Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Beleid

Provinciale Staten hebben op 7 november 2008 het Energieprogramma Limburg 2008-2011-2020 vastgesteld. In het Energieprogramma is de ambitie van de Provincie Limburg op gebied van duurzame energie en energiebesparing vastgelegd, inclusief de ambities voor de tussenliggende coalitieperiodes. Dat betekent dat Limburg in 2020: haar CO2-uitstoot met 20% heeft verlaagd ten opzichte van 1990, 20% van haar energiebehoefte duurzaam opwekt en 20% energie heeft bespaard ten opzichte van 2005.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ton Meijvogel, tel. (043) 389 7346

 

 

In 2010 ontstond bij het College van Gedeputeerde Staten de behoefte om het beleidsterrein van energie te zien in de context van de ecologische en economische ontwikkelingen en kansen. Deze kadernota voorziet in die behoefte en stelt het college in staat om toekomstige besluiten over energie - economie - ecologie beter te kunnen onderbouwen. In de notitie komen de verschillende schaalniveaus (mondiaal, Europees, nationaal en regionaal) aan de orde komen. De andere rode draad door de notitie wordt gevormd door de 3 E’s: van energie (wat is het eigenlijk?), via ecologie (urgentie) naar economie (potentie). Echter, zo eenduidig als het hier wordt voorgesteld is in de praktijk van het schrijven nauwelijks haalbaar, omdat de beleidsterreinen als vanzelf in elkaar overvloeien. Money makes the world go round. Maar feitelijk zorgt de beschikbaarheid van energie ervoor dat de wereld draait. Letterlijk, maar ook figuurlijk: zonder energie, geen economie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ton Meijvogel, tel. (043) 389 7346.

 

In 2010 is daarnaast, naar aanleiding van een motie van Provinciale Staten, het Witboek Duurzame Energie opgesteld. Het Witboek bevat een aantal voorstellen waarmee de uitvoering van het Energieprogramma versneld kan worden, zodanig dat burgers en het bedrijfsleven deze transitie willen en kunnen oppakken. Het Witboek schept dus randvoorwaarden waarmee de uitvoering van het Energieprogramma vergemakkelijkt wordt en doelen van het Energieprogramma sneller en met meer zekerheid worden gerealiseerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Edwin Zijlstra, tel.(043) 389 7257,

 

Gedurende de uitvoering van het Energieprogramma wordt jaarlijks een Operationeel Plan opgesteld, met daarin de informatie over  de voortgang van het Energieprogramma, de reeds bereikte resultaten, de nog openstaande doelstellingen en programma voor het volgende kalenderjaar

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Regine Adriaanse, tel.(043) 389 8983.

 

Een van de onderdelen van het Energieprogramma is het beleid voor warmte en koudeopslag (WKO). Het toepassen van warmte en koude opslag kan een goede bijdrage leveren aan het behalen van de provinciale klimaatdoelstellingen. Het uitgangspunt van het provinciale WKO-beleid is het zo breed mogelijk beschikbaar stellen van alle grondwaterpakketten voor de toepassing van WKO, zodat het beschikbare potentieel aan energieopslag in de Limburgse bodem maximaal gebruikt kan worden. Alleen de grondwaterpakketten die van belang zijn voor de drinkwaterwinning worden uitgesloten voor de toepassing van WKO-systemen, vanwege mogelijke risico's voor de drinkwatervoorziening.
Dit betekent dat de toepassing van WKO-systemen in grondwaterbeschermingsgebieden Roerdalslenk en Venloschol, waterwingebieden en het bodembeschermingsgebied Mergelland deels verboden of beperkt wordt door het stellen van regels in de Provinciale milieuverordening. Verder zijn op basis van de landelijk geldende wetgeving, WKO-systemen die effect kunnen hebben op de instandhoudings-doelstellingen van Natura 2000 gebieden en systemen die gesitueerd worden in de Ecologische Hoofdstructuur, aan beperkingen onderhevig. Feitelijk betekenen deze restricties dat in vrijwel het gehele stedelijke gebied de toepassing van WKO zal zijn toegestaan. Het WKO-beleidskader is vastgesteld als bijlage 3 bij het Energieprogramma.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Regine Adriaanse, tel.(043) 389 8983.

Share |

Uitgelicht


Zoeken