Wet natuurbescherming

 • Aanvragen vergunning Wet natuurbescherming

  Per 1 januari 2017 zal de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking treden. Deze nieuwe wet zal de huidige Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet vervangen. Hierdoor krijgt de provincie ook nieuwe bevoegdheden. Zo zorgt de provincie vanaf deze datum voor de verlening van de (reguliere) vergunningen en ontheffingen in het kader van de Wet natuurbescherming.

 • Besluiten Wet natuurbescherming

  Hier kunt u de ter inzage gelegde en verleende Nbw-vergunningen raadplegen.

 • Beschermde gebieden

  Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Onderstaande informatie kan (gedeeltelijk) gedateerd zijn.

  De Natuurbeschermingswet 1998 is gericht op de bescherming van gebieden die door de bijzondere aanwezige waarden zijn aangewezen als Natura2000-gebied of als beschermd natuurmonument. De provincie is sindsdien bevoegd gezag, behalve voor de handelingen zoals die via AMvB - het Besluit vergunningen Natuurbeschermingswet 1998 - zijn uitgewerkt.

 • Onderzoeksresultaten

  01 oktober 2013

  Op 27 november 2012 is de beleidslijn Toetsing stikstofdepositie bij Limburgse Vogelrichtlijngebieden vastgesteld. Deze beleidslijn maakt het in bepaalde gevallen mogelijk om 2004 als uitgangsjaar te kiezen bij de toetsing van plannen en projecten die stikstofdepositie veroorzaken op Limburgse Vogelrichtlijngebieden.

 • Verordening Veehouderijen en Natura2000

  17 september 2015

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken