Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Beleid / Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting / Het Limburgs Kwaliteitsmenu (LKM)

Het Limburgs Kwaliteitsmenu (LKM)

Het Limburgs Kwaliteitsmenu (LKM) stelt regels voor het bouwen in het buitengebied in Limburg.
Het LKM geldt voor alle ‘rode ontwikkelingen’: woningbouw, een bedrijfsuitbreiding, nieuwe agrarische bedrijven, bungalowparken enzovoorts. Dergelijke ontwikkelingen kunnen alleen als tegelijk een verbetering van de kwaliteit van het buitengebied plaatsvindt. Bijvoorbeeld de aanleg van nieuwe natuur of landschap, een goede ‘groene inpassing’ of de afbraak van bebouwing.

Limburgs Kwaliteitsmenu op hoofdlijnen

Het Limburgs Kwaliteitsmenu (LKM) gaat uit van het compensatiebeginsel. Het grootste deel van het buitengebied van Limburg is niet bedoeld om vol te bouwen. Waar bouwen wel kan, betekent dat toch vaak een aantasting van de open ruimte, het landschap of het uitzicht. Daarom kan dat alleen als er tegelijk een kwaliteitsverbetering plaatsvindt. Bijvoorbeeld de sloop van bebouwing, de aanleg van nieuwe natuur of een goede groene inpassing. En soms een combinatie van verschillende maatregelen. Per gemeente kan de toepassing van het LKM verschillen, de gemeenten werken het LKM op lokaal niveau in het gemeentelijke ruimtelijk beleid: de structuurvisie en het bestemmingsplan.

 

Het  Limburgs kwaliteitsmenu 2012  (pdf, 1015 KB) 

Op 12 januari 2012 hebben Gedeputeerde Staten van Limburgs het Limburgs Kwaliteitsmenu (LKM) vastgesteld. Dit is vastgelegd in het document Limburgs kwaliteitsmenu 2010. Sinds de vaststelling is het LKM op een aantal punten aangepast. Deze aanpassingen zijn via brieven van GS en de LKM updates zo goed mogelijk aan iedereen kenbaar gemaakt. Hierdoor raakte het LKM enigszins versnipperd over verschillende documenten. Ten behoeve van gemeenten adviseurs en initiatiefnemers hebben we daarom de tekst van het LKM 2010 geactualiseerd en samengebracht in één document. Deze versie hebben we LKM 2012 genoemd.  Het LKM 2012 bevat geen nieuw beleid anders dan op 12 januari 2010 en 2 januari 2012 besloten is door Gedeputeerde staten.  De nieuwe teksten ten opzichte van het LKM 2010 zijn in dit document gemakkelijk te vinden doordat ze cursief zijn gezet. 

Het Limburgs Kwaliteitsmenu is een uitwerking van hetgeen in hoofdlijnen is vastgelegd in de ´POL-aanvulling Verstedelijking gebiedsontwikkeling en Kwaliteitsverbetering’, (pdf, 2 MB) onderdeel van de provinciale structuurvisie: het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL). 

Het LKM geldt in het buitengebied van Limburg. Dat is eigenlijk heel Limburg buiten de kernen. Om een duidelijke grens aan te geven, zijn er in Limburg contouren getrokken rond de kernen. Die contouren zijn te vinden in twee contourenatlassen: 

■ De contourenatlas Noord- en Midden-Limburg(11mei 2010)

■ De contourenatlas Zuid-Limburg (11 mei 2010)

 

Uitwerking en uitvoering van het LKM door gemeenten

 

Kwaliteitsbeleid maken

Voor het uitwerken van het LKM beleid in een gemeentelijke LKM structuurvisie is de ‘ De handleiding gemeentelijke LKM stuctuurvisie´ (november 2011) (pdf, 511 KB) opgesteld met en bijbehorende ´Voorbeeld LKM Structuurvisie´  (pdf, 164 KB) . Ter ondersteuning van de juridische onderbouwing van het LKM principe is door mevr. Dr. M. Dieperink van Höcker Advocaten een ´advies juridische borging LKM (pdf, 1 MB)´ gegeven over de methoden om dit principe te borgen, door de provincie is hier een ´korte toelichting op het advies juridische borging LKM (pdf, 35 KB)´ aan toegevoegd.

 

Kwaliteitsbeleid uitvoeren

Om gemeenten te ondersteunen in de uitvoering van het LKM is een `Voorbeeld grondexploitatieovereenkomst LKM´ (doc, 72 KB) gemaakt. Gemeenten kunnen dit voorbeeld gebruiken om met initiatiefnemers de afspraken over financiële bijdragen vast te leggen. Het ‘ Voorbeeldenboek kwaliteitsgroen LKM´ (pdf, 940 KB) opgesteld door de Bosgroep Zuid Nederland geeft een idee van de kosten van de aanleg van nieuw groen. Omdat dit voorbeeldenboek uit 2005 stamt zijn in 2011 de normen aangepast via de ´Nieuwe normen voorbeeldenboek kwaliteitsgroen LKM 2011´.  (pdf, 38 KB) Voor de landschappelijke inpassing van agrarische bedrijven en gebiedseigen recreatief toeristische bedrijven is de digitale ´Voorbeeldensite gebiedseigen functies´ gemaakt.

