Knelpunten wet- en regelgeving onderwijs en krimp

In regio's waar de bevolking krimpt of sterk ontgroent, melden zich steeds minder leerlingen aan bij scholen. Schoolbesturen en gemeenten in die regio's staan daarom voor een opgave van planning for decline: een geplande, geleidelijke en gestructureerde vermindering van (uitgaven aan) onderwijsvoorzieningen, waarbij kwaliteit, diversiteit en bereikbaarheid gewaarborgd zijn. Het is onduidelijk of de huidige wet- en regelgeving schoolbesturen voldoende ruimte biedt om deze herstructureringsopgave te volbrengen.
In de maatschappelijke discussie over krimp in het onderwijs wordt met regelmaat verwezen naar knelpunten in wet- en regelgeving, die schoolbesturen belemmeren om het onderwijs 'krimpproof' te maken. Op 22 juni 2010 heeft een expert meeting plaatsgevonden met als doel deze knelpunten scherp in beeld te brengen. Deskundigen uit primair en voortgezet onderwijs (PO en VO), beleid en wetenschap kwamen bijeen om de volgende vragen te beantwoorden:
- Welke problemen vloeien voort uit de daling van leerlingaantallen in het PO en VO en hoe kunnen deze worden opgelost?
- Tegen welke knelpunten in wet en regelgeving lopen schoolbesturen aan, wanneer zij deze oplossingen in de praktijk willen brengen?
- Hoe kunnen deze regelknelpunten worden weggenomen en door wie?
Het rapport 'Knelpunten wet- en regelgeving onderwijs en krimp' is het resultaat van deze expert meeting. In het eerstvolgende hoofdstuk wordt kort weergegeven welke vraagstukken structurele ontgroening en krimp oproepen en hoe schoolbesturen daarmee omgaan. Vervolgens worden, afzonderlijk voor PO en VO, diverse potentiële knelpunten beschreven, waarbij het zowel om belemmerende als om ontbrekende regelgeving kan gaan. Waar tijdens de expert meeting sprake bleek te zijn van een reëel knelpunt, zijn mogelijke oplossingen en actiepunten benoemd.

Gebruik de onderstaande link om het document te downloaden.

Knelpunten wet- en regelgeving onderwijs en krimp 08 oktober 2013, pdf, 413kB

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken