Natuurbeschermingswet

 • Aanvragen vergunning Natuurbeschermingswet

  30 juni 2015

  Voor plannen, projecten en handelingen die schade kunnen veroorzaken aan een Natura2000-gebied of een beschermd natuurmonument is een vergunning vereist in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998.

 • Besluiten Natuurbeschermingswet

  Hier kunt u de ter inzage gelegde en verleende Nbw-vergunningen raadplegen.

 • Beschermde gebieden

  24 februari 2015

  De Natuurbeschermingswet 1998 is gericht op de bescherming van gebieden die door de bijzondere aanwezige waarden zijn aangewezen als Natura2000-gebied of als beschermd natuurmonument. De provincie is sindsdien bevoegd gezag, behalve voor de handelingen zoals die via AMvB - het Besluit vergunningen Natuurbeschermingswet 1998 - zijn uitgewerkt.

 • Onderzoeksresultaten

  01 oktober 2013

  Op 27 november 2012 is de beleidslijn Toetsing stikstofdepositie bij Limburgse Vogelrichtlijngebieden vastgesteld. Deze beleidslijn maakt het in bepaalde gevallen mogelijk om 2004 als uitgangsjaar te kiezen bij de toetsing van plannen en projecten die stikstofdepositie veroorzaken op Limburgse Vogelrichtlijngebieden.

 • Verordening Veehouderijen en Natura2000

  17 september 2015

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken