Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Nieuws- en persberichten / 2010 / September 2010 / Huisvesting statushouders eerste helft 2010

Huisvesting statushouders eerste helft 2010

Statushouders zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Zij hebben recht op goede woonruimte. Ook in de Limburgse gemeenten. Maar voldoen aan deze taak is niet altijd even makkelijk. De Provincie ziet daarop toe. Deze week brengt de Provincie Limburg haar verslag uit aan de Minister van Wonen, Wijken en Integratie over de stand van zaken in Limburg over de eerste helft van 2010.

Het afgelopen halfjaar kenmerkt zich door een actieve en integrale werkwijze. De contacten met de gemeenten waren intensief, er zijn de nodige inspanningen verricht om met de nodige creativiteit de taakstellingen gerealiseerd te krijgen en de regionale samenwerkingsafspraken zijn verder geconcretiseerd. Naast regionale samenwerking op het terrein van huisvesting is in deze periode een duidelijke link gelegd naar de aangrenzende beleidsterreinen onderwijs, arbeidsparticipatie en woonvisie. Daarmee is gewerkt aan een integrale aanpak op regionaal niveau. Desondanks is de achterstand ten opzichte van de vorige periode toegenomen van 286 naar 313 personen. Dit is overigens een landelijke trend. Opmerkelijk is dat met name de grote gemeenten in Limburg achterblijven. Met deze gemeenten wordt op korte termijn overleg gevoerd. Hoofdoorzaak van de achterstand is het feit dat het vaak gaat om woonruimte voor alleenstaanden of juist grote gezinnen. Dit type huisvesting is lastig te vinden. Maar ook het feit dat veel verblijfsgerechtigden randstadgeoriënteerd zijn, speelt parten. Om het tekort aan kleine of juist grote woonruimte te compenseren, zullen onorthodoxe maatregelen genomen moeten worden. Te denken valt aan het ombouwen van leegstaande gebouwen tot passende woningen en het geschikt maken van bijvoorbeeld eengezinswoningen voor bewoning door meerdere huishoudens. Ook dient de taakstelling verankerd te worden in de regionale woonvisies en de regionale woningbouwprogrammering. De ontbrekende belangstelling voor de aangeboden woningen in Limburg wordt door bemiddeling van de stichting Vluchtelingenwerk opgepakt. Deze is vooral gericht op de doelgroep die al in de Limburgse asielzoekerscentra verblijven en dus al een binding met de regio hebben. De Provincie blijft de gemeenten met kracht aanspreken op hun verantwoordelijkheid en zal haar wettelijke verantwoordelijkheid waar nodig nemen.

In een eerdere WebTV-reportage brachten wij in beeld wat er allemaal komt kijken bij het huisvesten van vluchtelingen met een verblijfsvergunning in Limburg? U kunt de filmpjes Wat houdt het huisvesten van statushouders in? Wat maakt het huisvesten van statushouders moeilijk? en Hoe werken partijen samen?, hieronder bekijken, en op www.limburg.nl/webtv.

 

 

Share |

Uitgelicht


Zoeken