Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Beleid / Openbare Orde en Veiligheid / Provinciaal Coördinatieplan

Provinciaal Coördinatieplan

Artikel 6 van de Wet Rampen en Zware Ongevallen (Wrzo) schrijft voor dat de Commissaris van de Koningin (CdK) een Provinciaal Coördinatieplan opstelt.
Daarin dienen in elk geval te zijn opgenomen een schema met betrekking tot de leiding over en de gecoördineerde inzet van diensten en organisaties die betrokken zijn bij de bestrijding van een ramp of zwaar ongeval op provinciaal niveau, en gegevens over het verzoeken en verlenen van bijstand.

Daarnaast - en bovenal - beoogt dit plan inzicht te geven in de verantwoordelijkheden die de CdK en het college van Gedeputeerde Staten (GS) hebben bij de bestrijding van calamiteiten en op welke wijze zij deze uitvoeren.
Hier is voor gekozen omdat deze verantwoordelijkheden in de praktijk niet altijd even duidelijk blijken te zijn. Dat is niet zo verwonderlijk, gezien de complexiteit van het systeem van crisisbeheersing in Nederland. Dat systeem kent tal van wetten en regelingen op grond waarvan een veelheid aan partijen en instanties een rol kunnen spelen bij de bestrijding van crises. Soms zijn ook verschillende wetten en regelingen op dezelfde situatie van toepassing, waardoor meerdere 'netwerken' tegelijk gaan opereren. Bijvoorbeeld een algemene bestuurlijke lijn (burgemeester- CdK- minister van Binnenlandse Zaken) naast een specifieke functionele lijn (bijvoorbeeld waterschap- GS- minister van Verkeer en Waterstaat). Om doeltreffend en gecoördineerd te kunnen optreden is kennis van elkaars rol en onderlinge afstemming hierover cruciaal. In dat verband wordt met dit plan geprobeerd de verantwoordelijkheden van de CdK en GS en de wijze waarop zij met hun netwerk afstemmen inzichtelijk te maken.

 

Share |

Uitgelicht


Zoeken