Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Beleid / Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting / PCOL / Uitgebrachte adviezen / PCOL 2007-18 Advies Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 en Greenportlane.doc

PCOL 2007-18 Advies Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 en Greenportlane.doc

Provinciale Commissie

Omgevingsvraagstukken

LimburgAan

Het College van Gedeputeerde Staten

van LimburgOns kenmerk

PCOL2007-18

Uw kenmerk

Faxnummer

(043) 389 79 77

Doorkiesnummer

(043) 389 73 98

Bijlage(n)


Maastricht

4 januari 2008Onderwerp:

Advies inzake de sonderingsnota Accenten voor de POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling

Klavertje 4 en Startnotitie Tracénota/MER GreenportlaneBehandeling in de PCOL d.d. 13 december 2007


De commissie behandeld de sonderingsnota en de startnotitie gezamenlijk in verband met de duidelijke onderlinge samenhang. Klavertje 4 en Greenportlane zijn onderdeel van één gebiedsontwikkelings-project.


Advies:

De Commissie spreekt haar waardering uit voor het feit dat de zaak duidelijk, samenhangend vanuit al zijn aspecten nu naar voren komt.


De Commissie vraagt aandacht voor de volgende zaken.


1. Voor het verwezenlijken van de doelstellingen van Klavertje 4 moeten provinciale inpassingsplannen de inzet zijn voor wat betreft de verwezenlijking van het ruimtelijk spoor (werkmethodiek).


2. De Commissie wil inzetten op een goede harmonisering van het drie sporenbeleid. Dit heeft betrekking op de businesscase, de functie van het gebied en de organisatie van het gebied. Het zijn drie aparte denklijnen die goed geharmoniseerd moeten worden. Er wordt aandacht gevraagd voor een goede schakel van procedures, die ook zicht biedt op het oplossen van blind spots. Indien ergens een probleem ontstaat moet snel en alert worden geanticipeerd zodat geen tijdsproblemen ontstaan. Het slagen van dit project is gebonden aan het halen van tijdslimieten. Het is noodzakelijk dat de deadline ruim voor de Floriade in 2012 wordt gehaald.


3. Duurzaamheid moet herkenbaar zijn voor de uitwerking van het hele gebied, bijv. het meervoudig gebruik in de toekomst (cradle to cradle).


4. Communicatie. De bewoners vinden het beslag op rood dominant maar veel winst kan worden geboekt door tijdig aandacht te geven voor groen. De communicatie hieromtrent dient vooraf plaats te vinden d.m.v. anticiperende communicatie.


5. Met instemming constateert de Commissie dat de provinciale procedures op tijd lopen.


6. De Commissie constateert dat de barge- en railterminal essentiële elementen zijn voor het gebied. Hier dienen voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor te worden gecreëerd.

7. In het kader van de duurzame ontwikkeling dient het personen vervoer per rail ook een plaats te krijgen. Dit kan worden opgenomen in het zoekgebied.


8. Het verdient aanbeveling om voor voorzieningen waarvoor een gezamenlijk standpunt nodig is van de in het gebied liggende gemeenten, een gebiedsautoriteit in het leven in te roepen in de vorm van een BV dan wel NV.De Provinciale Commissie

Omgevingsvraagstukken Limburg,

namens deze,

drs. B. Fasol

voorzitter

010103-0172


Uitgelicht


Zoeken