Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Beleid / Verkeer en Vervoer / Infraprojecten / N280-West Weert - Roermond

N280-West Weert - Roermond

De N280 Weert - Roermond - Duitse grens (Elmpt/Mönchengladbach) is een provinciale weg die deel uitmaakt van het regionaal verbindende wegennet in Limburg (RVWN). De weg heeft een regionale en verbindende functie en vervult als het ware een schakel tussen de (inter)nationale hoofdwegen (HWN) A2 - A73 - BAB52.

Naar een vernieuwde N280-West

De provinciale weg tussen Weert en Roermond, de N280-West, gaat op de schop. Knelpunten en onveilige situaties worden aangepakt, waar nodig wordt de weg verbreed of verlegd. Opstoppingen en overlast behoren daarmee tot het verleden. Daarnaast is de ‘nieuwe N280’ als moderne verkeersader belangrijk voor de verdere ontwikkeling van de regio Midden-Limburg.

Breed gedragen

Provincie Limburg en de regiogemeenten hebben verschillende alternatieven bestudeerd en besproken. Uiteindelijk isgekozen voor een oplossing die het toenemende verkeer aankan en waarbij de leefbaarheid en de veiligheid worden bevorderd. De keuze voor deze aanpak wordt breed gedragen en komt tegemoet aan zoveel mogelijk wensen en eisen van de omwonenden en weggebruikers. Er is een brede werkgroep met stakeholders opgericht die meedenkt over de verdere uitwerking van de gekozen variant.

Stand van zaken

Begeleidingsgroepen N280

14 april 2014

De Provincie werkt aan de verbetering van de N280 tussen Roermond en Weert. Doel is om het verkeer goed te laten doorstromen en de verkeersveiligheid te verbeteren. Daarbij wordt ook gezocht naar een goede inpassing van de N280 met zo min mogelijk overlast voor de omgeving. 

Dit voorjaar worden voor het gedeelte van de N280 in de gemeenten Weert en Leudal de maatregelen uitgewerkt. Bij deze uitwerking wil de provincie graag omwonenden betrekken. Daarom worden er begeleidingsgroepen ingesteld. Met elke begeleidingsgroep vinden twee sessies plaats om te komen tot  verkeerskundige ontwerpen voor de N280. In deze sessies kunnen omwonenden hun zorgpunten, wensen, aandachtspunten, voorstellen, ideeën en dergelijke met de provincie bespreken.

 

Om het werk overzichtelijk te houdente maken is  het tracé van de N280 opgeknipt in vier deeltrajecten, waarin  met aparte begeleidingsgroepen aan de slag wordt gaan. Dit zijn:

 

- Begeleidingsgroep Weert en omgeving

In deze groep komen de oplossingen voor langzaam verkeer en lokaal verkeer op of aan de N280 tussen de A2 en Weert en de aanpassingen op de Roermondseweg in de bebouwde kom van Weert aan de orde. Deze begeleidingsgroep komt bijeen op donderdag 5 juni (19.00 - 21.00 uur) en donderdag 10 juli (17.00 – 19.00 uur).

 

- Begeleidingsgroep Kelpen-Oler en omgeving

In deze groep komen de oplossingen voor langzaam verkeer en lokaal verkeer op of aan de N280 tussen de A2 en de Hunselerdijk te Baexem, de aanpassing van het kruispunt ter hoogte van Kelpen-Oler, de Kelperbrug, de ontsluiting van Mildert en de aansluiting A2-N280 aan de orde. Deze begeleidingsgroep komt bijeen op donderdag 5 juni (15.00 – 17.00 uur) en donderdag 10 juli (19.00 – 21.00 uur).

 

- Begeleidingsgroep Baexem

In deze groep komen de oplossingen voor langzaam verkeer en lokaal verkeer op of aan de N280 voor het gebied vanaf de Hunselerdijk tot en met Exaten en de uitwerking van het door Provinciale Staten gekozen alternatief 3C (randweg kort op de kern) aan de orde. Deze begeleidingsgroep komt bijeen op dinsdag 3 juni (19.00 –21.00 uur) en dinsdag 8 juli (15.00 – 17.00 uur).

 

- Begeleidingsgroep Horn en omgeving

In deze groep komen de oplossingen voor langzaam verkeer en lokaal verkeer voor het gebied vanaf Exaten tot aan het Lateraalkanaal, de aansluiting N280-Horn, de aansluitingen van de N280 op de N273 (Napoleonsbaan) en de aansluiting van de N273 op de N279 ter hoogte van Hornerheide aan de orde. Deze begeleidingsgroep komt bijeen op dinsdag 3 juni (15.00 – 17.00 uur) en op dinsdag 8 juli (19.00 – 21.00 uur)

 

Hoe kunt zich aanmelden voor een begeleidingsgroep?

Bent u van mening dat u belanghebbende bent voor één van deze deeltrajecten en wilt u graag meedenken over het verkeerskundig ontwerp van de N280? Stuur dan een mail met uw contactgegevens en de motivatie voor uw aanmelding naarN280west@prvlimburg.nl.  In de begeleidingsgroepen is plaats voor 10 belanghebbenden. Bij overinschrijvingwordt een selectie gemaakt die mede gebaseerd is op de aangegeven motivatie.

