Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Beleid / Milieu / Vergunningen / Zorgplicht riolering

Zorgplicht riolering

De gemeente heeft met betrekking tot de inzameling van stedelijk afvalwater een zorgplicht. Binnen de bebouwde kom dient de gemeente alle panden aan te sluiten op de riolering.

De Wet milieubeheer biedt in artikel 10.33 aan de gemeente de mogelijkheid om voor panden in het buitengebied een vrijstelling te vragen van de zorgplicht voor doelmatige inzameling van stedelijk afvalwater. Dit betekent dat, indien wordt voldaan aan het door de Provincie vastgestelde beleid, een ontheffing kan worden verleend. Indien een ontheffing is verleend hoeft de gemeente de betreffende panden niet aan te sluiten op de riolering.

 

Ontheffing

In het provinciaal beleidskader stedelijk waterbeheer is bepaald dat de gemeente voor panden, gelegen in het buitengebied buiten de bebouwde kom, een vrijstelling van de zorgplicht kunnen krijgen. Deze vrijstelling kan worden verleend indien de kosten voor de aansluiting van een pand op de riolering de richtbedragen van € 8.120 of € 13.535 overschrijden, voor panden die liggen in overige gebieden respectievelijk kwetsbare gebieden. De betreffende kwetsbare gebieden zijn aangegeven op kaart 8 Milieubeschermingsgebieden van de Omgevingsverordening Limburg.

Een aanvraag om ontheffing van de gemeentelijke rioolplicht dient ten minste de gegevens te bevatten zoals die worden genoemd in artikel 7.2.1 van de Omgevingsverordening Limburg.

 

Termijn ontheffing

Ontheffing voor vrijstelling van de zorgplicht wordt voor onbepaalde tijd verleend. De ontheffing kan, indien de ontwikkelingen in het gebied waarvoor de ontheffing is verleend daartoe aanleiding geven, door Gedeputeerde Staten worden ingetrokken.

 

Verboden

Sinds 1 januari 2005 mogen geen ongezuiverde lozingen van huishoudelijk afvalwater in de bodem plaatsvinden.
De betreffende lozingen dienen na 1 januari 2005 te voldoen aan het lozingenbesluit bodembescherming of het lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater op oppervlaktewater 1997.

 

Zorgplicht bewoner
Indien aan de gemeente een ontheffing is verleend, betekent dit dat de bewoner zelf ervoor zorg dient te dragen dat er geen ongezuiverde lozingen in de bodem meer plaatsvinden. Dit betekent dat door de bewoner zelf een andere voorziening dient te worden getroffen. Het dient een voorziening te zijn zoals omschreven in het lozingenbesluit bodembescherming of het lozingenbesluit WVO huishoudelijk afvalwater op oppervlakte water 1997. Het gaat hier om een mini-zuiveringssysteem, een zgn. IBA-systeem (Individuele Behandeling Afvalwater).

 

Informatie

Vergunningen,  tel. 043 389 99 80

Share |

Uitgelicht


Zoeken