 

Het bedrijfsontwikkelplan (BOP) (doc, 121 KB)

In het bedrijfsontwikkelplan kunnen de bedrijfsgegevens worden ingevuld die noodzakelijk zijn voor een goede beoordeling van de voorgenomen Ontwikkeling van het agrarisch bedrijf. Het BOP wordt ingevuld door de agrariër (of zijn adviseur) ten behoeve van de gemeente en de kwaliteitscommisie. 

 

Monitor Limburgs Kwaliteitsinstrumentarium 2003-2011  (pdf, 1 MB)

Het rapport geeft een kwantitatief beeld van de resultaten van de projecten die in de afgelopen jaren in de provincie Limburg met de diverse modules van het LKM en de voorlopers daarvan (bv. BOM+, VORm) uitgevoerd zijn. Daarnaast bevat het rapport ook de gegevens van de stand van zaken in de realisatie van de natuurcompensatieprojecten, waar de provincie zelf verantwoordelijk voor is. Het rapport bestaat uit een hoofdrapport en een aantal bijlagen waarin kerngegevens van projecten in de verschillende modules zijn opgenomen. 

 

In de Monitor- en evaluatierapportage ruimtelijke kwaliteitsinstrumenten Provincie Limburg 2010 (pdf, 3 MB) vindt u de resultaten van de toepassing van het Limburgs Kwaliteitsmenu en haar voorgangers zoals Bouwkavel op Maat plus (BOM+), Ruimte voor Ruimte Zuid-Limburg, Rood voor Groen en de Verhandelbare OntwikkelingsRechten methode (VORm).

Tot december 2011 heeft de provinciale kwaliteitscommissie Limburg geadviseerd over de kwaliteitsaspecten van ruimtelijke plannen in het kader van het LKM en haar voorgangers Bouwkavel op Maat plus (BOM+), Ruimte voor Ruimte Zuid-Limburg, Rood voor Groen en VORm. Sinds januari 2012 zorgen de gemeenten zelf voor een advies van een kwaliteitscommissie. De laatste adviezen van de provinciale Kwaliteitscommissie Limburg vindt u op de site: 

‘Adviezen provinciale kwaliteitscommissie Limburg 2011’

 

De provincie blijft betrokken bij het actueel houden van het LKM en in de ondersteuning van de gemeenten. Periodiek zal de provincie de gemeenten vragen naar hun ervaringen. De kennis en ervaringen delen we via deze website. 

Op 7 september 2011 is er een workshop gehouden voor gemeenten en adviesbureaus over de mogelijkheden van de voorwaardelijk bestemming in de toepassing van het LKM, zie ´Verslag van de workshop voorwaardelijke bestemming´ (7 september 2011) (pdf, 24 KB)

 

U wilt bouwen in het buitengebied van Limburg?

U wilt graag bouwen in het buitengebied? Een nieuwe woning of uw bedrijf uitbreiden? Het geldende bestemmingsplan van uw gemeente geeft aan waar u mag bouwen of uitbreiden en met welk doel. Informeer dus eerst bij uw gemeente. Wanneer de ontwikkeling rechtstreeks in het bestemmingsplan is toegestaan dan is het LKM niet van toepassing. In alle andere gevallen krijgt u waarschijnlijk met de gemeentelijke ‘vertaling’ van het LKM te maken. Dit kan zowel in het bestemmingsplan zijn opgenomen als in een structuurvisie of een gemeentelijk beleidsstuk. Ook deze informatie kunt u bij uw gemeente krijgen. 

Steeds meer bestemmingsplannen, maar ook structuurvisies, kunt u ook op internet vinden bij www.ruimtelijkeplannen.nl 

 

Als initiatiefnemer voor een nieuwe ontwikkeling in het buitengebied moet u er rekening mee houden dat er voor u ook fiscale gevolgen zijn, zie de notitie ´Fiscale gevolgen van het LKM´. (pdf, 151 KB)

 

Vragen over het LKM?

Via het adres limburgskwaliteitsmenu@prvlimburg.nl kunt u vragen stellen over het Limburgs Kwaliteitsmenu.  De meest gestelde vragen en antwoorden vindt u in dit overzicht: ´Vragen over het LKM´  (versie december 2011) (doc, 110 KB)

 

Het Archief van het LKM 

In het archief staan oudere documenten die nog relevant kunnen zijn voor oudere en/of langlopende ruimtelijke projecten. 

 

Share |

Uitgelicht


Zoeken