Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Beleid / Verkeer en Vervoer

Verkeer en Vervoer

 • Bereikbaarheid
  Informatie voor de reiziger over uw route, wegwerkzaamheden, beschikbaarheid op parkeerplaatsen en alternatieve vervoerswijzen.
 • Goederenvervoer
  De Provincie richt zich op het gebied van goederenvervoer zowel op de beleidsvorming als de planvorming van goederenvervoer in de provincie Limburg. Centraal staat daarin de versterking van het intermodaal vervoer, waarbij het accent ligt op de spoor- en waterinfrastructuur, terminals en overslagcentra.
  Gezien het feit dat goederenvervoer niet aan de provincie- en landgrenzen ophoudt, onderhoudt de Provincie intensieve werkcontacten met een veelheid van organisaties in binnen- en buitenland. Ter verdieping van de kennis en het feeling houden met ontwikkelingen in de markt worden regelmatig werkbezoeken gemaakt en seminars bezocht, workshops gehouden en bijgewoond etc.
 • Locatiebeleid tankstations
  Het locatiebeleid beschrijft het provinciaal beleid voor tankstations langs provinciale wegen in de provincie Limburg.
 • Mobiliteitsmonitor
  Provincie Limburg heeft samen met het rijk en gemeenten een uitgebreid meetnet om het verkeer op het hoofdwegennet te registreren. De mobiliteitsmonitor biedt u toegang tot gedetailleerde gegevens die verkregen worden uit dit Limburgse verkeersmeetnet.
 • Verkeer heuvelland
  Het Heuvelland is een prachtig stuk Limburg. De Provincie wil dit prachtige stuk Limburg veilig stellen voor de toekomst. Dat gebeurt op tal van gebieden, maar een belangrijk onderdeel is het Heuvelland bereikbaar te houden voor alle bezoekers. Zowel voor bezoekers als bewoners, maar ook voor ondernemers.
 • Verkeersveiligheid
  Verkeersveiligheid is een provinciale taak omdat de Provincie Limburg ongeveer 500 kilometer weg in eigen beheer heeft. Veiligheid is heel belangrijk bij het beheer. De organisatie daarvan is een taak van verschillende de afdelingen van de Provincie.
 • Fietsbeleid

  De Provincie Limburg erkent het belang van de fiets en wil het fietsgebruik zo veel mogelijk stimuleren. De fiets moet daarom optimaal gefaciliteerd worden. Als onderdeel van de totaalaanpak van het mobiliteitsvraagstuk zijn de hoofdlijnen van het fietsbeleid vastgelegd in het Provinciaal Verkeer- en Vervoersplan en het Beleidsplan Fiets 2014-2022.
 • Infraprojecten

  Overeenkomstig het Provinciaal Mobiliteitsplan is het infrastructuurbeleid van de provincie met name gericht op een verantwoorde verkeersafwikkeling van het goederenvervoer en het openbaar vervoer.
  Belangrijke voorwaarden hiervoor zijn het completeren van het nationaal wegennet en het sluitend maken en herinrichten van het regionaal wegennet. Vooral de gewenste ontwikkeling van logistieke knooppunten, regionale overslagcentra, bovenregionale bedrijven terreinen en regionaal openbaar vervoer zijn hierbij gebaat, waarmee ook de leefbaarheid is gediend.
 • Luchtvaart

  Provincies hebben een regiefunctie als het gaat om ruimtelijke ontwikkeling en omgevingsplanning. In die rol is de Provincie ook de aangewezen partij om een afweging te maken tussen lusten en lasten van een luchthaven. Luchtvaart, ook kleine luchtvaart, biedt namelijk ook kansen op - en mogelijkheden voor maatschappelijke ontwikkeling. Het te ontwikkelen luchtvaartbeleid maakt integraal deel uit van het provinciale omgevingsbeleid. De provinciale besluitvorming over de nieuwe instrumenten (luchthavenbesluit, luchthavenregeling en ontheffing) zal dan ook gebaseerd zijn op een toetsingskader voor de fysieke leefomgeving, in lijn met het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) en de Provinciale Milieuverordening (PMV).
 • Openbaar vervoer

  De Provincie vindt het haar verantwoordelijkheid om het initiatief te nemen om vorm te geven aan openbaar vervoer dat betaalbaar is en van goede kwaliteit. Beter inspelen op zowel de collectieve vraag als de individuele vraag van de reiziger. De reiziger kan kiezen uit een breed scala van individuele en collectieve vervoersdiensten tegen verschillende prijs- en kwaliteitsniveaus.
 • Verkeers- en vervoersplan

  Mobiliteit: we hebben er allemaal, elke dag mee te maken. We verplaatsen ons naar het werk of naar school. Om boodschappen te doen of naar het sportveld te gaan. Om familie of vrienden te bezoeken of om te recreëren. Mobiliteit is zo belangrijk geworden, dat we feitelijk niet meer zonder kunnen.
 • Wegen

  De Provincie Limburg heeft ongeveer 450 kilometer aan provinciale wegen in eigen beheer. Het betreffen hier stroomwegen (max. 100 km/h), gebiedsontsluitingswegen (max. 50, 70 en 80 km/h) en in mindere mate erftoegangswegen (max. 30 en 60 km/h).

Uitgelicht


Zoeken