Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Beleid / Economie en Financiën

Economie en Financiën

 • Arbeidsmarkt en scholing
  Doelstelling van het arbeidsmarkt en scholingsbeleid is het leveren van een belangrijke bijdrage aan het oplossen van het dreigend tekort aan arbeidspotentieel, en het verminderen van de werkloosheid en dan met name bij de groep van langdurig werklozen.
 • Europees programma
  Het regionaal beleid van de Europese Unie is gericht op de regionale ontwikkeling en de economische en sociale samenhang (cohesie) in de landen van de Europese Unie. Daartoe verleent zij steun in het kader van de zogeheten Europese structuurfondsen. Ook de Provincie Limburg komt in aanmerking voor Europese steun, in het bijzonder uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Daarvoor zijn programma's opgesteld, die aangeven op welke wijze en voor welk soort projecten de Europese middelen zullen worden ingezet.
 • Kennis-As Limburg
  Kennis-As Limburg staat voor de samenwerking van alle betrokken partijen - uM, MUMC+, azM, Zuyd Hogeschool, campussen, Provincie en gemeenten - om de komende tien jaar alle troeven in te zetten op de verdere ontwikkeling van de campussen in Limburg.
 • Stedelijke ontwikkeling
  Provincie Limburg zet in haar coalitieakkoord 2015-2019 in op een economische structuurversterking door de focus te leggen op de bevordering van een kenniseconomie (campussen, kennisas, investeringen in MKB) én op een sociale structuurversterking die er onder meer voor moet zorgen dat inwoners van Limburg deelnemen aan het arbeidsproces en meer zorg voor elkaar en voor hun omgeving op zich nemen. Voor deze economische en sociale structuurversterking zijn -naast een vitaal platteland- ook krachtige Limburgse steden essentieel.
 • Bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel

  Voor een excellent vestigingsklimaat is het beschikbaar hebben van goed geoutilleerde en bereikbare bedrijventerreinen en kantorenlocaties essentieel. De Provincie Limburg zorgt in samenspraak met de gemeenten voor het juiste aanbod van dergelijke werklocaties qua omvang en kwaliteit. Daarbij ligt bij kantoren primair de focus op binnensteden, maar kunnen stedelijke dienstenterreinen in de vorm van kantorenparken in stedelijke gebieden aanvullend nodig zijn. We hanteren een planning en programmering voor alle Limburgse regio's met opgaven voor het ontwikkelen van nieuwe terreinen en de herstructurering van bestaande terreinen.
  Ook retailfuncties landen (te) vaak op bedrijventerreinen. Voor bepaalde grootschalige winkels is dit onder voorwaarden toegestaan. Daarnaast zijn er een aantal stedelijke dienstenterreinen als retailpark ingericht, waar een breder palet aan winkels is toegestaan. Echter voor het grootste deel zijn en blijven winkels gevestigd in stedelijke centra, dorpskernen en winkelconcentraties in de bebouwde kom. Om het totaalbeeld van de detailhandel in Limburg te kunnen schetsen, stelt de Provincie Limburg de winkelmonitor samen, immers: winkelbezoek en winkelplanning is meer en meer een regionaal vraagstuk.
 • Gemeentefinanciën

  Met deze site willen wij iedereen die geïnteresseerd is in gemeentefinanciën in het algemeen en in de financiële ontwikkelingen bij de Limburgse gemeenten in het bijzonder van actuele informatie voorzien.
 • Ondernemerschap en Innovatie

  Een van de kerntaken binnen het Economisch domein is het stimuleren van ondernemerschap en innovatie. Onder innovatie verstaan we vernieuwing voor de Limburgse markt die neerslaat in producten,diensten, processen of organisatievormen. Innoveren is mensenwerk en vergt niet alleen de ontwikkeling van technologie. De Provincie Limburg richt zich o.a. op het stimuleren van Innovatie in het MKB.

Uitgelicht


Zoeken