Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Beleid / Milieu

Milieu

 • Bodem
  Informatie over o.a. bodembeleid, bodem(sanering) en ondergrond vindt u op www.limburg.nl/bodem
 • Externe veiligheid
  Informatie over omgevingsveiligheid, ruimtelijke ordening en veiligheid, toezicht risicovolle bedrijven, vervoer gevaarlijke stoffen, het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Omgevingsbeleid 2015-2018 en de Risicokaart Limburg.
 • Handhaving
  De Provincie is bevoegd gezag voor de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het Besluit rIsico's en zware ongevallen (Brzo), het Vuurwerkbesluit, de Wet bodembescherming (Wbb), de Natuurbeschermingswet, de Ontgrondingenwet, de Mijnbouwwet, de Wet luchtvaart, de Waterwet, de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) en de Boswet.
 • Milieu Internationaal
 • Milieuonderzoek en advies
  Een veilige, schone en gezonde leefomgeving in Limburg.
  De Provincie werkt voortdurend aan de kwaliteit van bodem, grondwater, geluid, lucht en omgevingsveiligheid. Samen met het Rijk, de Limburgse gemeenten, de Regionale Uitvoeringsdiensten en kennisinstituten houden we Limburg aantrekkelijk om te wonen, werken en ondernemen.
  Ook voeren we een aantal wettelijke taken uit.
 • Commissies

 • Geluid

  Informatie over geluidonderzoek en metingen, hogere waarden geluid, geluid provinciale wegen en (ontheffingen) stiltegebieden in Limburg.
 • Lucht

  Informatie over de actuele luchtkwaliteit in Limburg, fijn stof, luchtonderzoek en luchtmetingen, beleid, programma's en projecten.
 • Milieuklachten

  Hieronder vindt u informatie over het indienen van een milieuklacht en het melden van een ongewoon voorval door bedrijven.
 • Vergunningen

  De Provincie is bevoegd gezag voor de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het Besluit rIsico's en zware ongevallen (Brzo), het Vuurwerkbesluit, de Wet bodembescherming (Wbb), de Natuurbeschermingswet, de Ontgrondingenwet, de Mijnbouwwet, de Wet luchtvaart, de Waterwet, de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) en de Boswet.

Uitgelicht


Zoeken