Maart 2017

 • Erepenning van de Provincie Limburg voor scheidend secretaris/algemeen directeur Ad de Kroon

  Vrijdag 24 maart overhandigde gouverneur Theo Bovens de Provinciale Erepenning aan de heer Ad de Kroon bij gelegenheid van zijn afscheid als secretaris van het college van Gedeputeerde Staten en algemeen directeur van de Provincie Limburg.

 • Ruim twee miljoen voor verkeersprojecten Noord-Limburg

  De Provincie Limburg trekt ruim € 2,3 miljoen subsidie uit voor verschillende verkeersprojecten in de regio Noord-Limburg. De grootste bedragen zijn bestemd voor verbetering en verlichting van fietspaden. Zo gaat er bijvoorbeeld bijna vier ton naar de aanleg van fietspaden in de gemeente Peel en Maas en wordt er fietsverlichting aangelegd op de Helenaveenseweg ter hoogte van Toverland.

 • Buitenring waarschijnlijk eerder dan 2021 gereed

  23 maart 2017

  De Provincie Limburg kan -eerder dan verwacht- beschikken over de laatste stukken grond die nodig zijn voor de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg. Voor de 26 kilometer lange Buitenring moesten meer dan 1000 percelen worden verworven. In totaal ruim 300 dossiers. In alle dossiers, op één na, is de grond op minnelijke wijze verworven. In het geval van dat ene dossier is een onteigeningsprocedure opgestart. Deze procedure is afgelopen week in het voordeel van de Provincie Limburg afgerond.

 • Nieuwe subsidieregeling schutterijen

  23 maart 2017

  De Provincie Limburg heeft dit jaar € 52.500 subsidie beschikbaar voor de Limburgse schutterijen. Het subsidiepotje is onderdeel van de nieuwe Schutterijregeling, bedoeld om vernieuwende projecten te stimuleren en meer jongeren bij het schutterswezen te betrekken.

 • Huurders profiteren van afnemende lastendruk Limburgse gemeenten

  De lastendruk 2017 voor de eigenaren/gebruikers van de Limburgse gemeenten stijgt nauwelijks, namelijk maar met 0,10%. Huurders zien hun lasten met gemiddeld 2,19% afnemen. Dit blijkt uit het Belastingoverzicht 2017 van de Provincie Limburg over de ontwikkeling 2016-2017 van de OZB, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing.

 • ‘Spoorboekje’ inpassingsplan railaansluiting VDL Nedcar

  21 maart 2017

  De Provincie Limburg zet de eerste stap voor het inpassingsplan spooraansluiting VDL Nedcar. Daarmee wordt autofabriek VDL Nedcar vanwege het grote provinciale en nationale economische belang verankert in de regio. Ook kan daarmee de groei van het wegvervoer rond de autofabriek worden getemperd.

 • Provincie kiest voor toekomst Landgraaf en Heerlen

  21 maart 2017

  Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg hebben het herindelingsontwerp Landgraaf-Heerlen vastgesteld. Door de herindeling ontstaat een robuuste gemeente van bijna 125.000 inwoners, die in staat is de huidige en toekomstige maatschappelijke, economische en ruimtelijk-fysieke opgaven effectief op te pakken. De Provincie acht het tot stand komen van de nieuwe gemeente zowel van groot belang voor de toekomst van de inwoners van Heerlen en Landgraaf als ook voor de gehele regio Parkstad. De nieuwe gemeente, met als werknaam Landgraaf-Heerlen, zal een krachtige bijdrage leveren aan de aanpak van de sociaal-economische opgaven waar de beide gemeenten maar ook de regio al vele jaren mee kampen.

 • Saskia Goetgeluk benoemd als CEO Brightlands Campus Greenport Venlo

  Saskia Goetgeluk (1964) start per 1 mei 2017 als CEO van Brightlands Campus Greenport Venlo. Zij wordt verantwoordelijk voor de inhoudelijke doorontwikkeling van de campus tot hét kennis- en innovatielandschap op het gebied van gezonde voeding.

 • Limburg bijeen tegen bijensterfte

  Imkers, onderwijsmensen, overheden, natuurbeheerders en ondernemers uit de groene sector zijn afgelopen donderdag bij elkaar gekomen in het Gouvernement in Maastricht. Ieder met dezelfde missie: hoe kunnen we een positieve en stimulerende groeitrend onder de bijenpopulatie realiseren? Het antwoord ligt in kennisdelen, samenwerken en actie ondernemen, met biodiversiteit als toverwoord. Het symposium ‘Limburgers Bijeen voor Bijen’ blijft daar de komende jaren een verbindende rol in spelen.

 • Verdrag van Maastricht genomineerd voor het Europees Erfgoed label

  Het Verdrag van Maastricht kan de titel Europees Erfgoedlabel krijgen. Vandaag heeft de ministerraad op voorstel van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besloten dit historisch document voor te dragen voor deze titel bij de Europese Commissie in Brussel. Gouverneur Theo Bovens: “Bijzonder blij met deze nominatie. De kandidaatstelling van het ‘Verdrag van Maastricht’ voor de selectieronde voor het Europees Ergoed Label door Gedeputeerde Staten van Limburg is hiermee succesvol. Deze voordracht van het Kabinet is een mooi vervolg op de activiteiten rondom het 25-jarig Verdrag van Maastricht en geeft het belang weer van het Verdrag van Maastricht in de geschiedenis én de toekomst van Europa”.

