Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2012 / Mei 2012 / Zwembad De Geusselt, Olympiaweg Maastricht, definitief besluit Waterwet 2011-0997

Zwembad De Geusselt, Olympiaweg Maastricht, definitief besluit Waterwet 2011-0997

Soort bekendmaking
watervergunning
Locatie (postcodes)
  • 6225XX
Publicatiedatum
30-05-2012
16 50.8571072000, 5.7208460000

Beschrijving

Kennisgeving Waterwet

Het clusterhoofd Water, Bodem en Natuur van de afdeling Vergunningen en Subsidies maakt bekend dat het volgende besluit, krachtens mandaat, is genomen:

Waterwet, definitief besluit wijziging vergunning
Project/activiteit: WO 739 Zwembad De Geusselt
Locatie: gemeente Maastricht, Olympiaweg, 6225 XX  Maastricht
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Limburg
Datum besluit: 24 mei 2012
Zaaknummer: 2011-0997
Over het ontwerpbesluit is een zienswijze ingediend.
Het definitief besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit gewijzigd.

Inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 29 mei 2012 t/m 9 juli 2012:
- in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, elke werkdag van 8.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur;
- in het gemeentehuis van Maastricht, op de gebruikelijke plaats en tijden.

Rechtsbescherming
Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u, tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, beroep instellen bij de Rechtbank Maastricht. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekend gemaakt een beroepschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht alsmede de redenen van het beroep (motivering).
Het beroepschrift moet worden gericht aan: Rechtbank Maastricht, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Als u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Maastricht verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Rechtbank Maastricht, www.rechtspraak.nl (selecteer bij -kies een gerechtelijke instantie-, Rechtbank Maastricht, klik op ok).
U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Meer informatie
Afdeling Vergunningen en Subsidies: tel. (043) 389 76 49
www.limburg.nl/vergunningen (klik op Actuele vergunningsbesluiten)

 


Uitgelicht


Zoeken