Economie en Financiën

 • Arbeidsmarkt en scholing

  Doelstelling van het arbeidsmarkt en scholingsbeleid is het leveren van een belangrijke bijdrage aan het oplossen van het dreigend tekort aan arbeidspotentieel, en het verminderen van de werkloosheid en dan met name bij de groep van langdurig werklozen.

 • Bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel

  10 november 2016

  Voor een excellent vestigingsklimaat is het beschikbaar hebben van goed geoutilleerde en bereikbare bedrijventerreinen en kantorenlocaties essentieel. De Provincie Limburg zorgt in samenspraak met de gemeenten voor het juiste aanbod van dergelijke werklocaties qua omvang en kwaliteit.

 • Campussen in Limburg: Brightlands

  21 april 2017

  Een excellent vestigingsklimaat beoogt de Provincie Limburg met haar betrokkenheid en een financiële bijdrage van vele tientallen miljoenen euro bij de campussen in Limburg.

 • Europees programma

  Het regionaal beleid van de Europese Unie is gericht op de regionale ontwikkeling en de economische en sociale samenhang (cohesie) in de landen van de Europese Unie. Daartoe verleent zij steun in het kader van de zogeheten Europese structuurfondsen. Ook de Provincie Limburg komt in aanmerking voor Europese steun, in het bijzonder uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Daarvoor zijn programma's opgesteld, die aangeven op welke wijze en voor welk soort projecten de Europese middelen zullen worden ingezet.

 • Gemeentefinanciën

  Met deze site willen wij iedereen die geïnteresseerd is in gemeentefinanciën in het algemeen en in de financiële ontwikkelingen bij de Limburgse gemeenten in het bijzonder van actuele informatie voorzien.

 • Ondernemerschap en Innovatie

  15 augustus 2016

  Een van de kerntaken binnen het Economisch domein is het stimuleren van ondernemerschap en innovatie. Onder innovatie verstaan we vernieuwing voor de Limburgse markt die neerslaat in producten,diensten, processen of organisatievormen. Innoveren is mensenwerk en vergt niet alleen de ontwikkeling van technologie. De Provincie Limburg richt zich o.a. op het stimuleren van Innovatie in het MKB.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken