Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Beleid / Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting

Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting

In Limburg wonen ruim 1,1 miljoen inwoners in een gebied dat zo'n 2.200 km² groot is. In de dynamiek van onze samenleving is er steeds behoefte aan ruimte voor uitbreiding van steden en dorpen, vragen bedrijven om ontwikkelingsmogelijkheden, willen mensen natuur en recreatieve voorzieningen om zich heen en dient ook voor landbouw en water de nodige ruimte te worden gereserveerd. Daarnaast moeten bestaande structuren voortdurend worden aangepast aan de eisen van de tijd. Dit komt onder andere tot uitdrukking in projecten voor stedelijke vernieuwing, revitalisering van bedrijventerreinen, reconstructie van het landelijk gebied en de aanleg of optimalisering van verkeers- en vervoersverbindingen. De zorg voor een duurzame en aantrekkelijke leefomgeving met voldoende ruimtelijke kwaliteit staat in dit kader steeds voorop. De kwaliteit van de ruimte wordt voor een belangrijk deel bepaald door de aanwezige cultuurhistorische, monumentale, natuurlijke en landschappelijke waarden. Bescherming en onderhoud van deze kwaliteiten en het zorgen voor nieuwe dragers hiervoor zijn belangrijke speerpunten.

 • Stimulering bouw
  De bouwsector in Nederland heeft het zwaar. Impulsen zijn hard nodig om deze bedrijfstak in crisistijd weer te laten opveren. De Provincie Limburg pakt de handschoen op en nodigt alle Limburgse gemeenten uit om in het kader van de motie bouwprojecten aan te dragen die veelal zijn stilgevallen of zwaar zijn vertraagd. Met als doel een nieuwe impuls te geven die de economie aanjaagt.
  In het kader van de motie ‘perspectief voor de bouwsector in crisistijd’ zijn er tot en met juni 2013 in een eerste tranche, 38 bouwprojecten door het College van Gedeputeerde Staten goedgekeurd. Daarna hebben Provinciale Staten in juni 2013 een motie aangenomen voor een tweede tranche. Hiermee zijn nog eens 17 projecten uiterlijk begin 2014 van start kunnen gaan. Vervolgens is in de begrotingsbehandeling op vrijdag 8 november 2013 een nieuwe motie in PS aangenomen voor een 3e tranche van de regeling 'stimulering bouw in crisistijd'. Hiervoor kunnen gemeenten bouwprojecten aandienen die in de pijplijn zitten en die in de loop van 2014 van start kunnen gaan.
 • Wro en Ruimtelijke procedures
  Vanaf 1-1-2012 gelden nieuwe procedures voor het uitwisselen van planinformatie met de provincie. Lees verder.
 • PCOL
  Op 1 januari 2010 is de nieuwe PCOL in werking getreden. In de provincie Limburg bestaat de legitimiteit van de PCOL niet enkel uit een wettelijke verplichting maar vooral uit de meerwaarde die de commissie kan leveren bij de interactieve voorbereiding van beleidsbesluiten over het omgevingsbeleid. In die zin bepalen Gedeputeerde Staten en de beleidsafdelingen zelf bij welke beleidsonderwerpen en op welk moment de commissie bij de beleidsvoorbereiding wordt ingeschakeld.
 • Ruimte voor Ruimte Noord- en Midden-Limburg
  Het project Ruimte voor Ruimte Noord- en Midden-Limburg heeft gezorgd voor een ruimtelijke kwaliteitsverbetering van het landelijk gebied in de provincie Limburg. Middels een landelijke subsidieregeling (de RBV: Regeling Beëindiging Veehouderijtakken) werden intensieve veehouderijbedrijven in de gelegenheid gesteld om hun bedrijf te beëindigen en daarbij hun mestrechten te verkopen en de agrarische bedrijfsbebouwing te slopen. Om de gemaakte sloopkosten terug te verdienen, worden middels het Ruimte voor Ruimte-project woningen gebouwd. Voor meer informatie, zie het kopje ‘Achtergrond’.

 • Digitale Ruimtelijke Dienstverlening
  De dienstverlening via het publiceren van digitale plannen neemt een belangrijke plaats in in de Ruimtelijke keten. De provincie werkt samen met de gemeenten en de overige ketenpartners, om de digitale dienstverlening te optimaliseren.
 • Buitengoed Geul & Maas
  Met het oog op een groenere leefomgeving werken Provincie Limburg en gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul sinds 2008 samen aan de transformatie van de groene buffer - de Landgoederenzone - die deze gemeenten verbindt. Deze heet nu Buitengoed Geul & Maas.
 • Wonen en leefomgeving

  Limburg heeft te maken met grote demografische en sociaal-maatschappelijke veranderingen. De demografische veranderingen kenmerken zich door een dalende bevolkingsomvang, vergrijzing en ontgroening. Tegelijkertijd moet geconstateerd worden dat de bestaande woningvoorraad voor een deel niet meer voldoet aan de huidige en toekomstige,kwalitatieve woningbehoefte. Daarnaast speelt de toenemende wil om duurzaam te ontwikkelen een belangrijke rol. Duurzaam ontwikkelen is één van de hoofdlijnen van het beleid van de Provincie Limburg. Tenslotte wil de Provincie Limburg in haar woonbeleid ook anders gaan sturen en in discussie treden met gemeenten en marktpartijen.
 • Expeditie Ruimte

  Om de ambities van het POL2014 waar te maken is de Provincie Limburg de weg ingeslagen van uitnodigend omgevingsbeleid. Nieuwe kernwoorden in ruimtelijke vraagstukken zijn uitnodigingsplanologie, cocreatie, verbinden, gezamenlijkheid en inspireren. Maar hoe geeft u hier concreet handen en voeten aan als openbaar bestuurder of als professional?
  Dat gaan we samen ontdekken in de Expeditie Ruimte!
 • Het Limburgs Kwaliteitsmenu (LKM)

  Het Limburgs Kwaliteitsmenu (LKM) stelt regels voor het bouwen in het buitengebied in Limburg.
  Het LKM geldt voor alle ‘rode ontwikkelingen’: woningbouw, een bedrijfsuitbreiding, nieuwe agrarische bedrijven, bungalowparken enzovoorts. Dergelijke ontwikkelingen kunnen alleen als tegelijk een verbetering van de kwaliteit van het buitengebied plaatsvindt. Bijvoorbeeld de aanleg van nieuwe natuur of landschap, een goede ‘groene inpassing’ of de afbraak van bebouwing.
 • RO Internationaal

  Informatie over internationale en grensoverschrijdende aspecten van het provinciaal ruimtelijke beleid en over EU-subsidies die voor ruimtelijke (gebieds)ontwikkeling inzetbaar zijn (Interreg).
  This concerns English information about provincial, (inter)national and/or crossborder aspects of spacial planning.
 • Infrastructuur, Ruimte en Transport

  Het meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.

Uitgelicht


Zoeken