Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Beleid / Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting / PCOL / Uitgebrachte adviezen / PCOL 2010-17 Advies inzake ontwerp Provinciale Woonvisie

PCOL 2010-17 Advies inzake ontwerp Provinciale Woonvisie

Provinciale Commissie

Omgevingsvraagstukken

LimburgAan

Het College van Gedeputeerde Staten

van LimburgOns kenmerk

PCOL2010-17

Uw kenmerk

Faxnummer

(043) 389 79 77

Doorkiesnummer

(043) 389 73 98

Bijlage(n): 1


Maastricht

30 november 2010Onderwerp

Advies inzake Ontwerp Provinciale WoonvisieOp 16 september jl. is de concept Provinciale woonvisie in de commissie besproken. Bij brief van

18 oktober jl. hebben wij uw College in kennis gesteld van de door de commissie ingebrachte aandachtspunten.


Behandeling in PCOL d.d.: 28 oktober 2010


In bijgevoegde tabel van aandachtspunten is door de project adviseur aangegeven op welke wijze deze zijn verwerkt in het ontwerp (bijlage 1).


Voorafgaand aan de vaststelling van de Provinciale Woonvisie adviseert de commissie aandacht te besteden aan de navolgende punten:


  • De commissie mist in de Ontwerp Provinciale Woonvisie een duidelijke visie van de Provincie m.b.t. buitenlandse werknemers (m.n. in Noord-Limburg), waarvan volgens recent onderzoek van Wonen Limburg (oktober 2010) en de gemeente Venray (nog niet afgerond) ca. de helft (een schatting op basis van het onderzoek van Wonen Limburg gaat uit van 9.000 personen) zich permanent zou willen vestigen in de regio. De commissie geeft uw College het advies een duidelijke visie over hoe in de toekomst omgegaan dient te worden met de huisvesting en integratie van die buitenlandse werknemers in de Provinciale Woonvisie op te nemen. Het merendeel van deze buitenlandse werknemers verricht momenteel geen laagbetaalde arbeid meer, maar is grotendeels werkzaam in ook hogere functies in de logistiek. Om erin te slagen om deze buitenlandse werknemers volledig te laten integreren in de Noord-Limburgse samenleving en de aldaar geldende woningmarkt, adviseert de commissie hiervoor een reservecapaciteit aan woningen beschikbaar te houden.


  • Verder geeft de commissie u mee dat de prognoses waarop de cijfers in de Provinciale Woonvisie gebaseerd zijn, slechts uitgaat van de feitelijke cijfers en niet van de 80% buitenlandse werknemers die niet in de gemeentelijke basisadministratie voorkomen, maar die er wel zijn. Dit is de enige nog variabele factor. De commissie vindt het van groot belang om goed in beeld te krijgen of de grote aantallen illegale buitenlandse werknemers wel of niet in de prognoses zijn opgenomen. Zo niet, dan moet dit aspect in ieder geval nog aandacht krijgen in de Provinciale Woonvisie.


  • De commissie pleit ervoor om heel Zuid-Limburg als één regio met 600.000 inwoners te beschouwen. Ons inziens is het niet wenselijk om daar van drie verschillende woonregio’s uit te gaan. De commissie wijst uw College op een initiatief in de Randstad om een overkoepelende autoriteit met beslissingsbevoegdheid op te richten. In de Randstad wordt zo’n autoriteit momenteel opgesteld op het gebied van infrastructuur, voor Zuid-Limburg zou dit op het gebied van volkshuisvesting en RO kunnen zijn. De commissie gaat het dan met name om de bundeling van belangen op beleidsniveau en de aansturing daarvan.

De commissie erkent dat in de uitwerking op praktijkniveau uiteindelijk toch gewerkt zal worden met de drie aangegeven woonregio’s, omdat in de regio Parkstad Limburg immers heel andere zaken spelen dan in de regio’s Maastricht Mergelland en Westelijke Mijnstreek.


  • Met betrekking tot de in de Ontwerp Provinciale Woonvisie weergegeven cijfers uit 2008 (die uit de POL-aanvulling VGK zijn overgenomen) is de commissie van mening dat er ook recentere cijfers moeten worden opgenomen.


  • Uit ons advies n.a.v. behandeling van de Concept Provinciale Woonvisie d.d. 16 september 2010 is onze opmerking m.b.t. waarom duurzaamheid als een autonome taak van de Provincie wordt neergezet nog niet verwerkt in de Ontwerp Provinciale Woonvisie. De commissie verzoekt hier nogmaals om.
De Provinciale Commissie

Omgevingsvraagstukken Limburg,

namens deze,

Drs. B. Fasol

voorzitter

010103-0172


Uitgelicht


Zoeken