Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Beleid / Omgevingsverordening

Omgevingsverordening

Per 1 januari 2011 is de Omgevingsverordening Limburg in werking getreden. De Omgevingsverordening Limburg is een samenvoeging van de eerdere Provinciale Milieuverordening, de Wegenverordening, de Waterverordening en de Ontgrondingenverordening, die met de inwerkingtreding van deze verordening zijn ingetrokken.

Per 1 januari 2011 is de Omgevingsverordening Limburg in werking getreden. De Omgevingsverordening Limburg heeft de Provinciale Milieuverordening, de Wegenverordening, de Waterverordening en de Ontgrondingenverordening vervangen, die met de inwerkingtreding van deze verordening zijn ingetrokken. De Omgevingsverordening Limburg is meer dan een samenvoeging van de eerdere verordeningen. Bij het opstellen van de verordening zijn diverse normstellingen geactualiseerd, zijn waar mogelijk regels vervallen en zijn zoveel mogelijk administratieve verplichtingen vereenvoudigd.

 

Inhoud

De Omgevingsverordening bevat regels over de volgende onderwerpen:

  • De aanwijzing van milieubeschermingsgebieden: waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden, de boringsvrije zones Roerdalslenk en Venloschol, het bodembeschermingsgebied Mergelland en de stiltegebieden (hoofdstuk 2). Voor gedragingen in deze gebieden zijn per soort gebied regels gesteld ter bescherming van het belang dat het desbetreffende gebied dient. Deze regels kunnen een absoluut verbod op bepaalde handelingen inhouden, of een verbod waarvan een ontheffing kan worden gevraagd. Voorbeelden hiervan zijn: het gebruik van gevaarlijke stoffen in grondwaterbeschermingsgebieden, lawaaimakende werkzaamheden in stiltegebieden of het aanleggen van WKO-installaties in de boringvrije zones.
  • Regels met betrekking tot regionale wateren, zoals veiligheidsnormen voor regionale waterkeringen, normen voor wateroverlast en regels voor het door de waterschappen te voeren waterbeheer (hoofdstuk 3). Deze regels richten zich vooral tot de waterschappen.
  • Een aanvullende regeling op de Ontgrondingenwet, waarin wordt bepaald voor welke handelingen een vrijstelling geldt van bepaalde verboden uit de Ontgrondingenwet (hoofdstuk 4).
  • Regels met betrekking tot het gebruik van wegen die in beheer bij de provincie zijn, zoals een verbod om het noodzakelijke uitzicht op de weg te belemmeren door spandoeken of borden boven of langs de weg te plaatsen (hoofdstuk 5).
  • Regels over de manier waarop ontheffingen kunnen worden aangevraagd, of meldingen kunnen worden gedaan. Meer informatie over het aanvragen van een ontheffing vindt u op deze website onder Beleid/Milieu en Energie/Vergunningen/Omgevingsverordening. Daar vindt u ook het aanvraagformulier voor de ontheffingen en het formulier waarmee een melding kan worden gedaan.
  • Regels over de gemeentelijke rioleringsverplichting, het gebruik van gesloten stortplaatsen, de aanwijzing van industrieterreinen van regionaal belang en een schadevergoedingsregeling.

 

Algemene regels

Met het intrekken van de Provinciale Milieuverordening zijn ook de op basis van die verordening vastgestelde “algemene voorschriftenregelingen” vervallen. De Omgevingsverordening geeft Gedeputeerde Staten de mogelijkheid om algemene regels vast te stellen die in de plaats komen van bepaalde verboden met ontheffingsmogelijkheid. Indien een activiteit voldoet aan de voorwaarden die in de algemene regels zijn gesteld hoeft er voor die activiteit geen ontheffing meer te worden aangevraagd. Van de vier vervallen algemene voorschriftenregelingen zullen er twee vervangen worden door actuele regelingen, twee regelingen keren naar verwachting niet terug (de regeling voor de aanleg van boorputten en de regeling voor evenementen in grondwaterbeschermingsgebieden).

 

De twee regelingen die worden voorbereid zijn: Algemene regels ten aanzien van de aanleg van bufferbassins in grondwaterbeschermingsgebieden en Algemene regels voor de aanleg van wegen en rioleringen in grondwaterbeschermingsgebieden.

 

Zodra deze regelingen door Gedeputeerde Staten zijn vastgesteld, worden deze gepubliceerd in het Provinciaal Blad en ook op deze plaats beschikbaar gesteld. Naar verwachting zullen deze regelingen in de loop van 2011 worden vastgesteld

 

Wijzigingen
De wijzigingen in deze Omgevingsverordening ten opzichte van de oude verordeningen, kunt u in bijgevoegde tabellen bekijken:

 

Informatie

Hieronder kunt u de de tekst van de Omgevingsverordening Limburg en de bijbehorende kaarten bekijken:

 

 

Viewer van de Omgevingsverordening Limburg:

 

Contact

 

Algemene vragen over deze verordening:

afdeling Milieu en Duurzame Ontwikkeling: de heer M.C.J. Zonderland, tel. 043 389 7502, e-mail: mcj.zonderland@prvlimburg.nl.

 

Specifieke vragen over de beschermingsgebieden en het hoofdstuk Water:

afdeling Landelijk Gebied, tel. 043 389 9944

 

Vragen over het aanvragen van een ontheffing of het doen van een melding:

afdeling Vergunningen en Subsidies, tel. 043 389 7812

 

Vragen over het gebruik van provinciale wegen:

afdeling Provinciale Wegen, tel. 043 389 7945

Share |

Uitgelicht


Zoeken