Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Beleid / Milieu / Vergunningen / Mijnbouwwet

Mijnbouwwet

Algemeen

Sinds 400 jaar wordt er in onderaardse kalksteengroeven (hierna aanduid als mergelgroeven) in Zuid-Limburg kalksteen (hierna aangeduid als mergel) gewonnen. Tegenwoordig vindt mergelwinning alleen nog plaats in de Sibbergroeve. Daarnaast worden er mergelgroeven voor andere doeleinden gebruikt. Zo worden mergelgroeven o.a. gebruikt als horecagelegenheid, voor het houden van kerstmarkten, het verzorgen van rondleidingen, de champignonteelt en het uitvoeren van onderzoek op het gebied van onder meer cultuurhistorie, flora en fauna (o.a. vleermuistellingen) en geologie.
Het gebruik van de mergelgroeven wordt gereguleerd in de Mijnbouwwet, het Mijnbouwbesluit en de Mijnbouwregeling. Doel van de mijnbouwwetgeving is het beschermen van de veiligheid met het oog op de mogelijke instorting van de groeven.

Bevoegd gezag

Per 1 januari 2011 zijn de taken en bevoegdheden op grond van de mijnbouwwetgeving overgedragen door de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovoatie aan Gedeputeerde Staten van Limburg. Dat betekent dat de provincie met ingang van voornoemde datum in het kader van de mijnbouwwetgeving onder meer verantwoordelijk is voor de vergunningverlening, het nalevingstoezicht en handhaving in relatie tot het winnen van mergel en het voor andere doeleinden gebruiken van de mergelgroeven.

Vergunningverlening

Op grond van de mijnbouwwetgeving is het verboden om zonder vergunning mergel te winnen of een groeve voor een ander doeleinde te gebruiken of daaraan enige wijziging aan te brengen.
Bij een aanvraag om een vergunning moeten bepaalde gegevens worden verstrekt, waaronder gebruikersgegevens, gegevens over de ligging van de groeve alsmede de resultaten van een onderzoek naar een gesteentemechanische veiligheid uitgevoerd door een deskundige in de zin van de “Handreiking gesteentemechanische veiligheid van onderaardse kalksteengroeven” van 27 oktober 2010.
Een vergunning kan slechts worden geweigerd ter bescherming van de veiligheid met het oog op instorting. Wordt een vergunning verleend, dan wordt daarin bepaald voor welk doel of welke doeleinden, welk tijdvak en welk gebied zij geldt. Daarnaast kunnen aan de vergunning voorschriften worden verbonden. Deze voorschriften kunnen onder meer betrekking hebben op de wijze waarop en de frequentie waarmee metingen naar de gesteentemechanische veiligheid van de groeve worden gedaan.

Toezicht en Handhaving

De toezichthouders van de afdeling Handhaving en Monitoring zien toe op de naleving van het verbod om zonder vergunning een groeve voor enig doeleinde te gebruiken of die te wijzigen, op de verleende vergunningen en de daaraan verbonden voorschriften. Behoudens bijzondere omstandigheden, wordt tegen geconstateerde overtredingen handhavend opgetreden.

Contactpersonen

Roy Pepels, tel. (043) 389 73 24

Afdeling Vergunningen en Subsidies

Documenten

Share |

Uitgelicht


Zoeken