Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Beleid / Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting / PCOL / Uitgebrachte adviezen / PCOL 2009-02 Provinciaal Waterplan Limburg 2010-2015.doc

PCOL 2009-02 Provinciaal Waterplan Limburg 2010-2015.doc

Provinciale Commissie

Omgevingsvraagstukken

LimburgAan

Het College van Gedeputeerde Staten

van LimburgOns kenmerk

PCOL2009-03

Uw kenmerk

Faxnummer

(043) 389 79 77

Doorkiesnummer

(043) 389 73 98

Bijlage(n)


Maastricht

17 februari 2009
Onderwerp

Advies inzake ontwerp Provinciaal Waterplan Limburg 2010-2015


Datum behandeling PCOL: 15 januari 2009


De commissie spreekt haar waardering uit voor het ontwerp Provinciaal Waterplan Limburg. In het plan zijn de Rijksbelangen goed vertegenwoordigd. Het plan is in goede onderlinge afstemming en samenwerking ontwikkeld met Rijkswaterstaat en de beide waterschappen. De commissie is van mening dat de provincie in haar Waterplan de juiste prioriteiten stelt en dat de gekozen ambities realistisch zijn.


De PCOL vraagt graag aandacht voor de volgende aspecten:


1. Activeren van en communiceren met de gemeenten.

De PCOL beseft dat er op dit gebied tal van activiteiten plaatsvinden. Zo zijn de Limburgse waterpanels specifiek in het leven geroepen om zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau met gemeentelijke waterportefeuillehouders en hun ambtelijke ondersteuning over tal van gemeentelijke waterkwesties te overleggen. Daarnaast zijn er twee gemeentelijke waterambassadeurs actief om gemeenten te helpen duidelijkheid te verkrijgen in hun rol en taakstelling m.b.t. de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water. En in het kader van de ontwikkeling van het Waterplan en de waterbeheerplannen hebben provincie en waterschappen gezamenlijk een aantal voorlichtingsbijeenkomsten gehouden. Tenslotte zijn de provincie en waterschappen voornemens een gezamenlijke stimuleringsregeling in het leven te roepen om gemeenten die een onevenredig zware opgave hebben financieel tegemoet te komen. De PCOL ondersteunt al deze goede initiatieven van harte en vindt dat provincie en waterschappen hiermee al goed op weg zijn om gemeenten meer te betrekken bij de wateropgaven. De PCOL pleit ervoor om de komende planperiode blijvend te investeren in gerichte voorlichting naar de Limburgse gemeenten, bijvoorbeeld door presentaties voor alle gemeenteraden door waterschappen en provincie.

2. Aandacht voor instrumentarium schadeloosstelling/compensatie bij natschade. De PCOL ondersteunt het voornemen van de provincie om samen met de LLTB de problemen met betrekking tot de huidige natschaderegeling te onderzoeken.


3. Bilateraal overleg provincie met Rijkswaterstaat over oeverbeschermingszone Roosteren. De PCOL ondersteunt het voornemen van de provincie om met Rijkswaterstaat bilateraal overleg te hebben over de huidige teksten in het ontwerpplan.


4. Monitoren en evaluatie. De PCOL ondersteunt de opvatting dat monitoring en evaluatie onderdeel zijn van het Provinciaal Waterplan en vraagt hier specifieke aandacht voor.De Provinciale Commissie

Omgevingsvraagstukken Limburg,

Namens deze,
Drs. B. Fasol

voorzitter


010103-0172


Uitgelicht


Zoeken