Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Nieuws- en persberichten / 2012 / Juli 2012 / Constituerend beraad Gedeputeerde Staten 2012-2015

Constituerend beraad Gedeputeerde Staten 2012-2015

Het nieuwe College van Gedeputeerde Staten heeft vandaag in zijn constituerend beraad besluiten genomen over de portefeuilleverdeling, de waarneming van het commissarisambt, de onderlinge vervanging en de verdeling van functies uit hoofde van het ambt.

Portefeuilleverdeling College van Gedeputeerde Staten 2012-2015

 

 

De heer Th.J.F.M. Bovens

Commissaris van de Koningin

 

• Algemeen- Juridische aangelegenheden

• Openbare orde en Veiligheid

• Integriteitsbeleid

• Bestuurlijke organisatie

• Internationalisering

• Public Affairs

• Strategie

• Communicatie

• Burgerparticipatie

 

 

De heer N.M.J.G. Lebens  (CDA)

Cultuur en Sport, Leefbaarheid en Wijkenaanpak

 

• Kunst en cultuur, incl. MCH2018 en musea

• Monumentenzorg

• Sport incl. Sportzone en Hippisch centrum

• Wijkenaanpak

• Leefbaarheid incl. groen in en rond stad en dorp

• Demografische opgave

• Treasury en beleggingen

• Subsidies

• Landgoederenzone Maastricht-Valkenburg

• Quartier des Arts/Belvedère/Maaskruisend verkeer

 

 

De heer P.F.C.W. van der Broeck (CDA)  

Ruimte en Infra

 

• Hoofdinfra incl. N280-west

• Railinfra, mobiliteit en OV

• Ruimtelijke ordening

• Landbouw

• Natuur- en plattelandsontwikkeling excl. groen in en rond stad en dorp

• IPO-bestuur

• Maasveiligheid, Zandmaas en Grensmaas

• Gebiedsgericht beleid

 

 

De heer M.L. Verheijen (VVD)

Economie en Grondbedrijf

 

• Economie

 • LIOF

• Distributiecentra locatiebeleid

• Bedrijventerreinen incl. herstructurering

• Chemelot

• Health Science campus Maastricht

• Floriade en Greenport

• Aanbestedingsbeleid

• Grondbedrijf

 

 

De heer E.J. Koppe (VVD)

Financiën, Volkshuisvesting, Verkeer en Handhaving

 

• Financiën

• Bedrijfsvoering

• Volkshuisvesting

• Provinciale wegen en verkeersveiligheid incl. Buitenring

• Huisvesting excl. Musea

• Handhaving

• RUD-vorming

 

 

De heer H.M. Kersten  (PvdA) 

Arbeidsmarkt en Onderwijs, Duurzaamheid en Energie

 

• Onderwijs en Arbeidsmarkt

• Milieu en Waterbeleid

• Waterschappen

• Ontgrondingen

• ENCI-planontwikkeling

• OPAC

• Duurzaamheid en Energie

• Bodemsanering

 

 

De heer P.H. van Dijk (PvdA)  

Zorg en Welzijn

 

• Jeugdzorg

• Zorg en Welzijn

• Maatschappelijke organisaties

• Media

• Vergunningen

 

 

Waarneming  commissarisambt

1.       Dhr. Lebens;

2.       Dhr. Verheijen;

3.       Dhr. Kersten;

4.       Dhr. Van der Broeck;

5.       Dhr. Koppe;

6.       Dhr. Van Dijk.

 

 

Onderlinge vervanging

·         Gedeputeerden Lebens en Van Dijk vervangen elkaar;

·         Gedeputeerden Verheijen en Kersten vervangen elkaar;

·         Gedeputeerden Van der Broeck en Koppe vervangen elkaar.