N280 bij Baexem: Provinciale Staten kiezen voor variant 3c

7 februari 2014

Provinciale Staten van Limburg hebben vrijdag een besluit genomen over de aanpassing van de N280 in Baexem. De meerderheid sprak zich uit voor variant 3c. Dat was ook het voorstel van het college van Gedeputeerde Staten.
In Provinciale Staten spraken alleen de partijen CDA, VVD en PvLD zich uit voor variant 5e.
Voorafgaand aan deze behandeling hebben 11 personen namens diverse partijen over dit onderwerp ingesproken. Na een zeer uitgebreide behandeling hebben Provinciale Staten uiteindelijk dus besloten om alternatief 3c als voorkeursalternatief nader uit te werken.
Binnenkort wordt u nader geïnformeerd over de wijze waarop dit alternatief verder wordt uitgewerkt, en hoe we inwoners van Baexem en andere belanghebbenden daarbij betrekken.  

N280-west Baexem: Gedeputeerde Staten kiezen voor variant 3c

22 januari 2014

Gedeputeerde Staten kiezen op basis van onderzoeksresultaten en weging van ingebrachte adviezen voor alternatief 3c als voorkeursvariant voor aanleg van de N280-west bij Baexem. Definitieve besluitvorming over het voorkeursalternatief vindt plaats in Provinciale Staten.

Aanpassing van de N280-west bij Baexem komt neer op verlegging van de huidige weg langs de kern Baexem. Voorkeursvariant 3c houdt in dat ter hoogte van Baexem de N280 voor een deel naar het zuiden wordt verlegd. De tweebaans randweg gaat verdiept onder de Kasteelweg door. Deze verdiepte ligging heeft gunstige effecten op geluid en de inpassing in de omgeving. Ook heeft het een positief effect op de entree van Baexem.

 

Verantwoordelijk gedeputeerde Patrick van der Broeck geeft aan dat het geen gemakkelijke keuze is geweest: “In de laatste twee jaar zijn diverse alternatieven voor de N280 bekeken. Vanuit verschillende disciplines is onderzocht welke impact de aanleg van de weg zal hebben op de leefbaarheid. Denk dan aan trillingen, geluid en luchtkwaliteit. Verder is gekeken naar natuur, landschap, cultuur-historische waarden en ruimtelijke beleving van het dorp.”  

In overleg met veel betrokkenen en belanghebbenden zijn de alternatieven verder uitgewerkt, waarna uiteindelijk de varianten 3c en 5e overbleven. “Beide alternatieven voldoen aan de doelstellingen”, geeft gedeputeerde Van der Broeck aan. “Na alles te hebben overwogen en heel zorgvuldig te hebben gekeken naar de opdracht van Provinciale Staten constateren we dat variant 3c het beste voldoet", motiveert de gedeputeerde de keuze van Gedeputeerde Staten.

 

Het verschil tussen beide varianten zit met name in het behoud van natuur, landschap en landbouwgrond. Variant 3c pakt hier gunstiger uit. De aspecten luchtkwaliteit, geluid en trillingen voor beide overgebleven alternatieven bleken niet onderscheidend te zijn. Op het gebied van veiligheid geldt voor beide alternatieven dat de kans op ongevallen afneemt. 

 

Een verbeterde N280 zal de regio beter ontsluiten. Volgens gedeputeerde Patrick van der Broeck hebben de inwoners van Baexem een bovengemiddelde betrokkenheid getoond bij de voorbereidingen om tot een keuze te komen: ”Die betrokkenheid is belangrijk gebleken en daar hebben we veel aan gehad. Ook al is natuurlijk niet altijd iedereen het met elkaar eens, er is respectvol met elkaar samengewerkt en in gezamenlijkheid gezocht naar de beste alternatieven. Er is goed werk geleverd.”

 

Het voorstel van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten is om 3c als voorkeursalternatief verder uit te werken binnen een milieu-effectrapportage (MER). Op 7 februari 2014 nemen Provinciale Staten een besluit over het voorstel.

 

 

Advies Landsadvocaat inzake N280-West Baexem, 9 januari 2014 (pdf, 5 MB) 

Verdere uitwerking

Wat gaat er nu gebeuren? Tussen het najaar van 2012 en begin 2014 wordt het gekozen alternatief tot in detail uitgewerkt. Om daarbij de goede keuzes te kunnen maken worden allerlei onderzoeken uitgevoerd. Naar de gevolgen voor natuur en dieren, geluidsoverlast, veiligheid, bereikbaarheid, enzovoort. Zo wordt bekeken of de weg bij Baexem verlegd moet worden en of er langs delen van de weg een parallelweg voor langzaam verkeer nodig is.

Na de nodige inspraakrondes moeten de laatste beslissingen in de loop van 2014 genomen zijn. Naar verwachting wordt in 2015 gestart met de werkzaamheden.

Meer informatie

Omwonenden, gebruikers en belanghebbenden worden geïnformeerd over de onderzoeken en plannen tijdens informatie- en inspraakavonden. Op deze website publiceren we ruim op tijd de exacte datums en locaties. Op deze website publiceren we ook alle relevante ontwikkelingen tijdens de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden aan de N280-West.

Heeft u vragen? Stuur een mail naar: N280west@prvlimburg.nl

Documenten

Share |

Uitgelicht

Nieuwsbrief N280

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van de N280, schrijf u dan nu in op de nieuwsbrief N280.

Nieuwsbrief N280

Zoeken