Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Beleid / Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting / PCOL / Uitgebrachte adviezen / PCOL 2010-05 Advies PCOL inzake Uitwerking PvA Verklaring van Roermond

PCOL 2010-05 Advies PCOL inzake Uitwerking PvA Verklaring van Roermond

Provinciale Commissie

Omgevingsvraagstukken

LimburgAan

Het College van Gedeputeerde Staten

van LimburgOns kenmerk

PCOL2010-04

Uw kenmerk

Faxnummer

(043) 389 79 77

Doorkiesnummer

(043) 389 73 98

Bijlage(n)


Maastricht

4 mei 2010
Onderwerp

Advies inzake Plan van Aanpak Uitwerking Verklaring van Roermond


Behandeling in PCOL d.d.: 11 maart 2010Advies

De Commissie is positief over de Verklaring van Roermond en het Uitwerkingsplan. Het is een goed initiatief om de gebiedsontwikkeling op een integrale wijze aan te pakken en de rol van de landbouw hierin te respecteren en adequaat te faciliteren.


Tijdens het overleg zijn in de commissie een aantal aandachtspunten naar voren gebracht:


  • De commissie vindt het belangrijk dat met de Lei/ Alterra studie duidelijkheid is geschapen over de grondclaims. De commissie adviseert om bij de monitoring ten aanzien van zuinig ruimtegebruik ook het ruimtebeslag dat door de niet grondgebonden landbouw buiten Limburg in beslag wordt genomen te verwerken;

  • Insteek voor de Verklaring van Roermond waren de ruimtelijke claims op landbouwgronden. De commissie stelt dat de uitwerkingsagenda een sterk operationeel karakter heeft en adviseert om hierbij het strategisch belang (legitimatie) rond de ruimteclaims niet uit het oog te verliezen en hier bij evaluaties aandacht aan te schenken.

  • De commissie stelt dat de realisatie van de EHS via verwerving succesvoller is dan realisatie van de EHS via particulier natuurbeheer (veelal door de landbouw). De commissie adviseert om de kansen voor realisatie door de landbouw te versterken (gelijkschakeling vergoedingenstelsel zoals aangegeven in de Verklaring van Linschoten) maar ook de realisatie van de EHS en het belang van verwerving hierbij niet uit het oog te verliezen.

  • De commissie stelt vast dat voor de P2 en P3-gebieden nauwelijks geld beschikbaar is. Via groen-blauwe diensten of een Landschapsfonds zou moeten worden bezien of hiervoor extra stimuleringsmaatregelen te realiseren zijn. De commissie adviseert daarom om een koppeling te leggen tussen het eventueel op te richten landschapsfonds en de P2 en P3 gebieden.

  • De commissie adviseert om met betrekking tot het landschapsfonds verder om voldoende aandacht te besteden aan de duurzaamheid ervan zowel m.b.t. financiële robuustheid, de randvoorwaarden ervoor en de belangen van stakeholders die eventueel in dit fonds participeren. Aandacht wordt gevraagd voor de vorm van voeding en uitkering van het landschapsfonds en hoe verschillende partners zelf controle op de financiën kunnen houden.

  • De commissie adviseert om bij de mogelijkheden voor indikking van de P2 en P3 gebieden zorgvuldig om te gaan met de verschillende onderliggende motivaties die geleid hebben tot die zones (integrale belangen water, landschap, natuur naast landbouw).

  • P3 arealen zijn vrij breed opgezette zoekgebieden. De commissie adviseert deze in overleg terug te brengen tot datgene wat echt voor de watersystemen nodig is; de rest kan vrijvallen voor de landbouwfunctie

  • De commissie adviseert om naast de direct betrokkenen ook de samenleving te betrekken bij de communicatie over de Verklaring van Roermond en vooral de communicatie naar gemeenten te versterken versterkt .

  • Het ministerie van LNV heeft aangegeven geen zitting te nemen in de Stuurgroep van de VVR omdat zij al partner is bij vervolgacties in dit kader (ILG, midterm review)

De Provinciale Commissie

Omgevingsvraagstukken Limburg,

namens deze,
Drs. B. Fasol

voorzitter


Stukken PCOL zijn te vinden op:

http://www.limburg.nl/nl/html/algemeen/beleid/ruimtelijkeontwikkelingvolkshuisvesting/ruimtelijkeplannenenprocedures/provincialecommissieomgevingsvraagstukkenlimburg.asp


010103-0172


Uitgelicht


Zoeken