgewerkt. Voor de borging van de integrale aanpak van de Railagenda en de nieuwe OV concessie is binnen de provincie gekozen om een Programmabureau OV in te richten. De uitwerking van het Programma OV wordt beschreven in het Programmaplan railinfrastructuur, spoor- en busvervoer. Dit programmaplan beschrijft de lange termijndoelstellingen en primaire uitgangspunten voor de realisatie van (projecten binnen) de Railagenda en het project van de aanbesteding van de nieuwe concessie.
 • Evaluatie OV-beleid Provincie Limburg
  In 2005 heeft de Provincie Limburg de openbaar vervoervisie ‘Van drie naar één: de reiziger centraal’ vastgesteld. Deze visie is geconcretiseerd in een innovatieve aanbesteding van het gehele netwerk in twee openbaar vervoer concessiegebieden, namelijk Noord- en Midden-Limburg en Zuid-Limburg.
  De Provincie heeft OVnetwerk/NEA gevraagd het openbaar vervoer beleid te evalueren. Dit rapport is het verslag van het onderzoek, de resultaten en de conclusies over het nieuwe vervoerbeleid. Die conclusies laten zien dat de Provincie en haar concessiehouder goed op weg
  zijn, maar dat er verbeteringen mogelijk zijn. Deze evaluatie biedt aanknopingspunten voor die verbeteringen.
 • Gratis openbaar vervoer voor Wmo-geïndiceerden in de Westelijke Mijnstreek en het Heuvelland
  De Provincie Limburg en Omnibuzz zijn 1 januari 2009 gestart met een proef met gratis openbaar vervoer voor Wmo-geïndiceerden in de Westelijke Mijnstreek en het Heuvelland. Het doel van deze proef is om te weten te komen welke belemmeringen Wmo-reizigers in het openbaar vervoer ervaren.
 • Monitoring Openbaar Vervoer 2011

  Met ingang van de huidige openbaarvervoerconcessies, in december 2006, is een start gemaakt met het gestructureerd inwinnen van prestatiegegevens. Door deze jaarlijks op uniforme wijze na te bewerken en te presenteren, ontstaan tijdreeksen die zicht geven op de ontwikkeling van de prestaties. Deze gegevens zijn gebundeld in een handzame rapportage, met informatie tot en met 2011. In deze rapportage ligt het accent op de presentatie van ontwikkelingen en niet zo zeer het zoeken naar oorzaken van bepaalde ontwikkelingen. De tabellen en grafieken spreken daarom zo veel mogelijk voor zich. Waar mogelijk en zinvol is er een verklaring of een toelichting op de betekenis van de cijfers gegeven. De belangrijkste ontwikkelingen zijn bovendien beschreven in de samenvatting.
 • Tevredenheidsonderzoek Regiotaxi Limburg

  In het najaar van 2008 verrichtte de Provincie Limburg een onderzoek onder de openbaar vervoerreizigers naar de klanttevredenheid over de Regiotaxi in Limburg. De reizigers geven de Regiotaxi een dikke voldoende.
 • Toegankelijk openbaar vervoer

  Toegankelijk openbaar vervoer is 'hot' in Limburg. Zo zet de Limburgse vervoerder Veolia eigenlijk alleen nog maar lagevloerbussen in en zijn de traditionele bussen met instaptreden passé. Reizigers kunnen hierdoor veel gemakkelijker in- en uitstappen. Maar voor goed toegankelijk openbaar vervoer is meer nodig, ook bushaltes moeten worden aangepast.

Uitgelicht


Zoeken