Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Nieuws- en persberichten / 2012 / Juli 2012 / Provincie Limburg en gemeente Meerssen ondersteunen restauratie boerderij Bischoff

Provincie Limburg en gemeente Meerssen ondersteunen restauratie boerderij Bischoff

De gemeente Meerssen en de Provincie Limburg willen de mogelijkheid creëren om het vervallen rijksmonument boerderij Bischoff aan de Klinkenberg in Rothem te restaureren. De restauratie van de hoeve is onder meer afhankelijk van de mogelijkheid die hiertoe wordt geboden door de regelgeving.

In een advies aan de gemeente Meerssen geeft de Provincie aan, de restauratie mogelijk te willen maken. Als de plannen doorgang vinden, verleent de Provincie daarnaast € 500.000,00 subsidie voor de restauratie en herbestemming van het complex. De restauratie, de nieuwbouw en de bestemming maken het mogelijk dat een cultuurhistorisch waardevol monument weer in ere kan worden hersteld en een nieuwe toeristische parel voor de gemeente Meerssen en het aangrenzende Heuvelland kan ontstaan.


De provinciale medewerking komt als reactie op het voorleggen van het gemeentelijk bestemmingsplan ‘Hoeve Klinkenberg’ aan de Provincie. Het bestemmingsplan voorziet in de herbouw en een nieuwe functie-invulling van de monumentale hoeve Klinkenberg die gelegen is in Rothem. Deze hoeve is momenteel, na jarenlang onbewoond te zijn geweest, volledig vervallen. In het bestemmingsplan worden binnen de bestemming ‘gemengd’ meerdere functies toegelaten waaronder vakantiewoningen, horeca en zorggerelateerde dienstverlening.

 

Overleg tussen gemeente, initiatiefnemer, Provincie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft opgeleverd dat, ondanks de zeer vervallen staat, de hoeve na restauratie, binnen daarvoor opgestelde randvoorwaarden, haar rijksmonumentale status kan behouden. Hierdoor blijft niet alleen het gebouw voor de toekomst bewaard, maar kan ook een bijdrage worden geleverd aan de werkgelegenheid. Een mooie bijkomstigheid is dat aan leerlingen in de bouw de mogelijkheid wordt geboden om werkervaring op te doen. De vakkennis die nodig is voor restauraties kan op deze wijze worden doorgegeven en worden behouden voor de toekomst.

 

Voor het initiatief om (recreatie)woningen te realiseren is na intensief overleg tussen gemeente, WML en Provincie, ook overeenstemming bereikt. Voor dit initiatief kan gebruik gemaakt worden van de ontheffingsmogelijkheid in de Omgevingsverordening Limburg. In een ontheffing zullen, om recht te doen aan het doel van de omgevingsverordening het beschermen van het waterwingebied, wel aanvullende voorwaarden worden gesteld aan de afhandeling van hemelwater (niet infiltreren) en de parkeerplaatsen (vloeistofdicht uitvoeren). In het bestemmingsplan zullen met dit zelfde doel ook nadere eisen gesteld moeten worden aan de bestemming en gebruiksmogelijkheden. De Provincie acht de voorgenomen horecafunctie ook passend op deze locatie, hoewel er formeel sprake is van de oprichting van een inrichting ingevolge de Wet milieubeheer (Wm), waarvoor in een waterwingebied een verbod geldt volgens artikel 2.5, eerste lid, van de Omgevingsverordening Limburg. De Provincie meent dat hiervoor een passende oplossing mogelijk is, door voorwaarden te stellen in het bestemmingsplan en de Wm-vergunning aan de inrichting van de horecavoorziening zodat dat het initiatief geen extra risico's voor de waterwinning tot gevolg heeft. Aan het mogelijk maken van de restauratie blijft in het hele traject een goede inzet en afstemming tussen initiatiefnemer, gemeente en Provincie noodzakelijk.

 

Door het mogelijk maken van de restauratie van hoeve Bischoff wordt een unieke kans aangegrepen dat een rijksmonument weer in ere kan worden hersteld, waarbij het belang van de waterwinning (een doel in de Omgevingsverordening Limburg) niet uit het oog wordt verloren.

Mede naar aanleiding van deze casus hebben Gedeputeerde Staten besloten om de Omgevingsverordening te evalueren om te bezien of deze mogelijk aangepast kan worden om het doel de bescherming van het waterwingebied te dienen in plaats van de regels.

Share |

Uitgelicht

Persdesk

Laatste nieuws Limburgs Parlement


Zoeken