 • Uitvoering Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum kan van start

  17 maart 2017

  De Raad van State heeft op 15 maart jl. uitspraak gedaan over de beroepen tegen het inpassingsplan van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Van de 30 beroepen die bij de hoogste bestuursrechter zijn ingediend, is er slechts één gegrond verklaard. De provincie had ter zitting al aangegeven dat het beroep terecht was.

 • Campagne ‘Hou je aan de snelheidslimiet’ van start

  17 maart 2017

  Even wat extra gas geven, zodat je opschiet? Het lijkt niet de moeite waard erbij stil te staan. Echter: schijn bedriegt. Als alle automobilisten zich aan de snelheidslimiet houden, neemt het aantal letselslachtoffers in Nederland met een kwart af. Daarom start maandag 20 maart 2017 weer de campagne ‘Hou je aan de snelheidslimiet’.

 • Provinciale Erepenning voor beeldend kunstenaar Marijke Stultiens

  Gouverneur drs. Theo Bovens reikte op 16 maart 2017 de Provinciale Erepenning uit aan Marijke Stultiens-Thunnissen. De uitreiking vond plaats tijdens de opening van de expositie van haar werk in de centrale hal van het Gouvernement te Maastricht.

 • Grotere carpoolplaats in Urmond

  14 maart 2017

  De carpoolplaats langs de snelweg A2 in Urmond wordt verplaatst en vergroot. Steeds meer Limburgers rijden namelijk samen met anderen naar het werk in plaats van in de eigen auto.

 • Ondernemers starten voorbereiding bouw nieuw R&D-lab van 20.000 m2 in Venlo

  10 maart 2017

  Op de Brightlands Campus Greenport Venlo wordt naar verwachting dit jaar een nieuw tuinbouwresearch & development- lab van twee hectare gebouwd. Het is een initiatief van de drie Noord-Limburgse ondernemingen Botany, Blue Engineering en Bluehub en de Provincie Limburg. De totale beoogde investering bedraagt €18,5 miljoen. Na een voorstudie zijn recent de feitelijke voorbereidingen gestart. Definitieve besluitvorming wordt over enige maanden verwacht.

 • Provincie steekt 1,5 miljoen in actieplan toerisme

  De Provincie Limburg trekt 1,5 miljoen euro uit voor het ‘Actieplan versterken ondernemerschap in de toeristisch-recreatieve sector’. Het plan is ontwikkeld in samenspraak met brancheorganisaties, VVV’s, ondernemers, gemeenten en onderwijs-/kennisinstellingen en moet de kwaliteit van de toeristische sector in Limburg een boost geven.
  Het plan voorziet in ondersteuning van ondernemers bij het maken van keuzes voor de toekomst van hun bedrijf, het ontwikkelen van investeringsplannen, kennisverbreding en het stimuleren van nieuw aanbod voor de toerist, waarbij wordt samengewerkt met ondernemers uit andere sectoren, zoals natuur, cultuur of sport. Ook er is binnen het Actieplan geld beschikbaar voor de scholing van personeel en het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de toeristische sector.

 • Provincie versterkt stadshart Weert

  Weert kan rekenen op een provinciale bijdrage van ruim 3 miljoen euro voor de uitvoering van het centrumplan ‘Versterking Stadshart’. In het Jacob van Hornemuseum is op maandag 6 maart 2017 het centrumplan gepresenteerd en een convenant ondertekend door gedeputeerde Eric Geurts en wethouder Frans van Eersel. Hierin zijn afspraken vastgelegd over een kwaliteitsslag die de gemeente wil maken en die ze heeft vertaald in verschillende projecten. Het geld wordt niet zomaar verstrekt, Provincie Limburg en gemeente sturen gezamenlijk op de afgesproken eindresultaten.

 • Kick-off “Platform Cultuureducatie Limburg” 7 maart 2017

  Op 7 maart 2017 start de Provincie Limburg met het Platform Cultuureducatie Limburg. Het platform heeft als doel om alle kennis over cultuureducatie in het basisonderwijs vanuit de verschillende regio’s met tal van partners te delen.

 • Weekendafsluitingen N294 Urmonderbaan te Sittard-Geleen

  De Provincie Limburg gaat de verkeersregelinstallaties (VRI’s) vervangen op de kruispunten N294 Urmonderbaan - A2 en N294 Urmonderbaan – Oude Postbaan (nabij Chemelot) in de gemeente Sittard-Geleen. Om de werkzaamheden veilig en snel uit te kunnen voeren is het nodig de kruispunten gedurende enkele weekenden (deels) af te sluiten. De VRI’s zijn verouderd en aan vervanging toe. Nieuwe technische systemen maken het mogelijk de groentijden en de cyclussen te optimaliseren. Hierdoor verbetert de verkeersafwikkeling en worden de wachttijden korter.

Zoeken

Uitgelicht

Zoeken