Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Beleid / Milieu / Vergunningen / Natuurbeschermingswet / Vergunningverlening

Vergunningverlening

Voor plannen, projecten en handelingen die schade kunnen veroorzaken aan een Natura2000-gebied of een beschermd natuurmonument is een vergunning vereist in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998.

Activiteiten in en nabij een beschermd natuurmonument
U moet een vergunning bij Gedeputeerde Staten aanvragen indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
- U wilt bepaalde handelingen verrichten met betrekking tot (in en nabij) een beschermd natuurmonument; en
- Deze handelingen zijn schadelijk (of kunnen schadelijk zijn) voor het natuurschoon of de natuurwetenschappelijke waarde van het gebied, of voor dieren of planten in het gebied, of ze ontsieren het gebied.

Activiteiten in en nabij een Natura2000-gebied
Bij Natura2000-gebieden is relevant of er een (significant) effect kan worden verwacht op de instandhoudingsdoelstellingen van een gebied. Plannen, projecten en handelingen in de nabijheid van deze gebieden zijn (mogelijk) ook vergunningsplichtig (externe werking). Als er effecten optreden in meerdere provincies wordt bij die provincies ook vergunning gevraagd. In uitzonderlijke gevallen, veelal grote ingrepen met een breed scala aan gevolgen, moet vergunning gevraagd worden bij het Rijk.

Aanvraagformulier en vooroverleg
Het aanvraagformulier kunt u downloaden in de rechterkolom.

 

Het is van groot belang, zeker gezien de ontwikkelingen met betrekking tot de natuurbescherming, om als initiatiefnemer vooraf contact op te nemen met de Provincie, tel. (043) 389 78 12. 

Door goed vooroverleg te voeren wordt voorkomen dat een aanvraag wordt ingediend die niet compleet of onduidelijk is. Een onduidelijke en/of niet complete aanvraag moet eerst worden aangevuld, waardoor er een vertraging in de formele procedure ontstaat.

Na het vooroverleg vraagt de initiatiefnemer een vergunning aan bij de Provincie. In alle gevallen heeft de initiatiefnemer de plicht om informatie aan te leveren voor de beoordeling van de aanvraag. De initiatiefnemer ontvangt een bericht van ontvangst van de aanvraag.

 

Toezicht en Handhaving

De toezichthouders van de Afdeling Handhaving en Monitoring zien toe op de naleving van het besluit en op activiteiten die zonder vergunning plaatsvinden.
Constateert u een illegale handeling in een beschermd gebied, dan kunt u contact opnemen met de Milieuklachtentelefoon van de Provincie Limburg, tel. (043) 361 70 70.

Documenten

Share |

Uitgelicht


Zoeken