Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Beleid / Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting / PCOL / Uitgebrachte adviezen / PCOL 2010-18 Advies inzake Discussienota POL aanvulling P1 P2 en P3 (3)

PCOL 2010-18 Advies inzake Discussienota POL aanvulling P1 P2 en P3 (3)

Provinciale Commissie

Omgevingsvraagstukken

LimburgAan

Het College van Gedeputeerde Staten

van LimburgOns kenmerk

PCOL2010-18

Uw kenmerk

Faxnummer

(043) 389 79 77

Doorkiesnummer

(043) 389 73 98

Bijlage(n):


Maastricht

7 december 2010
Onderwerp

Advies inzake Discussienota POL-aanvulling P1, P2, P3Behandeling in PCOL d.d.: 28 oktober 2010Advies

De richting die uitgezet wordt met deze Discussienota wordt door de commissie breed gedragen. De commissie waardeert dat de provincie voorafgaand aan deze nota het veld in is gegaan en met diverse organisaties, waaronder de landbouw, heeft gesproken.


De commissie heeft enkele specifieke aandachtspunten:


1. Rijksbezuinigingen EHS

De commissie neemt kennis van het feit dat er rijksbezuinigingen m.b.t. de EHS op til zijn en dat dit, gezien het recente karakter, nog onvoldoende in deze nota zijn plek heeft kunnen krijgen. De commissie is van mening dat de mogelijkheden rond de EHS realistisch en integraal voor Limburg moeten worden bezien, mede in het licht van de klimaatverandering. Hierbij dient de kwaliteit van de natuur in heel Limburg centraal te staan en moet in dat licht de robuuste verbindingszone kwalitatief gewogen worden.

Ten aanzien van de financiering geeft de commissie, naar voorbeeld van een aantal andere provincies, ter overweging mee te bezien in hoeverre eigen provinciale middelen hierbij aanvullende ingezet kunnen worden.


2. Beleidslijn Grote Rivieren

In hoofdstuk 1 wordt ten onrechte gesuggereerd dat de Quickscan gebiedsontwikkeling ‘Ruimte voor de Maas’ zal leiden tot heroverweging van de Beleidslijn Grote Rivieren.
3. Begrenzing P2 en P3

De commissie adviseert om bij de aanpassing van de begrenzing van P2 en P3 rekening te houden met de lopende uitvoeringstrajecten in de beekdalen en waar mogelijk zoekgebieden die niet meer in het IBRAHYM-systeem passen te transformeren tot P4. Kies voor robuuste oplossingen en schep duidelijkheid dat de situatie zo blijft wanneer zij eenmaal is aangepast.


4. Definitie POG/ P2

De commissie ondersteunt de aangepaste definitie van de POG en stelt vast dat de voorgestelde nieuwe naam ‘groen-blauwe mantel’ in de provincie Noord-Brabant reeds goed functioneert.


5. Koppeling P2 aan Landschapsvisie Zuid-Limburg

De commissie steunt dit voorstel maar adviseert om hierover goed te communiceren met derden om tot een totaalplaatje te komen. Dit met name richting de landbouw. De commissie stelt dat de inzet van Groen-blauwe diensten juist in deze gebieden dient plaats te vinden.
De Provinciale Commissie

Omgevingsvraagstukken Limburg,

namens deze,
Drs. B. Fasol

voorzitter


010103-0172


Uitgelicht


Zoeken