Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Beleid / Milieu / Vergunningen / Zorgplicht riolering

Zorgplicht riolering

Zorgplicht gemeente

De gemeente heeft met betrekking tot de inzameling van stedelijk afvalwater een zorgplicht. Binnen de bebouwde kom dient de gemeente alle panden aan te sluiten op de riolering. De Wet milieubeheer biedt in artikel 10.33 aan de gemeente de mogelijkheid om voor panden in het buitengebied een vrijstelling te vragen van de zorgplicht voor doelmatige inzameling van stedelijk afvalwater. Dit betekent dat, indien wordt voldaan aan het door de provincie vastgestelde beleid, een ontheffing kan worden verleend. Indien een ontheffing is verleend hoeft de gemeente de betreffende panden niet aan te sluiten op de riolering.

Ontheffing

In het provinciaal beleidskader stedelijk waterbeheer is bepaald dat gemeenten voor panden, gelegen in het buitengebied buiten de bebouwde kom, een vrijstelling van de zorgplicht kunnen krijgen. Deze vrijstelling kan worden verleend indien de kosten voor de aansluiting van een pand op de riolering de richtbedragen van € 7.921 of € 13.205 overschrijden, voor panden die liggen in 'overig gebieden' respectievelijk 'kwetsbare gebieden'.
Betreffende kwetsbare gebieden zijn aangegeven op de kaart van de milieubeschermingsgebieden met uitzondering van de Roerdalschenk. De Roerdalslenk is in het kader van de ontheffing zorgplicht riolering géén kwetsbaar gebied.

Een aanvraag om ontheffing van de gemeentelijke rioolplicht dient ten minste de gegevens te bevatten zoals die worden genoemd in artikel 5.2 omgevingsverordening (pdf, 29 KB).

Termijn ontheffing

Ontheffing voor vrijstelling van de zorgplicht wordt voor bepaalde tijd verleend. De ontheffing kan, indien de ontwikkelingen in het gebied waarvoor de ontheffing is verleend daartoe aanleiding geven, door Gedeputeerde Staten worden ingetrokken.

Verboden

Per 1 januari 2005 mogen geen ongezuiverde lozingen van huishoudelijk afvalwater meer in de bodem plaatsvinden.
De betreffende lozingen dienen na 1 januari 2005 te voldoen aan het lozingenbesluit bodembescherming of het lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater op oppervlakte water 1997.

Zorgplicht bewoner

Indien aan de gemeente een ontheffing is verleend, betekent dit dat de bewoner zelf ervoor zorg dient te dragen dat er geen ongezuiverde lozingen in de bodem meer plaatsvinden. Dit betekent dat door de bewoner zelf een andere voorziening dient te worden getroffen. Het dient een voorziening te betreffen zoals omschreven in het lozingenbesluit bodembescherming of het lozingenbesluit WVO huishoudelijk afvalwater op oppervlakte water 1997. Het gaat hier om een mini-zuiveringssysteem een zgn. IBA-systeem (Individuele Behandeling Afvalwater).

Informatie

Cluster Vergunningen,  tel. 043 389 76 49

Share |

Uitgelicht


Zoeken