 

 

Nevenfuncties

 

Commissaris van de Koningin (nevenfuncties zijn ongewijzigd)

 

Voorzitter Universiteitsfonds Limburg

Voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg

Bestuurslid Stichting Euregio Maas-Rijn, Eupen

Plv.-lid Comité van de regio's, Brussel

Bestuurlijk vertegenwoordiger regio Maastricht-Heerlen-Aken-Luik (MHAL) in Peri Urban Regions Platform Europe
Lid kernteam Euregio Rijn-Maas-Noord
Adviserend lid Algemeen Bestuur Euregio Rijn-Maas-Noord
Adviserend lid Dagelijks Bestuur Euregio Rijn-Maas-Noord

 

 

Gedeputeerde Lebens

 

Lid IPO-adviescommissie Cultuur

Lid Bestuurlijk overleg Museumkwartier Venlo

Lid Stuurgroep Peelbergen Hippisch Centrum

Voorzitter Kamer uit Gedeputeerde Staten van Limburg voor de behandeling van administratieve geschillen

Lid Stuurgroep Maastricht-Heuvelland / Gebiedsontwikkeling Maastricht Valkenburg (GOMV)

Lid Stuurgroep Regiovisie Westelijke Mijnstreek

 

 

Gedeputeerde Van der Broeck

 

Lid stuurgroep IBA (Parkstad)

Lid Stuurgroep Vlaanderen-Nederland project Bodembreed

Voorzitter Stuurgroepen Hoogwatergeulen en Nevengeulen Zandmaas II

Lid IPO-adviescommissie Ruimtelijke Ordening en Wonen

Lid Nederlands-Duitse commissie Ruimtelijke Ordening

Vertegenwoordiger GS in de Provinciale Commissie Omgevingsvraagstukken (PCOL)

Lid Stuurgroep Ooijen-Wanssum

Lid Bestuurlijk Werkgroep Ontwikkelassen N280

Voorzitter Bestuurlijk Overleg Graetheide

Lid Stuurgroep Oostflank Brunssum / Nature Wonder World (NWW)

Voorzitter Stuurgroep integrale gebiedsuitwerkingen Maasduinen

Voorzitter Stuurgroep integrale gebiedsuitwerkingen Peelregio

Lid Bestuurlijk Overleg Maaswerken

Voorzitter/lid Regionaal Bestuurlijk overleg Maas

Voorzitter Stuurgroep Delta Maas

Lid Stuurgroep Deltaprogramma

Lid Nationaal Bestuurlijk Overleg Deltaprogramma

Lid Bestuurlijke Werkgroep Maasplassen

Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Ruimte voor Ruimte BV

Voorzitter van het Bestuurlijk Regionaal Overleg Via Limburg

Lid van het Bestuurlijk Overleg Via Limburg

(plv) Voorzitter van de Stuurgroep Albert Knoop

Voorzitter Bestuurlijk Overleg A74

Voorzitter Bestuurlijke Werkgroep ontwikkelas Weert-Roermond

Lid Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

Lid IPO-adviescommissie Mobiliteit

Voorzitter Platform Openbaar Vervoer

Voorzitter Regionaal Mobiliteitsoverleg

Voorzitter Stuurgroep Veolia Transport Limburg

Lid Stuurgroep A2 Passage Maastricht

Adviseur Openbaar Lichaam Maas-Schwalm-Nette

Lid Stuurgroep Drielandenpark

Lid Comité van Toezicht Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP)

Lid IPO Bestuur

Voorzitter IPO adviescommissie Vitaal Platteland

(adv) Lid van de Commissie Platteland in Uitvoering

Lid Bestuurlijke Werkgroep Landbouw Natuur en Recreatie (LNR)

Lid Bestuurlijke Werkgroep Landschap

Voorzitter Stuurgroep integrale gebiedsuitwerkingen Waardevol Cultuur Landschap (WCL)

Lid Stuurgroep Regiofonds Noord

Lid Stuurgroep Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML)

 

 

Gedeputeerde Verheijen

 

Lid Kernteam Overheden Overlegplatform Greenport Holland

Adviserend lid bestuur Greenport Holland International

Lid bestuur Stichting Greenport Venlo

Auditor Raad van Commissarissen Floriade 2012

Lid Tuinbouw business club

Voorzitter Stuurgroep bereikbaarheid Floriade

Lid IPO-adviescommissie Economische zaken

Lid Bestuur Stichting Euregio Maas-Rijn

Lid Comité van Toezicht Maas-Rijn Europese Territoriale Samenwerking (ETS)

Lid bestuurlijk overleg (go-no go meeting) Euregio Maas-Rijn ETS

Lid bestuurlijk overleg grensregio Vlaanderen-Nederland ETS

Lid Comité van Toezicht bestuurlijk overleg grensregio Vlaanderen-Nederland ETS

Lid Stuurgroep grensregio Vlaanderen-Nederland ETS

Lid Comité van Toezicht Duitsland-Nederland ETS

Lid regionale Stuurgroep Euregio Rijn-Maas-Noord ETS

Lid regionale Stuurgroep Euregio Rijn-Waal ETS

Lid Stuurgroep Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Phasing Out D2

