Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Actueel / Bekendmakingen / 2012 / Mei 2012 / Bieleveld Ysselsteyn B.V., Kempkensberg 7 Ysselsteyn, omgevingsvergunning 2011-0622

Bieleveld Ysselsteyn B.V., Kempkensberg 7 Ysselsteyn, omgevingsvergunning 2011-0622

Soort bekendmaking
omgevingsvergunning
Locatie (postcodes)
  • 5813AE 7
Publicatiedatum
30-05-2012
16 51.5099813000, 5.9034586000

Beschrijving

Hernieuwde kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Het clusterhoofd Milieu van de afdeling Vergunningen en Subsidies maakt bekend dat het volgende besluit, krachtens mandaat, is genomen:

Verleende omgevingsvergunning
Voor: vergunning biovergistingsinstallatie
Locatie: Bieleveld Ysselsteyn B.V., Kempkensberg 7, 5813 AE  Ysselsteyn
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Limburg
Datum besluit: 10 mei 2012
Zaaknummer: 2011-0622

Over het ontwerpbesluit zijn zienswijzen ingediend.
Het besluit is ten opzichte van de ontwerpbesluit gewijzigd.

Inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 30 mei 2012 t/m 10 juli 2012:
- in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, elke werkdag van 8.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur;
- in het gemeentehuis van Venray, op de gebruikelijke plaats en tijden.

Het besluit wordt gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op de website www.limburg.nl/vergunningen.

Rechtsbescherming
Tegen het besluit kan beroep worden ingesteld door: belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit, adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over het ontwerpbesluit, belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

Beroep instellen kan van 31 mei 2012 t/m 10 juli 2012 tegen betaling van de verschuldigde griffierechten bij de Rechtbank Maastricht. Op deze beroepschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de redenen van het beroep (motivering).
Het beroepschrift moet worden gericht aan: Rechtbank Maastricht, sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht.
Als u een beroepschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Maastricht verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Rechtbank Maastricht, http://www.rechtspraak.nl/ (selecteer bij -kies een gerechtelijke instantie-, Rechtbank Maastricht, klik op ok).
U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de beroepstermijn van 6 weken. Indien binnen de beroepstermijn tegen het besluit bij de Voorzieningenrechter een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie
Afdeling Vergunningen en Subsidies: tel. (043) 389 78 25


Uitgelicht


Zoeken