Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Beleid / Milieu

Milieu

 • Bodem
  Informatie over bodembescherming, bodemgebruik, herstellen van de bodem en projecten vindt u op www.limburg.nl/bodem
 • Externe veiligheid
  Informatie over het extern veiligheidsbeleid, het programma Veiligheid maken we samen 2011-2014 en de Risicokaart Limburg.
 • Handhaving
  De Provincie Limburg is bevoegd gezag voor de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het Besluit rIsico's en zware ongevallen (Brzo), het Vuurwerkbesluit, de Wet bodembescherming (Wbb), de Natuurbeschermingswet, de Ontgrondingenwet, de Mijnbouwwet, de Wet luchtvaart, de Waterwet, de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) en de Boswet.
 • Milieu Internationaal
 • Milieuonderzoek en advies
  Informatie over onderzoek, metingen en advies op het gebied van bodem, externe veiligheid, geluid, (grond)water en lucht.
 • Commissies

 • Geluid

  Informatie over geluidonderzoek en metingen, hogere waarden geluid, geluid provinciale wegen en (ontheffingen) stiltegebieden in Limburg.
 • Lucht

  Informatie over de actuele luchtkwaliteit in Limburg, fijn stof, luchtonderzoek en luchtmetingen, beleid, programma's en projecten.
 • Milieuklachten

  Hieronder vindt u informatie over het indienen van een milieuklacht en het melden van een ongewoon voorval door bedrijven.
 • Vergunningen

  De Provincie Limburg is bevoegd gezag voor de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het Besluit rIsico's en zware ongevallen (Brzo), het Vuurwerkbesluit, de Wet bodembescherming (Wbb), de Natuurbeschermingswet, de Ontgrondingenwet, de Mijnbouwwet, de Wet luchtvaart, de Waterwet, de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) en de Boswet.

Uitgelicht


Zoeken