Vice-voorzitter Comité van Toezicht Enkelvoudig Programmeringsdocument (EPD)-Zuid

Lid Stuurgroep Floriade 2012

Voorzitter Stuurgroep en regiegroep Versnellingsagenda

Voorzitter stuurgroep Zuid-Oost Operationeel Programma (OP) Zuid-Nederland

Vice voorzitter stuurgroep Steden OP Zuid-Nederland

Lid Stuurgroep Maastricht Health Campus

Lid Bestuurlijke Werkgroep Innovatieve Bedrijvigheid

Lid Bestuurlijke Werkgroep Campus Avantis / Nieuwe Energie

Vz stuurgroep Chemelot campus

Vz stuurgroep Healthcare Maastricht

Algemene Vergadering van Aandeelhouders NV Werklandschapontwikkelings Maatschappij (WOM) Klavertje 4

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Land Development Avation Valley Maastricht NV

Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders NV Industriebank LIOF

Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders NV Aangewezen luchtvaartterrein Maastricht Aachen Airport

Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen (LHB)

Lid Stuurgroep Kop van Noord

 

 

Gedeputeerde Koppe

 

Lid Overleggroep Aandeelhouders Essent

Lid bestuur Stichting Essent Sustainability Development

Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders BNG

Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Enexis Holding NV

Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Cross Border Leases (CBL) Vennootschap BV

Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Verkoop Vennootschap BV

Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV

Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Claim Staat Vennootschap B.V.

Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV

Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vordering op Enexis BV

Lid Raad van Advies Empower Limburg

Lid Algemeen Bestuur IZA Nederland

Voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Buitenring Parkstad Limburg

Voorzitter van het Regionaal Bestuurlijk Overleg Buitenring Parkstad Limburg

Lid Bestuurlijke Werkgroep Gebiedsontwikkeling Parkstad Ring

Lid portefeuillehoudersoverleg Handhaving (IPO)

Lid IPO-adviescommissie Veiligheid en Handhaving

Voorzitter stuurgroep regionale uitvoeringsdiensten

Voorzitter stuurgroep bestuurlijk handhavingsoverleg Limburg

Voorzitter bestuurlijk handhavingsoverleg Limburg Zuid

Voorzitter bestuurlijk handhavingsoverleg Limburg Noord

Voorzitter bestuurlijk overleg Bouwen en Wonen

Lid Kamer uit Gedeputeerde Staten van Limburg voor de behandeling van administratieve geschillen

Voorzitter Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL)

Lid Stuurgroep Regiodialoog Parkstad

 

Gedeputeerde Kersten

 

Lid raad van toezicht Interactief Waterbeheer in de grensregio Vlaanderen-Nederland

Lid Stuurgroep Duurzame Energie Centrale Limburg (DECL)

Lid Raad van Toezicht Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen

Lid IPO-adviescommissie Milieu

Lid IPO-adviescommissie Water

Lid / plv. voorzitter Stuurgroep Actief Bodembeheer De Kempen

Voorzitter Stuurgroep Waterpanels

Voorzitter Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg

Voorzitter commissie AWACS Limburg

Voorzitter Milieucommissie Luchthaven Maastricht

Lid Landelijk Bestuurlijk overleg regionale voorzitters Kader Richtlijn Water (KRW) (indien voorzitter Regionaal Bestuurlijk overleg Maas)

Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders WML

Lid Stuurgroep Wateraanvoer en Waterverdeling Limburgse en Brabantse Kanalen (WWLBK)

Lid Stuurgroep Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ)

Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Waterschapsbank NV

Lid vertrouwenspact Werkgelegenheid

Lid Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen

Lid Kamer uit Gedeputeerde Staten van Limburg voor de behandeling van administratieve geschillen

 

 

Gedeputeerde Van Dijk

 

Lid IPO-adviescommissie Sociaal Beleid

Auditor Provinciale Raad Volksgezondheid

Lid Bestuur Stichting Euregio Maas-Rijn

Lid Kamer uit Gedeputeerde Staten van Limburg voor de behandeling van administratieve geschillen

 

 

 

Share |

Uitgelicht

Persdesk

Laatste nieuws Limburgs Parlement


Zoeken